Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Τ° ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΒ ω-··Ρ°°Μώ Με' “Ε··Ξ·:€; Η 
Λονπ£:κσγΜ . ·  ΓΙΑ τι:
ΦΥΓΗ ο πσΓεπ τ· ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
έσωσε· σ.ἶ¦:';·Ϊ·'::..·ΐ'ὶ:ἶ:ῖ:::·:.· · Πωσ· πσ'κτεε πρσγμστ·κσ
· Πέσε μπῆἐκετω ξανά ο τεχν·κόε :ἐ'!·ζζ-ἐ~=|ζΪ“ἱ τν8·σφέρσυν την Αεκ Νσ· πού
τησ Ξάνθη στο ρεπορτὁζ Με Αεκ Ξ' ζ* Μίζσντσ·... μΜτζερΜὁ Μωαβ":
Το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟ|ΧΗΜΑ
Ε|ΝΑ' ΕΔΩ Με ΑΠΟΔΕ'ΞΕ|Σ
ΜωσΜΜΜ
·Δ·,·κζ'::.·Ξ·
·|·· ἱ·'γ..,.|(·ῦ
ζ Ιω' η·> |-_· .
. ,¦·_ Η,
_. .- |
· “.¦¦'7 ς;;Ι.:;:Ξ:...;:·|··°7·- 8·.κ|-·£=°_“·-: ·
;κ·_ ›ἶ`<:,<= ' ` '
ή Δ ' . σ 7
_ τ.. Μέ .· έ '
:-'ζ.'.·Α·:'· ;·:·“ '
..~.·_·: “ :^'·'ἐ
.^;..·-, .ἑ
 ¦;·: "“Ψΐτ: φ· 
Στο Σσμη·ονσ_¦ [email protected]>° θεέ
Β 'κοτηγσσΞρ `“έ'φτε το <· 3 ·
. στοιχημστηῷἐὲ6·σφ .9
_ι 7 ΔΔ `Ι; < ' ·
¦ " ΐΏΣἡτστσ'σ νέσ των ομάδων, τσ φσΒσρἱ. δ
 _ 7 Μ σεβ· το ρίσκσ · Πρστσσωε γισ
 Η 'ὁ .Ι ·; ι! ο ΜΜΜ εσ·στρσῳέε
· '3 Μέσσ 0ῆῆσν6ίσ. Τωρκἰσ κσ· Βἐῆγ·σ!
Μ· σούπερ σῶί8τ8 με
προγνωστικσ στο μπάσκετ!
'Εξοῆῆ05 ο
Στρομστσόνι
ΔΙΠΛΟ ”
ΠΑΣ Η"
ΛΕ|ΙΦ°Ρ0! · “
· κέρὁ·σε 1-0 τον ιν
ΠΑΟ, σῆῆσ δεν
ΚΜ στσν κόντμ Σπανός μ «ΜΜΜ στον Αφήστε· Πέρσα... ι