Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
° “ΜΝ .ω
·“ ο Ϊ έ
ι .ε _ ;
Ώ ' ο -. .- ί
μ· ι ι
...ανια
 ιι τιπΑτιι“
 ΠΑΡΑέκΕΥΗ '5 ιΑηοΥΑΡιοΥ 28ἰ5 | ΑΡ.ωΥλλον74.ι6ι κΑθΜκΗ ΞΦΗ"εΡ'Μ | Τ'"Η'.
ο πιανω ΑΝΑΣ ΑΑι “ο ω
ἔἙ;2Ν% ιΑ πΑιιιιΕιιΑ κΑιπΑιπιΑιι
τα" πιπΕιονΑο πΑιιΑοιιιιΑ'ι°ιιο
ΣΕ ΕΥΡΜ||”Μ Μ' ΚΥΠΕΛΛΟ
' ο Δικέοαλο5 πήρε
τπν προκριαπ¦ αλλα π καλλονπ _ - Δ ο ο ία'
έχειδικαιολογπμένα παράπονα 8 | '.Π°Μ :τ 
για τρία διαιτπτικό λόθπ στο 0·0  Εκ; Μ( Η· ί
' Ενδιαφέρον για Ραμίρεε _ _ ^ πιο· ' Φ
κΕρΔ|ΣΑΝ Το ' Για'λιιππσπ ο εξαστε.ροε τι5 τελευταια» εβδομαδα»
' Πρόστιμο σε ολομε ένα μπνιατικο
από τον Γιαννακόποιιλο
' Το «τριφύλλι» απέφυγε «στραπότσο»
μεγαλύτερο και από τπν Καμπάλα
και τελικό προκρίθπκε στοι18 «8»
' Χαλαρότπτα σε βαθμό... χαβαλέ
' Σιρόνα από τπν Εμπολι για τον Αντέι
γ Δ ν . Ι |
' 0 Πανιωνιοε ί -0 τον Εργοτέλη / Ύ *
στο προτελευταία παιχνίδι β > 
των κρπτικὡν πριν από
π κλήρωοπ των «8» Δ ΠΟ' Η Η 
τπ6ιόλασπ'ΣτιεΙ2μ.στπνΕΠ0 μ
ΒΕΛΛίΟΣ
ΠΑ ΕΘΝικι-ι
ΗΡΑΚΛΗ
' 0Σπίμπε αποφόσιοε ' ί
νατοοανοίεειτπνπόρτα  · ο Σίλβα όσκποε ΜΒ
'ΤέλοεοΚαϊΑοόταπότπ Βέροια. γιανα παραμείνει
, . . θ
ακολουθοονολλοιεΕι  ;› __ Ο Ξ ι χρονΟΞτΣερβΟ5¦
' ΣἴόΧοΞ νΐὅῦἶέΧίσείἶ
Μ  ο 1 οιΖΝτιΕΑΑΡ ·- τ 
ΕΜπΑρΓκο _ _ ο τι Δ 7Χ/ Ι τωνσυιι0ν:Μμ
ΣΤΗ ΜΑΔρ|ΤΗ ζω' ί · τ.ΝοιποκνππΣ Κ ο 'Ο
` 'Τυχερών
ι Δ / στπνοτμχίατομτ
| ; 7 κ ωμή σ χ σωματα:
ι 89 μ " γ Π Α Δ ὁ
Μ Πι ῦ 
Ρ ί 4οὶΙι` ό Π
Τιμωρία απότπΡ'ΓΑ σε Ρεαλ .ι ρ 
 μ έ ενανμπνα'εξω
Ἡἄἔᾶ"ίἑἔἑἴὲ"Μ ῇ γ τιΑτα3τιΑ3καιιτΡΑιΕιΡιιικιΕΡικΑιΖιιτιι σε