Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Εξοντώνουν επιστήμονες και επαγγελματίες με κοκτέιλ φόρων-εισφορών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ ! ΜΜΕ Τ][ΞἙΠΓ
,κ ὴ`κ #~ς /
 ΚΔ' 7 Ι!  ~ > ι 7οιιικΕΣκιιιΛιιιΡΕΣιιΡοιΤΣῇΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ .    , _
Οι /ἐΠο ί
6;ΜοιΕΤω
οιιιΕι=ιιιΕιΕιΕΣιογ Τ
Σοββοτο ιο |ονουορίου 20Τ 6 - Αριθμος φυλλου Τ_795 - Τιμή 130 € (3 € τι έκδοοΠ με τις Προοφορές) - ΝΝιΜ.ε-τγμο:.:οΜ
Τ|ΑΤ| ΒΗΜΑ" ΣΤ0ΥΣ ΔΡ0Μ0ΥΣ ΜΗΧΑΝ|Κ0|. Δ|Κ|ΤΤ0Ρ0|. Τ|ΑΤΡ0|. ΦΑΡΜΑΚ0Τ|0|0|
ΕΞοΝτοΝογΝ 
. . ΜΕΒοτΑΝΛ
ειτιστιιμονε8 και ειταγγεῆματιε8 
με κοκτέιῇ φόρων-εισφορων ς ἔδῇω 
 "ζ Δ _ 1.έ¦“
, τ _, | -> Η › _έ ΜΑΤΣ _ ΤΝ - | 'Τ )' | Τι
με 2 ο° Με η Πρ Το ' . .. έως 73% γιο ει·ιογ- κι 
τοβολής φόρου, τέλος ι · γ `  ι ΤελμαἙίες με ΜΜΜ 2 Χ'
ει·ιιτι·ιδευμοτος κοι εισφορά “ ·· $ ι έέέέέέ ῦ” 5 εισοδήμΠω_ Ϊ' ··ῖ3 β Σ Η
ολληλεγγυης «εξοφονίζουν» . 'Χ. ο  έ ΓιιΝΑκΑΣ ΜΕ 0ΛΕΣ Με?
τα εισοδήματο- 7 χ . ε τιΣ ΕΠιΒΑι>γΝΣΕιΣ " αν ι .
ΑΝΑΛγτικΑ τιΑι>ΑΔΕιΓΜΑτΑ 7 '  Ξ '
ΠΑΝΩ ΑΠΟ
' Ελ|ΔΕΣ ΤΤ. Τ8. 23
ΕΥΚΟΛΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
τιΛτοΝοΣιι.
εγΕΞιΑ, ιιΡοΛιιιιιιι
κΑι οΕΡΑιιΕιΛ
ΤΑ Β ΜΜΜ ΤΗΣ Δ|Α|ΤΡΑΤΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Τ|°ΤΤ|Τ(ΑΤιιΔΔ 
 Μαιο κοιιιιιι ιιιοῖιι
Το ΣΗΜΑΔΙ
ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
Ε”[ιΕ ΣΤΑ ΞἶΉΠ :ΞΞ:ΤἙΜΞΕΞ“
ΤΜ ἑοιιιιιι ιιιιιιιι»
οι ιιιιιιιιιι ιιιι ιιιιι
~ ΜΜΕ ιιιι ιιιιιιΦιιιιιι οι
 ΣΕω Ἡ
οφ>_Κορνοβᾶῆικ
οι Ι 3-7 το; '
οΓοΤΕΧΝ'Α
ΓΗ ΕΤΠῖΕΚῦἶ Ξ' 7
Γ Ενος Γάλλος στο ηνί Ι . ό Ζ  ' _ 7 η δ
ἑ του Μουσείου Μπενάκη '  Ξ 939' “2 Ε. η ΜΤΒ ·ῖ.,";,ω듦 _“,
ζ ' `Μ 'ώ Ϊ ` .ι - ο· Η3¦Ρι¦# Μ ο Η! Ζ
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖ| ΧΑ' ΠΑΑ' Η Δ|ΑΘΕΣ|·| ΣγττΡλΜΜλιΩΝ ΑΕ' ΜΕΣΩ ΔιλΔικΤγ0γ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα