Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ίό-01-201ό Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ·
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ: Σταδιακή έπιδείνωσις τού καιρού μέ ἰσχυρές βροχές καί καταιγίδες σέ όλη τήν
χώρα. Χιόνια στα δυτικα καί βόρεια ὁρεινα-ήμιορεινα.Ἀνεμοι νότιοι τοπικα θυελλώδεις. 'Η θερμοκρασία μέχρι 16β. Κ.
Σαββατο-Κύριακή 16-17 Ίανουαρίου 2016
Πευσίτιτιου, 'Ελασίιττιου, Μεσίππου, Νεονίλλης μαρτ.,
Νικολαου νεομαρτ. τού Μυτιληναίου.
Σελήνη 7 ἡμερῶν
Ανατολή ἡλίου 7.40' - Δύσις 5.80'
Ἀριθμ. φύλ. 40855 | Τιμή 1,50 € (μέ τό βιβλίο 4 €)
Αμερικής 9, τ.κ. 10872, Ἀθηναι, οετἱεηοννε@οτοηοτρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 122ον
Ἀλαζονεία
τής ἐξουσίας
"Οταν τόν Μαρτιο τού 2004, ό Κώστας Καραμανλής κατα τό πρώτο εΥπουργικό του Συμβούλιο
έκανε τήν περίφημη δήλωση για «σεμνότητα καί ταπεινότητα», έξέπληξε θετικα ακόμη καί πολίτες πού
δὲν τόν εἶχαν ψηφίσει. Καί μπορεί ή σύστασίς του να
μήν τηρήθηκε από όλους τούς συνεργατες του, παντως
ό δος εἶχε δώσει τόν τόνο. Καί είναι αὐτός ένας από
τούς λόγους για τούς ὁποίους κατόρθωσε να έπανεκλεγεί σχετικα ανετα στίς έκλογές πού έγιναν 3,5
χρόνια αργότερα. °Η καταρρευσις αρχισε κατα τήν
δεύτερη θητεία του, όταν ή στασις τής Κυβερνήσεώς
του ήταν πλέον διαφορετική.
Συγκρίνετε λοιπόν τό πρώτο ἔτος τής πρωθυπουργικής θητείας τού Κώστα Καραμανλή μέ τό πρώτο
έτος τού Ἀλέξη Τσίπρα πού συμπληρώνεται σέ λίγες
ἡμέρας-Ω προς Φόνος απτο ήθος πιο ἑἑοι›οίος δὲν
ύπαρχει καμμία σύγκρισις. Τώρα έχουμε τόν ίδιο τόν
Πρωθυπουργό να δίδει τόν τόνο τής αλαζονείας καί
τούς ύπουργούς να τόν ακολουθουν. Παριστανουν ότι
τακανουν όλα τέλεια καίπώςγια ό,τιστραβό εύθύνονται οί προκατοχοί τους. Ἀκόμη καίή δήλωστς μέ τήν
διωίαύποδέχθηκε ό κ. Τσίπρας τήν ὲκλογή τού κ. Κυ
ριάκου ΜητσοτΜι στήν ήγεοίο τῆς Νέα Δημοκρατίας ηταν απαραδεκτη: εΥπεροιγία καί έμπαθεια.
Ώ; πρός τό ήθος τῆς  ΜΜμίζωΜ ὅτι
ό Κώστας Καραμανλής δέν εἶχε διστασει τούς πρώτους μήνες νακαρατομήσει ύπουργό καί στενό συνεργάτη του, επειδή ο Φοιτητής Με του εἶχε μετεγγραφεί κατ' ὲξαίρεση από τό Πανεπιστήμιο τής Κρήτης
στήν Ἀθήνα. Καί πολλα αλλα αντίστοιχα, πού έδειχναν ότι ύπήρχε πολιτική εύαισθησία. Ἀνεξαρτήτως
τού τί έγινε στήν συνέχεια, κατα τήν πρώτη θητεία
του ό Κ. Καραμανλής ήταν ατεγκτος. Σὲ αντίθεση μέ
τόν κ. Τσίπρα, πού από τήνπρώτη ήμερα έδειξε τεραστια ανοχή ακόμη καί σέ ζητήματα ήθικής ταξεως.
"Ολοι είδαμε πώς έσπευσε να καλύψει τα κενα στα
«πόθεν έσχες» δύο ύπουργών του...
°Ως πρός τό ύφος τών κυβερνώντων, είναι να απορεί κανείς μέ τό θρασος καί τήν αλαζονείαπού Μεικνύουν. Οί ανθρωποι αύτοί έρριξαν τήν Κυβέρνηση
Σαμαρα καί ήλθαν στήν ἐξουσία για να καταργήσουν
-ύποτίθεται- τα μνημόνια καί να έφαρμόσουν τό περιβόητο πρόγραμμα τής Θεσσαλονίκης. Άλλα μετα
τήν τεραστια ζημια πού προκαλεσαν στήν οίκονομία
κατα τό πρώτο έξαμηνο, αναγκασθηκαν να ύπογραψουν καί έκείνοι μνημόνιο, πολύ πιο έπαχθές τών
προηγουμένων."Οσο για τό πρόγραμμα τής Θεσσαλονίκης, δέν απέμεινε ούτε ίχνος του. Ούτε ό ΕΝΦΙΑ
καταργήθηκε, ούτε ό κατώτατος μισθός αύξήθηκε,
ούτε ή 13η σύνταξις αποκατασταθηκε.
'Επιδή λοιπον, μετά τήν Ματια τῆς ομαδα
ΑΜ έγιναν οίνέες ὲκλογές καί αποκρατησε παλι ό Σύριζα, τα στελέχη του θεωρούν ότι οί προηγούμενες προεκλογικές έζογγελίκ τους παο8γοὰΦτιοονΚαί σέ όσους τολμήσουν να τίς Μνθυμίσουν, απαντούν σέ ἰταμό ύφος ότι έχουν λαβει νέα λαϊκή έντολή
καί ότι οί πολίτες πού τούς έψήφισαν ήσαν αν γνώσει
τών όσων ύπόγραΨαν μέ τούς δανειστές!
°Η αλαζονεία τής ἐξουσία είναι κακό σημαδι για
καθε κυβέρνηση. Καί αυτή στήν Κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ παρατηρείται πολύ έντονα, ίσως προδιαγραφει ότι ό βίος της θα είναι βραχύς...
Καί Κύπρος
ἐκτὸς μνη μονίου
«Τελευταία καί καταίδρωμενη» ἡ°Ελλας
ΤΕΤ0ΙΕΣ ήμέρες, περί τα μέσα
ῦΙανουαρίου δηλαδή, τού 2010, ξεκινούσε ή ανοδική πορεία τών
σπρέντ τών ἑλληνικών ὁμολόγων,
πού ὁδήγησε λίγο αργότερα στήν
αδυναμία δανεισμού τής χώρας από
τίς διεθνείς χρηματαγορές καί
στήν ύπαγωγή της στόν μηχανισμό
στηρίξεως πού δημιούργησαν ή
ΕΕ, ή ΕΚΤ καί τό ΔΝΤ, μέ τήν ύπογραφή τού σχετικού μνημονίού.
<ίΕξι χρόνια αργότερα, ή 'Ελλας
έχει ύπογραιγει τό τρίτο κατα σειρα μνημόνιο, ή τρόικα έχει γίνει
κουαρτέτο (μέ τήν προσθήκη τού
Ε8Μ) καί ή διεθνής έποπτεία θα
συνεχισθεί τουλαχιστον για τα
ἑπόμενα δύο χρόνια. Στό ένδιαμεσο, ή ῦΙρλανδία καί ή Πορτογαλία,
οἱ χώρες πού εἶχαν ύπαχθεί μετα
τήν δική μας στόν μηχανισμό στηρίξεως (τέλος 2010 καί αρχές 2011
αντιστοίχως), έξήλθαν τής κρίσεως χρέους καί έπέστρεψαν στόν
δανεισμό από τίς αγορές.
Όπως, όμως, έγινε γνωστό τίς
τελευταίες ήμέρες, ακόμη καί ή
Κύπρος, πού ένταχθηκε σέ «καθεστώς μνημονίου» ας έχουμε συνηθίσει να τό αποκαλούμε- τόν
Μαρτιο τού 2013, έτοιμαζεται μέ
τήν σειρα της να αφήσει πίσω της
τόν διακρατικό δανεισμό καί τόν
διεθνή έλεγχο καί να έπιατρέψει
στήν κανονικότητα έντός τῶν προσεχών μηνών!
«Τό κυπριακό πρόγραμμα όλοκληρώνεται στα τέλη Μαρτίου»,
έπεσήμανε τήν Πέμπτη τό βραδυ
ὁ έπί κεφαλής τού Ευτοςτουρ, Γερούν Νταισελμπλουμ, ύπογραμμίζοντας ότι «ή ἑπομένη συνεδρίασις τού Ευτοςτουρ θα αποφασίσει
για τό πώς θα πραγματοποιηθεί ή
έξοδος από αὐτό». Σημείωσε δέ
πώς τό γεγονός ότι ή Κύπρος έλαβε μόνο 6,6 από τα συνολικα 9 δισ.
εύρώ τού προγραμματος καί δέν
χρειασθηκε αλλα κεφαλαια
«είναι ένδεικτικό τής καταστασε
ως τής οἱκονομίας καί τού ότι ή
Κύπρος εἶναι μια ἱστορία έπιτυχίας (8υοοο88 ετοτγ)».
Σέ αντίθεση μέ τίς τρείς προαναφερθείσες χώρες, στήν'Ελλαδα δέν έγινε έφικτή ή έλαχιστη
έστω πολιτική καί κοινωνική συναίνεσις για ούσιαστικές μεταρρυθμίσεις στόν πυρήνα τού κρατους καί τής οἱκονομίας. Τήν έξαετία τής κρίσεως, ή χώρα αλλαξε
έξι πρωθυπουργούς καί ὁκτώ
ύπουργούς Οἰκονομικών, ένώ λόγω έκλογών καί ανασχηματισμών
πέρασαν συνολικα τήν ίδια περίοδο έννέα διαφορετικα κυβερνητικα σχήματα! 'Ως αποτέλεσμα, ή
ἐποχή τής αύτόνομης διακυβερνήσεως καί τής ανεξαρτητης
οἱκονομικής πολιτικής μοιαζει
ήδη μακρυνή για πολλούς, ένώ
πληθαίνουν καθημερινα στό έξωτερικό έκείνοι πού αντιμετωπίζουν τήν χώρα μας ώς μια «ἰδιαίτερη περίπτωση»...
Ό ἑμφύλιος τού ῦΙσλαμ
απειλεί τήν Εύρώπη
Φόβοι για συγκρούσεις καί στό έδαφος τής ΕΕ
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στό, διεθνές πλέον, μέτωπο τής τρομοκρατίας αποδεικνύουν πόσο λίγα γνωρίζουμε
στήν Εύρώπη καί τόν δυτικό κόσμο
γενικώτερα για τό °Ισλαμ. Καταδεικνύουν έπίσης ότι οἱ αντιδρασεις
μας είναι αποσπασματικές. °Ενώ ή
απειλή εἶναι διαρκής καί έξελισσομένη, από τήν δική μας πλευρα
δέν ύπαρχει ούτε σχέδιο ούτε συνέχεια. Δυστυχώς, ούτε οἱ ήγεσίες
τών κρατών τού ΝΑΤΟ καί τής ΕΕ
δείχνουν να γνωρίζουν τα προβλήματα σέ βαθος. Πρό έτους οἱ Εὐρωπαίοι ήγέτες διαδήλωναν στό Παρίσι για τήν έπίθεση στό γαλλικό
περιοδικό. Είχε κανένα νόημα ή
ένέργεια αὐτή; Μετα τίς έπιθέσεις
στό Μπατακλαν, ή Γαλλία έξήγ
γειλε πομπωδώς τήν αποστολή
(τού μοναδικού της) αεροπλανοφόρου στήν Μέση Ἀνατολή καί τήν
αναληψη αεροπορικής δρασεως.
Μετα λίγες ή μέρες τό θέμα δέν ξανασυζητήθηκε.
ῦΕν τώ μεταξύ έσημειώθησαν
δύο ακόμη τρομοκρατικές ένέργειες. ῦΕπειδή όμως έγιναν σέ μουσουλμανικές χώρες (Τουρκία καί
ῦΙνδονησία), οἱ εύρωπαίκές ἡγεσίες μαλλον θεώρησαν ότι δέν μας
αφορούν!“Οπως έπίσης δέν έδειξαν να ένδιαφέρονται ἰδιαιτέρως
για τήν διαμαχη πού έχει ξεσπασει
μεταξύ °Ιραν καί Σαουδικής Άραβίας, δηλαδή μεταξύ τών κέντρων
τού σουνιτικού °Ισλαμ (Ρυαντ) καί
τού σιιτικού (Τεχερανη).
“Ομως ή ἰσλαμική τρομοκρατία
ακόμη καί στήνῦΙνδονησία, στρέφεται έναντίον τής Εύρώπης. Καί
στήν Τζακαρτα, όπως καί στήν
Κωνσταντινούπολη, οἱ στόχοι τών
τρομοκρατών ήσαν Εύρωπαίοι περιηγητές. Καταστήματα δυτικών
έμπορικών αλυσίδων ύπήρξαν τόποι έπιθέσεων.
'Υπαρχει όμως καί ή αλλη
πλευρα. Καθώς σουνίτες καί σιίτες
αρχίζουν να μαχονται, μπορεί οἱ
μεταξύ τους συγκρούσεις να έπεκταθούν καί στίς μουσουλμανικές
παροικίες μεγαλων πόλεων τών
κρατών τής ΕΕ. Καί τότε οἱ παραπλευρες απώλειες θα εἶναι τό έλαχιστο από τα προβλήματα πού θα
έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Σήμερα
Ατιεργιακός
κλοιός
Πληθαίνουν οί κινητοποιήσεις σωματείων καί κοι
«Κύριε Πρωθυπουργέ...»
Πρίν δώδεκα μήνες.. .
νωνικῶν ὁμαδων πού
έναντιὡνονται στό ασφαλιστικό. ΣΕΛ2
Μείωοις έοόδων
παρα τούς φόρους
Καταβυθίσθηκαν τα δημόσια έσοδα τό 2015 καταγραφοντας ύστέρηση
2 δισ. σέ σχέση μέ τα
ιτρούιτολογισθέντα.
ΣΕΛ. 4
Σύγκρουση
Βρυξελλών-Ρώμης
κλιμακώνεται ή διαμαχη μετοξὐ Ρώμης-Βουξέλλῶν για τήν δημοσιονομική έύέλιξία αλλα
καί τό ταμείο για τήν
Τουρκία. ΣΕΛ 8
«Κύριε Πρωθυπουργέ. ..ν
Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ,
Χρόνια πολλα καί παλι καί καλή
πρόοδο! θα πρέττει να νοιώθετε ωπως σαν πρωτοετής φοιτητής πού
προβιβαστηκε καί έγγρόφεται πλέον
ωΜωιτιωωάσακΜ
γεπρίναπό δωδοςα μήνεςτέτοιαήμέρα ότι θα καταφέρω να γίνετε πρωθυπουργός, κύριε πρωθυπουργέ - τό
λέω καί τό Μωρωω για να τό
χωνέΨω καί να μή νομίζω ότι θα ξυπνήσω καί θα ω ακόμη στού Μαξίμουτόνκ,Σωοφα, Καίδένείναιμόνο
ότι πρίν δωδεςα μήνες τέτοια ήμέρα
δέν πιστεύατε ότι θα γίνετε ποτέ
πρωθιπτωρΥός -τό είπα παλι-, αλλά
καί ότι θα ποραμένατε πρωθυττουργός -να το παλι- για να ύποδεχθείτε
κατό2016!Δένλέεικανείςότιδένέπιτύχατε αὐτόν τόν αθλο τού Ἡρακλέους-τόν. .. δέςατο τρίτο, αν δέν κανω
Μω- ρέ τίς Ικανότητα σας, αλλά
όφεθιετε πολλα καί στήν προηγούμενη κυβέρνηση πού σας ανοιξε τόν
δρόμο. Τί Φόνοι “Ολόκληρη λεωφόρο!
Αναπολὡντας τίς ΜΜΜ έξελίζεις κατα τούς 12 μήνες πού πέρασαν,
στέωμαι Ιδιαιτέρως στα χαρακτηριστικότερα στοιχεία τής Ιδεολογίας μέ
τήν ὁποία κτίσατε τό δικό σας εικοο888Ιοο. ιοί ξεχωρίζω την Μή τις
«δημιουργικής ασαφειας». Ἀπόστολος
τής έν λόγω αρχής ύπήρξε ό κ. Βαρουφακης μέτόένανί, τού όποίου τό
πέσω από τίς Μέλος πω
αλησμόνητο σέ όλους τούς εταίρους
μας, μολονότι απέτυχε ό έθνικός στόχος πού ήταν να έπιβαλε τήν μόδα
τού Μίζ0ντος ΜΜΜ. Γι, από
καί τόν απολύσατε, Μαντεύω, κύριε
πρωθυπουργέ, ότι καί κατα τό 2016
θα συνεχίσετε να βασίζεστε στήν ίδια
Ιδεολογία τής ασαφειας πού τόσους
καρπούς απέφερε κατα τό 2015.
'Υπαρχουν ακόμη πολλοί τομείς
στούς όποίους μπορεί να έφορμοσθεί
αύτή ή ασαφεα Πρωτη στόν καταλογο είναι ή μνημονιακή ασόφεια. Δεν
μας ἔχετε ἀκόμη ενημερώσει ων σκίσατετό δεύτερο Μνημόνιο καί δέν μας
ἔχετε έξηγήσει τί είναι αὐτό τό χαρτί
πού ύπογραψατε τό καλοκαίρι μέ
τούς εταίρους μας καί πού οἱ έχθροί
σος αποκαλούν τρίτο Μνημόνιο - αν
είναι δυνατόν! Στό κεφαλαιο αύτό
έντασσεται καί ή ασαφεια δημοψηφίσματος μέ αποτέλεσμα να αγνοούμε
ακόμη πότε θα μαθουμε για ποιό
ωρα πράγμα Ψηφίσωε!
Ανωένεται ότι μεγαλο βαρος θα
δώσετε στήν οίκονομική ασαφεια. Μέ
Μ ΜΜΜ ή Χώρα κυρίως από
τήν Μέρα πού ΜΜΜ τήν τοσπεζική ασαφεια μέ τα καπιταλ κοντρόλς. Συνέπεια τους είναι να δημιουργηθεί στόν πολίτη μια ασαφής αναιΜιοπ τις εικόνας τῶν χαρτονομιονα
των, δεδομένου ότι όλες οἱ συναλλαγές
πραγματοποιούνται μέ αυλο νόμισμα,
πού αντλούμε από τίς αυλές κατοθωες
μας.'Οσο δηλοδή θα ΜΜΜ ακόμη
καί αύτές, επειδή τό μέλλον τους δέν
είναι μόνο αυλο αλλα καί αδηλο,
Μεταξύ αλλων ασαφειων, κύριε
πρωθυττουργέ, φανταζομαι ότι όχι
μόνο θα διατηρηθεί αλλα καί θα διευρυνθεί ή ένδοκυβερνητική ασαφεα,
πού μέ τόση επιτυχία έφαρμόσθηκε
κατα τόν χρόνο πού πέρασε.“Εχουμε
πλέον συνηθίσει να προβαίνει σέ μία
αφού ό ένας ύπουργός καί να λέει
αλλα ό αλλος ύπουρΥόΞ. Συχνότερα
όμως ό ίδιος ύπουρΥόΞ πού δηλώνει
κατι τό πρωί, τό. .. ξεδηλὡνει τό ίδιο
βραδυ ή τό αργότερο τήν επομένη
ήμέρα. Σας εύχομαι λοιπόν, να είναι
εύτυχές καί ασαφές καί τό 2016 όπως
ήταν τό 2015. Μετα τιμής,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
παρουσιαζει ένα
μνημειῶδες έργο
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ 'ΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
απο Δ οι
αποκταττοαέαίατ
ο Ἀρχισυντάκτρια γιά
μία ήμέρα στήν Ηραίαςί0Ι1 Ρος! θά γίνει ή Καίητ
ή Δούκισσα τού Καίημπριτζ καί σύζυγος τού
πρίγκηπος ΟΜλλιαμ. Σκοπός της είναι νά βοηθήσει
στήν ένημέρωση τού κοινού σέ ζητήματα πού
αφορούν στήν ψυχική
ύγεία των παιδιων καί
των νέων. Ἡ πριγκήπτσσα θά προσκαλέσει μιά
ὁμάδα δημοσιογράφων
στό Μέγαρο τού Κείνοτνγκτον καί ώ; «προσκεκλημένη αρχισυντάκτρια» θά
έπισημάνει τό έργο πού
έπιτελούν δάσκαλοι, γονείς έρευνητές καί έπαγγελματίες τού τομέα τής
ΨυχικῆΞ Με;
ο Τόν γύρο τού Διαδικτύου εκαναν οί μοναδικές
φωτογραφίες πού ανήρτησε ή μητέρα ένος πιτστρίκου μέ τόν σκύλο του Ό
μικρός Κάνε Ούιλλιαμς από
τό Τέξας έχασε τον σκύλο
του τόν Δεκέμβριο καί
όποτε ήταν απαρηγόρητος. Όμως ό σκύλος βρέθηκε καί ή ἐπανένωσις των
δύο ήταν κάτι παραπάνω
από συγκινητική! Έπεσαν
ό ένας στήν αγκαλιά τού
άλλοις ό μικρός κλαίγοντας από χαρά καί ό σκύλος μέ «φιλιά» καί γλειψίματα στό πρόσωπο. . .
ο Φαίνεται ότι στήν Ται
τούς πείσουν οί Αρχές
έστσαν .των ύπερμοντέρνο
ναό σέ σχήμα. . . γόβας! Τό
γυάλινο κτίριο σέ χρωμα
μπλέ ύψους 17 μ. καί
πλάτους Ι Ι μ., εύρίσκεται
στό πάρκο Οοεατ1 Ποια
στήν νοτιοδυτική ακτή
τής Ταιβάν. Ό «ναός» πού
χρειάσθηκε 4 μήνες γιά νά
κατασκευασθεί θά ανοίξει
πρίν από τό κινεζικό νέο
έτος στίς 8 Φεβρουαρίου
ο Τελικώς προκαταλήψεις
ύπάρχουν παντού. Τό
αποδεικνύει το ότι το σπίτι στήν Πενσυλβάνια των
ΗΠΑ τού «δολοφόνου»
Μπάφφαλο Μπίλ τής ταινίας «Ἡ Σωπή των
Ἀμνῶν» δέν πωλείται μέ
κανέναν τρόπο! Οί
ίδιοκτήτες Σκότ καί
Μπάρμπαρα Λόιντ κατέ
βασαν τήν τιμή από τά
30000Ω πού ήταν τό καλοκαίρι στά 250.000 δολλάρια αλλά καί έτσι ύποψήφιοι αγοραστές δέν
έμφανίζονται. Ούτε αφού
έξήγησαν ότι τό «μπουντρούμι» στό ύπόγειο όπου
ὁ δολοφόνος κρατούσε τά
θύματά του πρίν τα δολοφονήσει δέν ύπάρχει.
· Μήνυμα Με Το προ
στασίας των ζώων στέλλουν οί ύπεύθυνοι ζωολογικού κήπου στήν ΚίναΙ
καθώς ζήτησαν σέ μοντελα
να μετατραπούν σέ ζωα μέ
τήν βοήθεια τού εοφ/αόρατες γιά νά δείξουν
τήν όμορφιά πού κρύβει
το ζωικό βαστλειο. Μαιας
σίγουρα ένα μοντελο ντύμένο κροκόδειλος είναι
βάν τά ζευγάρια δεν απο- όμορφο, αλλά ὁ κροκόδειφασίζουν εύκολα νά παν- λος ό ίδιος δύσκολα λαμτρευθούν. ”Ετσι, γιά νά βάνει βραβείο όμορφιας. ..
| | )|
Διαβαστε τα αρθρα
«°Η αφαίμαξις. . .»
Τηλέμαχος Μαρατος (σελ. Ζ)
«Ἐποχές με αναμνήσεις»
Ζάχος Χατζηφωτίου (σελ. 12)