Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  ; πρέπει να παει μπροστα
ΔμΠΧΟνε5 αντιὁρΟΟει5 μετα Πε εκῆΟγε5 Με ΝΔ
 Ἡ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛ|ΕΣ ΤΩΡΑ Θ"0 ΤΗ ΓΕ!ΝΗΜΑΤΑ
 Διιμοκρατιιαι Παραταξιι
του ΣαΒΒαιοκύριακοο
. πω°¦ Αρἑνεε,
Μωἰα¦ Ό¦ιι πιο
Σελ. 4·9. 2023. 4047
ΜΜΕ' Π" «Κ»
. | ΔιιιΒιισιε αιώνα;; Ρ οιιιπΜιιιιιΜιΜ
“ Πἑιαλο¦ '“ ο ) 1 
Αρένα» ..ι ο» ή;
Ἡἔ , Μθό'σ| Δεν θα αφἡσω
Μ ο!" "εκ να... ιιαγὡσουν
εΒΔοΜΑΔ ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 763 ” 4ῖΒ·2ῦ'22'46-”¦ _ κι αλλα Παιδια
_ἔ ` 34-35
(3¦5€ ΜΕ ΠΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ)
|Α|Α ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
' ΔΠΕ τ£ΞΑ;ἔ  3 καλό νέα γισ
ιον καρκίνο
Το ΧΩΜΑ
7 · ` ' Ι ., Η σοκολατο Βονοιια·
κὁΒει...
το Βἡχα
ΞΕΛ. ΙΟ·"
Βγαίνει απο Ξ
'Β "ΠΙΝ" έ
ο ΒΨ""ε""!Ε Το “ια ΦατιΖει ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ε
ΜΧ!" Αχιιει ιιΑΡΑΣιαιΝιΑ ιιοΥ ΣΗΜΑΔΕψΑΝ Τα: ὲ ρ; Ξ
, ' η ΤΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΣΧΕΣΗ): ΜΕΤΑΞΥ ; ὅ :η 3
Τι σχεδια ἑ - 2 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΔΩΝ-ΜΗΤΣ0ΤΑΚΗΔΩΝ * -* χ'°""°°'°'°ῦ
υ έ __ έ κι  καιακαΒιοαΒ
εχει στο ιν ι ' η Μι ΜΜΡ το ΜΝ Η Ναών Η» ι ο - Ωω ονἑ0$"Ρὑ£δΡ0$
μυαῆο του ΔΕΞ|Α ΒΑΒΕ^ 
ο Βα ”
γγεῇ"5 Τ' έῇεγε Πῶ5 τα Βρῇκε οΣαμαραε
Ο 2°Χρ0ν0$ μετα-ν οικογενεια Τι θα κανει
Φ0π“τἡ$ ΞχἘἶΒΒΒοοτΕῦτ'ἑΒοἔῦΞἔΞἑἑΞἔ
 το" ὁροε Ο χοροε του Ζαῆογγοο
με τα χρέη Οι Πρῶτε5 γκρινιε5
ΤΙ" 'ΜΜΜ
για τι5 εΠιῆογὲ5 ΠροοῶΠων ΣεΛ.
Με ιι ιΕοι·ιιιιι _ ρ
“ « » ο ΒΑΣ|ΛΗΣ ΠΑΠΑκοΝΠΔΜιΝογ Ροκ Σε ΟΛΑ  '
·Ἡονον 4 ' ἔ Χαιρετισματα αοιιιον Α"°νωὡ, ' ϊ
ο εεε γ|9 το ! στην εφορια... “ °' φ"Υω6'ε$" ϊ ο ίπ".
ταῆεκανα ῇ|Ο δ ` στον οικογενεια Μ
' του 'ιιοιιιιοῆα '