Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Ρε ιισισισ.
νιι σσνσνωσσσιιε!
Γρσφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠ0Σ Σελ. 2 αν.
.σ κιν Με πως ιινιισει
Με. Μι ιιε Μινι...
Γρσφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΜΛΛιιΣ ω. 2
ΑθλΗ“Π Κ Η
Ι «Ξεσσσιιε σιιισν
'Ολεε οι τελευταιεε μετογρσφικέ5 εξελίξει8 μόνο Μην «ΩΡΛ» Ο Οι σκεψει5, ΜΜΜ' Η ΜΚ», "ΠβΠῦΒΝ0ἩΠ'
οι ειιαφε8, οι ενδοιασμοι και οι αλληλένδετεε ιιεριιιτὡσει5 σου τι8 ειιιιρεσζουν "Ψ" ΜΜΜ" ' Σε "ΜΝ".
"ΜΗΝ" Η «Ενωση» "Β "Ν Μ"Β"(
γισ ισν 2ιιισσνσ |σιισνσ εξισειι
Την... νισιινσσν
ενσεῆειιως, "σνει
κ!" Μ',"°β""°Β"9 Αν ιισι ιι ΜΗ σισιιεσε σισ
"Μ" " "ων" Μ Με' ιισΗσιισισι. σ ιισσιισνιιιιις ισιι
Εἔ“""""'°8' "ΗΜ "ν στην Νιινσιισ Βσσιισσσεσιισσ.
'Με' "Π ω" "°'!""°8' ΕειισΒσσισε νεες: «σ Με εν
Π "Π ω" 6""8'“£' ωσνει σιισ ιωσσ. εκει Με ιιισ
ιισσισσιι στν κεσισ ισσ»
· Ενσισισεσσν κι σιισ Μπες
εΜιινιιιες σιισσες γισ ισν
 -     24ιισσνσ 6ιεΒνιι Ρσσιισνσ
σεν σνιισνιισνν ιισι δεν θεωσσνν
σιι εκει νιισσεει ιισΒνσιεσιισιι,
_ ρ νων σεως Με ιισσσιιιιισισιιιισ:
.έὲξἔ.'ἑἔ8¦'ἔ“ἘἩι «Σνιισσισ εκει νσ εσνσνν
ι..ἔν'¦¦8ἑ8'ὲξΜΐἄ“ω σι ιισισΜιινσι ιισιιιιες»
σνωνι1εισι στην Ρσιιιισνισ
Σιιιν... Με σσειιισιι γισ ιιιν σιισνσ.
σ σενιεσ ιιιισιι ιιις Μιιειις. σΜσ νισ
νσ σιισιιιιιΒει σισιιεσ. Βσ ιισειιει νσ
εσΒει ειιισιιιιιι ιισσισσιι γισ ισν”πσΒσ
Μ σκὸιιελο των 4 αγώνων
ΜΜ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ενω ιιἱνσκε8 για του8 18 «σιρσΙιὡτ88» .
ΕΡΒοΣΕΠ|ΕἩκΟΣ ουρο“γ0““νοὑ “ΜΜΟ Στιε ι2:σσ ιι κλήρωση Με φάσιι8 των «8»