Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το νέο τοπίο με το ενεργειακό πιστοποιητικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'6 ιλΝονΑΡιογ 20%
Αμ. ΜΜΜ: ι027ι
".30€
Με ανο κΑι οικω:
3.50€
η ~ Με. ` .
|||||.;δ ς|||||| ” |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'||'||||||||||||||||'||'|||||'||'||||||||||||||||'||'||||||||||||||||||||||'||'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'||'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι|||||||||||||||||||||||||'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| `<-ὸ `¦..:
` ·¦|,' 
Το 80 ανο
Με το 'ΕθΝ02 ΤΗΣ κνΡιΑκΜ
Ρε· ι [ιη:πιίε5ε
θυΑη:ντικΑ
θεραπευτικό
ΑηοτΗ ωκουεεΕ
Τσελεμεντέ5
Οι αυθεντικέ5
συνταγέ5
ΑΚ|Ν|·|ΤΑ. ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΠΑ ΠΩΛΗΣΗΣ και ΕΝΟ|Κ|ΑΣΕ|Σ
Τ" ΝΕΠ Τ0|||0
με το ενεργεια κό
ηιστοηοιητικό 
Νιὡὅω ν ι_θ()Πω
|||Ι||||
Οι διαδικασίεε Που ισχύουν από
την 1η Ιανουαρίου για την έκδοση
και το κόστοε ανα τετραγωνικό
μέτρο ' Πρόστιμα ατιό 1.000 έω8
10.000 ευρώ για τουε τιαραβότεε
εηονΔΑιΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
Το θαυμα του
ΕυΠαλίνου
στα Μέγαρα
3334-35
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
ΗΜΜστηνΜ
Τα Ελληνικό έγιναν μόδα στην Πόλη
Πρωτοφανή όνθηση γνωρΖει τα τελευταία χρόνια στην Κωνσταντινούπολη η εκμόθη·
ση Ελληνικών. Τα μαθήματα έχουν λαβει μορφη μόδαε και η αηήχηοή του8 υηερέβη
καθε προσδοκία. Στο Σισμανόγλειο Μέγαρο οι μαθητέε έφτασαν του5 500. '6. 25
ΕΚΚΛΗΣ|Α
ΝΕΡΩΝ
Αντιπαραθέσειε
και διχασμό προ·
καλεί το θέμα τηε
αηοτέφρωση8 των
νεκρών. 23 26-27
ΠΑῖΕΝΤΑ
0η Ιίηε
γραμματεία
για ΑΕΙ-ΤΕΙ
Η «Ηλεκτρονική
Γραμματεία» είναι
έργο τριών αποφοίτων τμημάτων Πληροφορικηε. :Με