Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Η συμμορία λύκων εκβιάζει την ΕλλάδαRecognized text:
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Όταν ο λαόε φοβασαι την
κυβέρνηση, υπαρκα τυραννία.
Όταν η κυβέρνηση φοβόται η
τον λαό,  ελευθερία!
Αρ. Φύλλου: 37
. Τόμε, ων, Σαββατο 16 Ιανουαρἔού 1ἑ
3οωρΜρω τωνΙ·ΙΠΔ(1801-18θ9) ιμη.
ίσα Ι
στ ἶιΣελ.:2
 αφανισμού
 εκσυγχρονισἘέ88'8ώΜ°.
τ ταρω μεσω σημειώσω
ί ' τηε,Νἐσ5 ΑΠΗΩΚβωί°ἶ
ΣόιμΠῆε και Λαγκόρντ απειῆούν στυγνό με οικονομική ασφυξία
  " "ΜΜΜ τι"
Π Β χρέοε αυξάνεται κομματια «βουτια» στον σκοτεινό Μα,
ύφεσιιεμαε φτώχεια και τωνγε@κὡν νω-ωριίσεων
Με μοιρασμένσυε ρόλσυε και με κανόνεε συμμορίαε λειτουργούν οι δανειστέε, εκβιαζονταε την κυβέρνηση, Προκειμένου να 4 4
επιβόλουν Πρόσθετα σκληρα μέτρα σε βόροε του ελληνικού λα- /
ού. Το ΔΝΤ μετατρέπεται στον βασικό μοκλό πίεσηε, μετα τη νέα ταπεινωτικίι υηοκώρηση Τσίπρα - Τσακαλώτου, που δέκτηκαν την ανευ όρων συμμε- .
τσκίι του Ταμείου στο νέα πακέτο βούθειαε. “
η Μετα τον Σόιμπλε, τη σκυτόλη στο πόλε-| 7 ο
αναστατωση
"ΜτΙ ΙΜ ΜΝ"
 Λονκὸρκῖ ι
μα των απειλών Παίρνει η Κριστίν 'ο
Σελ.:3
ΔθνΪΗΧΑΝι-ιιιι~ιτιΔι>ΑΣΗΑΠΟ
στα.: Ι
τιιΝ κνΒεΡΝι-ιΣι-ι,ΪΠονΔιΝε ψεντικΕΣ ΕΛΠιΔΕέΣτονΣ ΕΡι·ΛΖοΜΕΝονΣ υ
Στον δρόμο,“200 οικογένεια από-:το Μακέτα τηε 80ΡΤΕΧ
Στο κατώφλι τησ φτώκειαε οδηγούνται
ΖΟΟ εργαζόμενοι τηε ΒΟΡΤΕΧ, μετό την
απόφαση τηε μεγαλύτερηε ελληνικηε βιομηκανίαε Προϊόντων Χόρτου να κλείσει οριστικό.το εργοστόσιό τηε, λόγω οικονομικών
Αρθρο του θαναι Οικονομόπουῆου
ΣΥΝ Ε ΝΤΕΥΞΗ
ΝΑΤΑΣΑ ΜΕΝΤΕΣ|ΔΟΥ - ΑΕΒΕΝΤΗ
«Ο Βσσίῆιιε είναι
η κοῆονσ μου»
Η ού:υγοετου ιιροε6οου τιιε Με
Κεντρὡων μια για τα παντα στην «Α»
Η γυναίκα τησ ζωω του Βασίλη Λεβέντη
-που επί 35 Χρόνια βρίσκεται.στο ηλόι τουμιλό αποκλειστικό στην «Α». Η κυρία Ν ατασα Μεντεσίδσυ - Λεβέντη, την οποία ο
πρόεδροε τησ 'Ενωσηε Κεντρώων θεωρεί
στηριγμό του, μΩτησε για τον δύσκολο αγώνα Που οδηγησε το κόμμα στη Βουλη, τον
Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και εξομολογηθΠκε το μυστικό που τουσ κραταει ενωμένσυε στον γόμα τουε. Ϊ Σελ.τ θ
ποῆιορκεί
ην Εῆῆαόα
ι Σελ.: 7
προβλημότων, που εντόθηκαν μετα τη, φωτα η'οπσία ξέσπασε πέρυσι τον Ιούλιο.
Παρατείνσνταε την αγωνία των απελπισμέ
νων εργαζομένων, η κυβέρνηση τσυε δίνει:
ελπίδα;; υιιοσκόμενπ να κινησει διαδικα- ·
σίεε για στην επαναλειτουργία του εργοστασίου και καταγγέλλονταε πωε η φωτοκατσιμοΠοιίιθηκε ωε ΠρόσΧημα για να κλἐίσει; ·_
Το θέμα δείκνει να Χρησιμοποιείται εέιικοινωνιακό από την κυβέρνηση, για να ενωσ
' σει το Αριστερό προφίλ τηε, Που έχει καθει
υπό το τωρα των μνημονιακών μέτρων,
αλλα και ωε αντίβαρο στιε απολύσει9 εκατοντόδων εργαζομένων από την εταιρεία
«Ελληνικόε Χρυσόε». Ϊ ` Σελ.: 7
»ιι ·ΠογΣ Ύ _ γ
ὰ ΔησΜονΣ '
η τι>ΑκτΕΡΎ κ
“ |«μΠῆόκω
υ Αγροτικό
Τα τρακτέρ Προτόσσουν
απέναντι στο Ασφαλιστικό οι
αΥρ6τεε, ετοιμόζονταε β
κινητοποιησειε και μπλόκα απ,
όκρου ειε όκρον όληε τηε
κώραε. Οι αγρότεε τησ
θεσσαλονίκηε αποφασισαν
κινητοποιίισειε για την
ερΧόμενη Τέταρτη 20
Ιανουαρίου, συγκέντρωση
διαμαρτυρίαε στιε 28 του μόνα
και στη συνέκεια καθοδο στην
Αθηνα.
Στην Αργολίδα, έκουν κόνει ,
καταληψη στην εθνικη οδό
Άργουε - Ναυπλίου, ενώ
Περισσότερα από 500 τρακτέρ
βρίσκονται συγκεντρωμένα
στον κόμβο του Λευκώνα, στιε
Σέρρεε. Άλλο ένα μπλόκο
ετσιμόζεται στον κόμβο των
Κερδυλλίων, επί τησ Εγνατίαε
Οδού, ενώ στον Νομό
Λόρισαε μέσα στην ερχόμενη
εβδομαδα αναμένεται η
Παρουσία των τρακτέρ στιε
επαρκιακέε οδούε, με τελικό
στόκο τα μπλόκο επί τηε
'εθνικηε.”Ενταση προκλίιθηκε
στον κόμβο Προμακώνα, όταν
οι αγρότεε επικείρησαν να
σΠόσσυν τον αστυνομικό
κλοιό. Τελικό, πέρασαν και
παρέταξαν τα τρακτέρ τουε
. δεξιό και αριστερα από το
τελωνείο.
το ΑΝΑκοιΝητΕ Στοκ κοντΣονΜπἐ - κΑτΑι>τΕιτΑι το ΜποΝονΣ τοκ πανι-ικα ΕΔΡηΝ
Στισσμω6ικεε κινησειε Τσιιιρα με αΠῆαγη του εκῆογικου νομου
Τρόιισυε να αιιεγκλωβιστεί από το
αδιέξοδο στο οποία έκει περιέλθει η κα;
βέρνηση λόγω των σκληρών μέτρων
που δρομολογεί στο'Ασφαλιστικό ανα-.Χ ν
ζητεί τσ'Μέγαρο Μαξίμου. Χθεε, οκτώ
ο Αλέξηε Τσίπραε ανοιξε θέμα εκλσγι- ,
κού νόμου και Αναθεώρησηε του Συ
· νταγματσε, σε μια προσπαθεια να αλλό·` ζει την ατζέντα. Κατα τη διαρκεια τηε
συναντησηετου με τον γ.γ. του ΚΚΕ
ι Δημητρη Κουτσούμπα, δημοσιοποίησε
τισ προθέσειε του, σε μια προσπαθεια
να βρει συμμακουε, καθώε η οποιαδηποτε αλλαγίι απαιτεί αυξημένη Πλειοψηφία 180 φηφων στο Κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση, μεταξύ αλλων, Προσανατολίζεται στην καταργηση του μπόνουε των
50 εδρών. Τ ~Σελ.= 4
Πρόκῆσσσ Τόσκα
 κρσγόνο , -.
στσσε στιντσξισύχοσ5
Προκλητικόε απέναντι στην κοινωνία γ
Που υποφέρει και αγωνίζεται για την
απαλλαγη από το μνημόνιο εμφανίστηκε
ο αναπληρωτύε υπουργόε Προστασίαε
του Πολίτη. Ο Νίκοε Τόσκαε, με δηλώσειε του, καρακτίιρισε «ηΠιο μέσα αντιμετώπισηε» τη ρίψη Χημικών από τα ΜΑΤ
προε τουε συνταξιούκουε που διαδηλωναν την προηγούμενη εβδομαδα στο κέντρο τηε Αθηναε!  Σελ.: 5
ιιΝΑκοντΣΕΛιΝη
>«Ο κόστισε είναι
στιτόε σου
σε δικαιώνει»
Η Ζίινα Καυτσελίνη μίλησε αποκλειστικό στην «Α» και απαντησε με αφοπλιστικη ειλικρίνεια σε ό,τι αφορα τον κόσμο τησ τηλεόρασπε. Κυριολεκτικό μαε
αφησε αφωνουε με τισ ατόκεε τησ σε ό,τι
αφορα τιε πλαστικέε και τον Δημητρη
Ουγγαρέζο. Διότι η Ζήνα Καυτσελίνη
δεν φημίζεται μόνο για τη δουλεια τησ,
αλλά και για τισ ατόκεε τησ!  Σελ.: 10