Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΔΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΚΕΕΕΜΑΝΝ, ΕΘΕΑ ΕΟΚΑ ΗΒΟ ΕΘΝΙΚΗ · 6
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΑΕ(ΞΕΑΝ, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ Ο 24-25
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ · Τ ΜΕΤΟΧΕΣ · ιο ΤΡΑΠΕΖΕΣ · Μ
Νέο Παζάρι για Ποιες εΠιλέγοον Τι σχεδιάζουν τώρα
τους οδικούς άξονες οι δύο ΑΕΕΧ γιά τά κόκκινο δάνειο
   .εοφ
Τώρα ο" 'Με
@ ως οθόνες σας!
ο ΕΠ:ε;=:ΝΔΥΣΕΙΣ @ως
ωνννν.ευτο268γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Έτος '90 · Αρ. Φυλλου 930 · '5 - Τ9 |σνουορἰον 20% · €Ι
ΜΜΜ) · Μ ΣΑΡΑΝΤΗΣ · 22
Το εΠεΝΔΥΤικο ιΞι>ι·ΑΛιΞιοΤΜ