Πρωτοσέλιδο Αγορά: Τι συμφώνησαν στο παρασκήνιο για την ΕλλάδαRecognized text:
 α:ιωΞμΔ
Φ'Λ'ΠΠ0Σ γγ
` β  '  Με Η
ΟΛΟΚΑ|Ν0ΥΡΓ|Λ ΤΡΑΓΟΥΔ|Α
 άλλο _£: __ η  με ὁλε8
 "5 μεγάλε» εαπ0χἰε5 τα·
<<Κα|ουαια» από τον τόπο σου
Η ομώνυμπ εφαρμογπ για 5πιαπρποπεε στόχευει
ι Σελ. 32
σιπν αναδειξπ ιων ελλπνικὡν προϊόντων
27 Ψοοαοιι Αοοε88οτἰε8
Παπιγιόν από...
 καρυ8ιό και πεύκα 4
ιιπιιιιιιιιτιιιιιι
ιππιι «Μου»
ο 205 κυκλοε
ιπ5 αγαπημενπ5
παιδικπ5 οειρό5
ΎαΜι08
ιπν85ιοπ
|Β.ΦΜΒΜ
ΣόΒΒστο  'σνουορίου 20Ί6
›·:ΜΒ
στο ιταρασι<ιινιο
για ταν Ελλαδα
ΔΝΤ και Βερολίνο ήλθαν σε συνεννόΠσΠ και απαιτούν σκλιιρότερο
ασφαλιστικό, Προσφέροντα9 ΠεριορισμένΠ ελόφρυνσΠ του Χρέου8
ΔΗ ΙΑΔ Χαμένα βγαινει
Π [λλ(ιο(ι απο Πι συμφωνια
μειιιξυ ιου Πολ Μαμου- και ιοι_ι
Βο)_ιιιγιαινγιἐ λοιμιιλε. καιει τα
συνιινιιιοιι πως 010 Βερο)ιγο.
Ο ειιιι<εῳαλπς ιοιι ιυ¦.›ωιιαϊιωιι
|'μιιμαιος ιοι_ι ΔΑ Ι'. ενεργωνιας
ως (ιιιεοιτιλιιὲγος ιιις Κριοιιγ
,Μιγι«”ιρνι, ὲ0εοε τους ώμους του
για να συνεχισει να εμιιλὲιςειτιι
εγεργ(ι ιο Γαμοσ Μο ελληνικο
προγραμμα. Με βαση ςιι_ιιοι)ς
ιι_ιι_ις όρους. ισως οποιους
ιιιιοοὲΧ0πιςε ο πρωινος
υπουργός ()ιιςι_›γι_›μιιςων.
ιο (ι0ψ(ι)-,ιοιικὡ ιιερν(ι ιιιιι
οιι«ιιοοοοια ιου Ι(ιμειου. που
θα ειιιβ(ιλει ιις πολι· σκληρές
θέσεις του. λε ανταλλαγμα. Μο
(πιιιμιι πιο χρέους γιγειιιι οειςιιι
τι «ιιιιοιιιοπ λοιμιιλε›ι. που
οεν ιιε¦.›ιλςιιιβ(ινει <<ι(ουρεμ(ι“.
αλλα μονοι' ειιιμὴιςι_ινοΠ.
.. Σελ. 3
>.¦'>α ι
ι.-.ι...;...γ¦..ι...
κατάργηση του εφάπαξ!
-· Σελ 6-5
ΠΩΡΓ0Σ ΚΑΤΡ0ΥΠ(Μ0Σ
«Είμαι βέβαιος ότι
θα υπερψιιφιστεἰ
το ασφαλιστικό
νομοσΧέδιο»
:ΝΣΕΛ.9
Αρθρογραφοὐν
σταν «Αγορα»
«Πρ°ΚΜβωῇ · γ 4
από το ΕΣΠΑ ο" `  Ψ
 Νίκος Παπανδρέου . · ` . . Ι,
Ρουσόπουλος Β"||ωῇῆ»
· :.:; ΜΜΜ' ΠΜ ΜΗ
και ο συντονιοτας
του γραφειου
προϋπολογισμού . .
ως ΜΝΚ Νεα λιστα
 ΠΜΥΙὡως με υΠοΠτα
Λιαργι<όβας εμβαοματα
2,5 δισ. €
:::ΣΕΛ. Ϊ6
9 77224" 9?"ΟΟΞ
. ι ι-..; ·
' ι “ ι' δ ;
. · (
νασαι 
πβλιιιιατα»
η συμφωνία
Ματσοτα1αι»