Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΤΑΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ
= Ο? Η 383
' νε'
Ι · κ ·
”' Τ Ρ ^ ιι·
ι ι ηι ι .
.ΓΤ|. γ '>
“Μ "ἩΕ"'ΧΕ'ΡΗΣΞ'Σ νι;
οικΟΝο ιΑ ~ 
η ιιΟΔιΤ_ ' 
“ ΝΠΝ.4··'π·ὴ.ῇ Τα 4 ο
 “ιἄιἔι¦χα
ε .εσ ΥΡ9Φ°  
με νεες ειιιειιΤιιαειςἴ`
ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΜ Μ 8
ΠΑ ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|Κ0 (5 ΝΕΟ' ΠΡΟ' ΚΑ| '
ΑΥΞΗΣΗ Τιι>ΩΤΟι·ΕΝΩΝ ΤιΑΕΟΝΑΣ ΑΤΜ 6 δω· ευρω
ΕΡἔ|9ΜΙΒ|ω ΣΤΟ ΦΩΣ ΟΛΕΣ Ο' ΣΥΖΗΤΗΣΕ|Σ 
Με αλααΤελεχη
ΤΤ" Σό|μΜε ΠΑΕ' ΠΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤ|Ο » ΜΜΜ
Με· "ΑΚ ΜΜνκαιὁημιαυργια
130.ωοθὲσεωναπααχόληαης
ΟΑ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΤΟ!
Ποιος θέλει
μόνιμα
 Μ ΑΝοιΤεΙΤΑχΑαπΑΤογ ΣΑΒ-29
ιιιιοιιι
 ¦ κι παιχνιδια . - Η|εποιιενη
Τα Μιρκα' και για Το 3 μ8βΒἑΞ=ο
. Α, · ἡ ΐ ··' ,Ο “η Δ ' .
 _ Ϊ.. Το ΑΕΠΕΝΔ κο κοΝΣΕρΤΟ  » ΤιἶηλὡἔεισΤη “Βεα|“ μετα
ελ. Ι ζ = Το σοκ Το νεται Το ΤΟΟ
ΜΜΜ ικα Η «Με οψΗ>› Πισω ΧΡΥΣΟ Ααααιαεααιαε στ" ρ ¦
- ΑΝΤαιιιιΣΤει>ΑΣιΜοΥαΤΑ ακουω ΣΑΣ·
Η ιιΕιιΕΝι£ 5ιΞΑι>ιΑΝΕ5
ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛ0
' Η Η 7- › λ"
ΜΜΜ" Ε Π ΙΧΕΙ ΡΗ Οι 
' Ο :Ϊ 7 ὅ # Ι Ι _ Σ
ε·σβ0Μ σε Μ “ . ι . + ΤαΤι:ει:εαη
' ' Τ' Τ · _ Τ "ς 2 Ο
 · Ο η | : Ι ' » Σήμεραηπαρουαίαση του 
  Ο  ____Ἐξ°Εἶ'ΒΒ'ἴἘἔΨἘΨἘΞ
 Η 0ΑκΤΒΕΕ _ Ο 7 ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ
ω δω 9 7 φ·---_
ιεζ,Δ¦0λΝΔΡΕΜΗΣ, Τα - - : : _.
ι ΤΑ ΜΥΣΤικΑ -·
Το ΜΘΩ8 Πω' ΑΝΑΨΕ ΦΩΤ|ΕΣ ΤΟ «ΟΚ» ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ο 250 Εκ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 'ΕρχεΤω φουΤοὐνο
με Τους ΕΠΑ <<ΑΤκΑΟΙΑ» ΠΟΥ ΟΕΤΟΥΝ Σε ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΙΣ εΤΑ1ΡιεΣ ΤΟΥΣ Σελ. εε Νους εφοπλιστές
Αμερικανούς   μ· Τιλὲνε αιΑλ. Χατζηπατέρας. Χ. Βαφειας.
Π. Γεωργι6ιι0ιιλας. θ. Μαρτίνος Σελ. 35
ιν ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ι-ιΑ ΤιΣ ΕΡΤΟΔΟΤικΕΣ ΕιΣΦΟΡΕΣ Ο
Ι ιι ειναι και 
Μ 3243 Ρ' Μιλοαν:Χριαανα Σακελλαρίδη (πρόεδρος ΠΣΕ) και0ιιιραεὁραιεξαγωγεων Β. Ελλαδας Κ. Λ0ιιφακης και καηιηςΑλ. Καλαμπόκης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα