Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Διευθυντής Συνεπως: ετοιμο: ΜΑΚΡΗΣ
γιαγιακα" 15-ιΑΝονΑΡιογ2ΜεοὲΑ.σ 45884
ΣΦΑ|ΡοΠ°ΥΛ0¦: ν|'|οΠὐ
σκΠπρός αντίπαπος ο Αν τον
υποτιμπσουμε. θα το πππρώοουμε ο
Δεν πρεπει να είμαστε Μπορω. έχουν
ρόαους στο
¦Ίγ30€|
| “ “ Ι ί . τρόφειοπΑΜεΜ: 1
:απιπκπε :| ί
γήπεδο και _ γ Ἡ ι ϊ ς η
· Η Μπαμπεργκιιροεπρεμπ. σαν
ε==ἔἶἔ: _ εκεινα ναπἔΒιΜ "απόψε και”
είναιίμιαομ. ο· ν
ΤΩΝ ΣΠΟΡ κ=Ξ=="ἔἔς'$ η ί παειπόντα στο
γεμίσει το γπ- | · ΨΩΜΙ· ΟΠ· γ 
Α|'|° τοπ ΕΡΥθΡ°
ΑΣΤΕΡΑ ΜΕΣΑ
¦Τ° ΟΑΚΑ
ι ο Γερμανός σε· ζ
ερΜαικτ2ίρμΠε£
ΜΜΜ” `
Μπαρ “ΜΜ- '
ματα κατω από τα ι
καπόοια για τον
Πανα9πναίκό >
απαντησε σόυνπ,ρπ εντός ωραιες". τα 2
,ς ποΔ κωφών" ακρόαση ταν “τον χ
ομαδα με
επιθετικό ππουραπισμό ο Αστερας. είχε
πενταοσ όιακριεεντων τον
ποπυπραγμονα ι·ιοειττ ω π.. 8
ριμπ.. 8 σο.) και τους 2ιΡΜπεε
Τα αποτεπεοματα τπς μαγνπτικής εσεις" ότι
πειραχτπκε μόνο ο έσω
ππαγιος ουνοεσμος
στο αριστερό γόνατο
και όχι ο πρόσοιος
κιαστός
Η: π.›. κιινεεί (9 π.. ο ριμπ..
Α ασ.›. Μ¦|Τ¦ Η" Η).
ὶΤ'ΜΑΤ¦ Η' 'τη Ο
ριμπ.ι
>· εεπιΔΑ 13"
ΑΗ :ΕΛΕΝΗ ΚΛΠ-0Γ"ΛΝΝΗ 
π προπονιἰτρια που
έχει τις
γυναίκες του ρ
οπυμπιακου ~
πρώτες και
“Αυτή ιι ομαόα του όΠυμπιακσυ. με τπν ενίσχυαιι που σχεδιάζουμε. μπορεί να κανει τετοια
ευρωπαίκιί πορεία που οεν σα το πιστευετε!»
Ποιος είναι ο τεκρονος Γιώργος Μανοατπς που
επαιεε στο τεπευταίο τέταρτο με
τα Χανια ο Η πορεία του από το
Καραμακι και π μετακίνπσπ του στις
ακαόπμίες του οπυμπιακου σε παικία το
ετών ο Αισθανεται καπότερα παίζοντας
οεεί εετρεμ. μεγαπωσε εχοντας πρότυπο τον Αργεντινό πρῶπν όσο των
“ερυοροπευκωνν. ενώ τώρα
θαυμαζει τον Μαρ τπς' ·
Τσεπσι
Ρεντπ ο οοΡΤονΝΗ: παρα το ρεπό τπς ομόοος ο
77110
ετ' με συρτό. ευουροπο
σουτ εεω από τπν περιοχή
αστεια· τπν μπόρα οταν αριοτερπ γωνία του τερματοουπακα των οιποεενοό- /
- μενων Δερμιτ:ακπ ,, 7 ν' '
χ παραμενει “ερωτώμενων-ν 'τον ζζ<
και· Δευτέραςμε Μι! αν '
ΠεριΜΠιο αερατπυαυω
Έ γ ¦ ι
από τους
' “·~=5=:ε:ειμῳ#
'τπτ ¦ 
ρότανπαναεπναικό ο
ζ ιακόμαεναγκοπ.ρου Ξ α
ς «αρα ιναυςν.^ ο· οποίοι __
π Μπα·
το Με των οιποεεΗ νουμενων πετυκε στο
' 98· ο στροεππς. με
η “απο από κοντα ο Λ Μ
των αμεσως επόμενπ ἰ _ η 7
'ϊ όασπ ο Σκόνορας πόρε επίοπς κεοσπια η ο _ _
από τα μικρα περιο- 1 ματς.επαιεανμεξ
κι'. οτεπνοντας τπν )~ ϊ τπῖοωτιακαιΜγοξ
μπαπα πανω από τπν ι Ι: επειψε να καουν`ϋ
εστία του ΜΜΜ ¦ ] Φ `- στο οινόπε 
η ¦.¦ .
ΜΑ Δ ¦°'°νω”°'
ο Μπακαοετας στο ἔ__ '
“ ο εεΔμ ο
:ειμ 'ς
8 852159
ο :ενιιιιΑ 3 _ῇ
αππσυςι ϊ ο
Μ' Η ΦιποοοΞία για το απττπτο
' πρωταοππμα. μαπα και π επιθυμία για
_ κατακτποπ του κυπεΜσυ. οόπγός για
τον όπυμπιακό ως τον Μαιο
το ΜΜΜ ο
[καιότΖενεΜπνΦ η
' παιζω ως πονγκ
=¦=ιεονπς κας· οεν οεππσε να καοίοει σπίτι του κοες Π “ΜΜΜ
. μεταγραφή βγήκε
και πήγε στο προπονπτικό κεντρο για να κανει ΡἔΖ:ε==&^;ἔ;ω τπς χατςπνικοπαου ο
πρόγραμμα ενσυναμωσπς °Π°"“Ι"ω · ° "“°¦“ τα κανει σπα και
προπονπτιίς χαριερ Αγκίρε ίπου
είχε συνεργαστεί με τον παμπ” ,
Γκαρσία οταν οοασοιίνα) αποκαπυψε τι
πως σρνιίεπκε πρότσοπ από τπν
ειναι", πόνο· τπς τεράστιας
εισφοράς που έχει ο σπυμπιακός στο πρωταόππμα
ως ημωνιτεΜωω "
γ|υόποι είναι μεσα-ι `
" εεοεκα μερεςεκουμε το
- ντέρμπι με τον αεροπ- ῦ
 ικό. αυτή τπ Με στη(
- έρμο μας ο πιστευω ακρα-_
όαντα ότι θα τον εανανικπ' σου,με'· Ανυπομονοόμε να
που” τπν καστ μ -ατμό-·
. -γσοαιρατσυκόσμουτου `
γ οπυμπιακου καιρο τους
ς .αποζπμιῶσουμει» ν " ~
άντρα 'επεγαν.να παρω
" ο ε αίκτιι_από τπν
- ο αντρικπ Μάσα του ορυμπιακοιί. θα επαιρνα τον
ΠρίντεζπΙ Τον Θεωρώ το
καπιίτερο “αόρι“ στπν
ευρώππ αυτή τι· στιγμήν
υμπιακόκαινα κερ
πωωσε ` .
Δανιιιι·ιιυργιιγια'τον
μωρε” ΜΝ· 
Μακαρι· ¦ ο
συμφερει·
` “ωμά παρεα σε μια “ων
ενσιαΦε
Με τον τουντορ να σποκαπει... Μπουοόν τον 28κρονο τερματοουπακα Κώστα Δσυκοι ἰ
  | 
Ύ στον “ΜΚ Με; ΜΝ ΜΜΟ-ΝΝ
 _ με νικ99νο;νεΜντε“ ήτανε των " ί
ς Μα ζ πιο και, Μακιεε!ικαιμεκεοαΜα τοΔ `_ αμεσως
' οι εε· εφ" ;' ?ν κόπρανα ραμπορουσε;ναεικαν"σπμεΜ¦ ἴ
“ ί α-α!`πμίκρονο;αΜαΔαόκσοκαιἡόοκόρισε
'προς ΑναστασιαοπΣκρατποαν το Μ ϊ ί
' 1 ὶ
ί έ“Ϊέ7;Ἡ Ϊ7 77 ΑΙ
ί 3 παρ· ότιἐοχεσόν απατη' μερος
; παίκτπκε στο μισό πρεπε σιω3 τπτιις Γιῶργος κσμίνιις “ευκαταἑ αερα· να καείοεικαι τα Με ματια`του οτανκρεμισμα του ενοσ
ι ι _ 'μέσα οταν περιοχή οπόοεΞια ¦
ί τ αγωνια του αοιόροωτου πα· ο
μ ` απαιτει και στα γροθιά του
ν στα Ντέιτον καρμα” Με”
επίσπς. ο ροποός τίπκας πιω γ
Η χ Βαςι να πρεπει-ανυπαρκτα _ ¦ η ,
ι: ¦οασαιντ σε Βαρος τον πως" Ἡ που;Ξεπετακτπκε κανονικα στο: 1 η
¦- εωωω ινα!) ο€ό|τουντορ οπ- 'η
ο Με πως Με· Ηρακπιι;ποπυ- ο
η -μπιακό για επόιιενιιιιντίπαπο.` κ `
' '- κ στα σημερινπ¦κΜρωοπ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα