Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Καμπανάκι για τη ρευστότητα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·|
Μ.η21ττετηΡοτικιἔτ
Π€1ρ€1σΚ€Πύ 15 Ιανουαρίου 2016 /Πμί1: 1,30 € Κ Α| Ε Π | χ Ε | Ρ Η Η Α Τ | Κ Η Ε Φ Η Ν Ε Ρ | Δ Α Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.972
λεωνίδας Γρηγορα κας
 βουλευτής Λακωνίας
|'|Α ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ
ΣΤ|·|Ρ|Ξ|·|Σ
[Ετιι·οει·οιιρ1 Οι δανειστές ζητούν αηό την Ελλάδα να τρέξει την αξιολόγηση εΠικαλούμενοι τις δανειακές υηοΧρεώσεις της
Ι(αμΠανάκι για τη ρευ στότητα
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αιτοδέΧθηκε την Παραμονη του ΔΝΤ στις δια11 ραγματεύ σεις
σημερα στη Ν
Α|ρηε Βεηκ: Το σχεδιο
διαχείρισης «κόκκινων» δανείων
Σε Πλήρη ετοιμότητα για την εφαρμογή ενός δυναμικού μοντέλου διαχείρισης καθυστερουμενων δανείων βρίσκεται η Α|ρηε ΒεηΚ Η τραπεζα στηρΠει τη
στρατηγική της στην ενεργό διαχείριση των χαρτοφυλακίων και την αξιοηοίηση των το"ετετο|ε. >ί 5
Ιζλιμακώνουν τις Πιέσεις οι εταίροι,
ζητώντας βιώσιμη Πρόταση για το
ασφαλιστικό και Πρόσθετα δημοσιονομικά στοιχεία Προκειμένου να ξεκινησει η αξιολόγηση, ενώ ΠροειδοΠοιούν για γρηγορη ολοκληρωση της
αξιολόγησης, εΠαναφέροντας την αΠειλη της ρευστότητας σε Πε ρίΠτωση καθυ στέ ρησης της εκταμίευ σης των δόσεων Που εκκρεμούν. «Σοβαρή η Πρόταση της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, αλλά ΠρέΠει να δούμε αν είναι
και βιώσιμη» είΠε ο Πρόεδρος του Ευ
'. Ντεισελμηλουμ
εηικεφαλης Ευτ08τουρ
Κλόους Ρεγκλινγκ Πιερ Ποσκοβισί
επικεφαλής του ΕΜΣ
εηίτροηος οικονομικών
[Χρηματιστήριο]
Στη μέγγενη
των αρνητικών
διεθνών
εξελίξεων
Με την εντός και εκτός συνόρων
ειδησεογραφία να δημιου ργεί
, , , το του Γε ούν Ντέισελ Πλου , ε Η "ΡΙΠ"| Η Μ" Η κυβέρνηση ένα έντονα α νητικό Πε ι άλλον,
ΣΕΒ: Π "ρ" κ" το ως κ" βερν"σ"ς τοἔ εΠιιΞεφἔλης του ΕΜΣ δω] Ρἔγ- αξιολόγηση θα Μια να Μ σε να τηρήσει το ελλΠνικό ἐΠμοΠΜΞΞ δεν είΑυξηση των δαηανων για αμοιβές στο Δημόσιο ηα- κλινγκ να Προειδοηοιεί Πως εάν Πα- ξεκινησε' μόλις Μ τις δεσμεύσεις Χε και ιδιαίτερα Περιθωρια διαρατηρείταιΙ τη στιγμή Που η κυβέρνηση ηροσηαθείνα ροτοθ€ί Π δΙΟδΙΚΠσίΠ ΠξΙΟλόΥΠσΠΩ Π Π κυβέρνηση  Μ για ΠΝ ΟΠΟΠΟλ|ϊ'· φυγης αΠό τη στενωΠό της Πεδιασφαλίσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, ηαρεμ- Ελλάδο θα ΠνῖΙμ€τωΠίσεΙ ΠρόβλΠι16 ενημερωσει τους ΜΝ κοηοίηση του ραιτέρω Πτώσης και των νέων
βαίνοντας με μετρα ηερικοηής συντάξεων και ηαρο- ρ€Π€ΠόῖΠΠΩ λέγοντας Πῶς ΟΙ ονόν- θεσμούς σχετικό με Μ Μ δημόσιου τομέα και αΠωλειών. Ετσι η συνεδρίαση
χων ύψους '|,8 δισ. ευρω και αυξηση του φορολογι- Κες φτάνουν τα 4 δΌ· ευ Ρὡ ΠΟ ΠΡὡ' τον ΟΜΟξ|0δ0ῖ|ΚΟ Μ Μ να μην αναμιγνυ- Ολοκληρώθηκε, με ΠΝ ΠΠΟΧώ·
κου βάρους αψοας 3 δισ., εηισημαίνει ο ΣΕΒ. >ι 3 το τρίμΠνΟ- ΣτΠ ΧθεσΙνύ συνεδρί“σΠ και γενικότερα 4 δω. σωμα ετσι στις διοικήσεις ρΠσΠ να τον Γενικό ΔείΚτΠ να
του ΕιιτοἔτουΡ διαφάνηκ€  ΥΙΠ το δημοσιονομικό. ΕΟ  ω των τραηεζων. (ρωνει ΠΟ 2=6Ζ%- Μις 57352 Ρο'
Ανατρο"ὲς στ" δ|ονομῇ ολους τους αξιωματούχους. αλλα και νόδες_ Συνολ1ΚόΠ αγορά (Μό ΠΝ
, , τους υΠου ργους της Ευρωζώνης το αρχη του έτους και στις 8 συνε
των σλκοολουχων "στων ασφαλιστικό είναι το σημαντικότερο Μλ α Σα "λε δριέισεις της έχει σημειώσει πτώΣε «μεγάλο Παζάρι» εξελίσσεται η εγχώρια αγορα θέμα ΠΙΩ ΠρώτΠς αξιολόνΠσΠς. ΕΚΞί φ" Μ μ γ"ο|κ Γερμανία ση 9,1%, γεγονός το οΠοίο μετα
διανομής αλκοολούχων ηοτων, με την Εκπαί Ηε||εε
να «ηαραδίδει» το χαρτοφυλαιαο των ηροίόντων της
στην Αμβυξ και να αποχωρεί αηό την Ελλάδα. >'| 5
|·| |'ΕΡΡ|ΑΝ||(|·| Ο||(ΟΝΟΡ||Α
ΑΝΕΒΑΖΕ| ΤΑΧΥΤΗΤΑ >28
ΕΛΤΑ: |'|ΑΑΝΑ Γ|Α ΕΣΟΔΑ
3ΟΟ ΕΚΑ'|'. Α|'|Ο ΝΕΕΣ ΑΡΑΣΕ|Σ >16
ΕΝΑΕ|ΞΕ|Σ Ο|Ε5Ε|.ΟΑΤΕ
θα εστιάσουν το βαρος τους και Προφανώς και τις Πιέσεις τους στη διάρκεια των συζητήσεων Που θα γίνουν
αρχικά σε τεχνικό και στη συνέχεια σε
Πολιτικό εΠίΠεδο. >4 - 5
Είδα τον κ. Τσακαλωτο στο Βερολίνο. |·| ελληνική
κυβέρνηση καταβάλλει σημαντικές ηροσηόθειες. Θα
συνεχίσουμε Προς την κατεύθυνση της υλοποίησης
των συμφωνηθέντων βήμα βήμα.
φράζεται και σε αΠώλεια 3.2 δισ.
ευρώ αΠό Πλευράς κεφαλαιοΠοίησης, όοη ΠερίΠου η αξία
του 35% της ανακεφαλαιοΠοίησης των τραΠεζών. >1 1
[μετρα] Το ταμειακό κενό δυναμιτίζει το κλίμα λίγες ημέρες Πριν αΠό την άφιξη του κουαρτέτου στην Ελλάδα
2,2 δισ. «μαύ ρη τρύπα» στα έσοδα του 2015
«Μαύ ρη τρύΠα» ύψους 2.2 δισ. ευ ρω
ΚΔ' "Α Τ" ΠΕΝ^"|.Τ >29 καταγράφεται στο σκέλος των εσόδων ο' στόχο' κα' Η "ρ"γ""τ|κ6τ"τ" (Ποσο σε χ¦λ_ ευρω) 
του κρατικού ηρούΠολογισμού του Ι
Η'|'ΖΑ|(ΑΡΤΑ Στο ΣτοχΑΣτι>ο Με,8Πμιουργώντ“ς1σΧυρόσοΜο  Κερδιζει
ΤΟΥ |ΣΑΑΡ|||(ΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ >3ο
ΤΟ ΑΣΦΑΑ|ΣΤ||(Ο >6
ΣΥΝΕΧ|ΖΟΥΝ ΤΗΝ Α|'|ΟΧ|·| ΤΟΥΣ
Ο| Α|Κ|·|ΓΟΡΟ| >7
οικονομικό εηιτελείο, καθώς τα νέα εΠίσημα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, λίγες ημέρες Πριν αΠό την άφιξη του κουαρτέτου
σωρινά στοιχεία Που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υΠου ργείο, τα καθαρά
έσοδα του ΠρουΠολογισμού εμφανίζουν μείωση 4.54%. αφού ανηλθαν σε
46,414 δισ. ευ ρω. έναντι αναθεωρημένου στόχου 48.619 δισ. ευ ρω. >3
50 000 000
- Ειαιιραξεις καθαρών εσόδων ηραίιηαλαγιαμαυ
- Στόχος καθαρών εσόδων αναθεωρημέναα αρααιιαλαγιαμαα
20 000 000
λ 0.000.000
|αν. 2μιινα 3μηνα 4μηνο 5μηνα 6μηνα 7μιινα 8μηνα 9μηνο ίΟμηνα ίίμηνα ίΖμιινα
ημεταφορά
  στην Αθηνα, δυναμιτίζουν το κλίμα των 40 θα] Οοο 
  διαΠραγματεύσεων, αφού ανοίγουν τον
  δρόμο ΝΝ νέες ΟΠΟΠήσ€Ις ΠΠ ΠΊ λήψΠ 30000000 Η εΠοΧη Που το κινητό τηλέφω  Πρόσθετων μέτρων· Με βόσΠ το Προ' νο κάλυΠτε Πρωτίστως την ανάγ
κη φωνητικών κλήσεων φαίνεται
να αΠοτελεί Παρελθόν. με τη μεταφορά δεδομένων να κατακτά
ολοένα και μεγαλύτερη θέση στο
χαρτοφυλάκιο των υΠηρεοιών κινητάς τηλεφωνίας. >1 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα