Πρωτοσέλιδο Έθνος: Προσλήψεις 20.000 εκπαιδευτικών
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ _ · ·
|5 _ιΑΝογλΡιογ Με κερδη (Μο
ἶΞΒἔΛογ:ιο270 7; γ Το νΤερμΠι
· 7 7  - = Με Ευρώπη8
- γ »ι9-24
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜΜΜιιιιιιιιΜΜΜειιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι.ιι:ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι;ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜΝΗΜΗιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Η ΜΝΗΜΩΝ || |"~|¦|||Ν|'|'|Τ|'ι||'|'|||||Ν||||||ἶΙ| Δ ιιιιιιιιιιι|ιιιιιι=ιιΜΜΜιιιιιιιιιιΕιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι9ιιΜι
ΟΣΚΑΡ 20'5
ΕΞΑΓΓΕΛ|Α ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑ|ΔΕ|ΑΣ ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»
ΠΡΒΣΛ||'|!Ε|Σ
20.000 εκπαιδευτικών
ΥΨΗΛΟ' ΤΟΝΟ'
Η Πρωτη ΝΑ Πρόγραμμα τριετία8 για Προσλήψει8 20.000 ι Ν. Φ'ΛΗΣ
Ι εκπαιδευῖικὡν Προαναγγἑλλει ο υι·ιουργόε Παι~ ' ι ' |
«μον9μ°χ|°» _βεία8, Ν. Φίλιπ.. με δηλώσει8 του στο «Εθνοε». Στό- ' Προγραμμα ῖριεἩα8,για 'την
Τσ|"ρα · χω η ανϊιμεϊώΠισιι των κενών, καθὡ8 και του Προ- 5' ανἩμεΤωΠΙσΠ ἙΠ8 ΥΠρανσΠ8
¦ βλήματοε Με γήρανσΠ8 ιου εκπαιδευτικού Προσω- του εΚΠαιδευἩκού Π οσωΠιΚ0ύ
ΜΠΤσοΐσΚΠ Πικού σε δημοτικό, γυμνάσια και λύκεια. 4-5 ~  ο ρ ._ Σ 
Σε “ψηλού8 Τόνου$ η  μι"·||ι|Ι||'|||Ν||ἔ|¦ Η."||!||||||"¦| "ν||ι'|||¦|ιι¦ΝΜ 'ΜΝΗΜΗ ιι:ιιιιιιιιιιιιιιιΜ ι' ιιιιειιιιιιιιι ιι.ιιιιιιιιιιιι ή Μ ιι|ΉΜΜηιι Πι Η :ΜΜΜ .ὲ ι. :!ιι.ι:ιΜι; Η ή !ι¦!¦Ι¦|||¦¦¦Η Η Μ ΜΝΗΜΗ Η :Η ιιιιιιιιιιιι-ιι~ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι~ιι-ιι·ιιιιιιιιιιιιιιΜΜΜ
ανιιιιαραθεση μειαξυ Του
Αλ. Τσίπρα καπου κυρ.
Ματσούκα. .6-7
ΤΑ... Α"""ΕΡΑ
ΑΜ Ϊ" ΑΜΜΟ"
Η" ΓΡΗΓΟΡΑ!"
' ._ .ί    Μιιιι
' .   ιιιιιιιιιιι
"|ΜΝΜ|'Ν
 - · =  ιιιιιιι““
Ε δ Ι ΠΕΡ:ΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ | :
Τζ3   μεϊαφεροΠν Παρανομα ΕσιΠσε Το Πορόνομο τζομί
σπι Λέσβο. Ο μυσΤιιριώδιι5
Ο' ΜΜΜ εκφράζουν ΤΜ   'την ΤΟΠρΚία! Ανγλ08 είναι μέλοε Με σρ·
αλλΠλεΥΥύΠ ΜΒ σε 60003 γόνωσιι8 με σκοι·ιό την «παΤΜ έχουν ανάγκη. "ι 2? Μια Περίεργη υι·ιόθεσιι απασχολεί με Αρχέ8 Με Λέσβου. Μέλη Μκο μεΤαφέρουν με ραγωγή Με επόμενη8 γενιόε
ιιαρόνομου8 τρόμου5 πρόσφυγε5 σιο νησί αιιό πε απένανιι τουρκικέ5 ακτέ8. 30·3ι Των μουσουλμάνων». 303!