Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Έξοδος. Φεύγουν όλοι από την αποικίαRecognized text:
 'ο λαόο φοβάται-ταν
κυβέρνηση, 7υπόρκε1,τυραννία. '
η Όταν η κυβέρνηση φοβάται
τον λαό, υπαρκα ελευθερία!
¦¦ Αρ. Φύλλου: 3.6
_, ι , ι Παρασκευη 15 Ιανουαρίου 2016
Τόμσο Τζεφερσον, η Τιμή: 1 €
ο» πρόεδρσο Μπιλ (1801-1809)
, _ ί
η η ἑῖΣει.¦ 2 
_. ν. Γεονικό
ἑαῆύονται εταιρείεο
ο '  νεο-ΜΜΜ
Φωτίου!
των τί 90 δόσεων
._ _ , _ _ γ γ ήσειιΧιΠιό68'ΕΠΗ
οι: ΖΌῆα τιωῆούνται όῆα ευστοιιοιούνται όΠοι ετακινούνται 
ειιιατή ανο και αν
οι=τιι Δικι-ιτοΡαΝ τα τοΝ Υπο'νι=τσ πικαπ
ν. ·7 ι
Γἐμίαετδισδηλώτἑομε κοστούμια καπ 7 σηε1τ'ουοἶστο,Ασφαλιαττικό, που τοσοταγέ'ρκθεο το·κέντρο πιο, Αθηναο   ακυρώνει ωοεπαγγελματίεοκαι οδηγεί
`. λιόδεοιδικηγόροι, γιατροί, μηχανικά: ” ο στον αφ:ανισμό_των κλάδων τοσο. Στο ν ό
η και νέοι επιστημσνεοβγόκανστο το; Ξστόκασὶρό τουο βρέθηκε ο Γιώργσο ,_
 , Η δρόμουο'για να~εκΦρόσσυν την αντίθε ¦. νἶΚατρούγκσλοο. “ ' ζ Σελ; 7
Ποσο <=κοῆῆητόο>>
των Γερμανων ειναι
ο κυριακοε Μητσοτακη5;
ειναι ιι ΣκιΑ τινι: ττβΜΛΝικΗΣ κΑτ0χΗΣ 9 ὸ|;ΑΜΕΡ|κΑΝΟ|,ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ Στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο Ταακαῆωτοο ειπε «ναι σεοῆα>>·αε ΗΠΛ'και ·Σοιμιιῆε για-το ΔΝΤ; =
κατω από την «μπότα» του Βερολίνου
και του ΔΝΤ βρίσκεται η κυβέρνηση ,
Τσίπρα, παραμονέο τηο έναρξηο των συ- ἶ '
ζητίισεων για την αξιολόγηση του ελλη
νικού προγραμματσο¦Οππσυργόο Οικσ;:
νομικών Ευκλ. Τσακαλώτσο, 'στη διόρ-, ο,
κεια τηο ευρωπαϊκόο περιοδείαο του και·
Αρθρα του Θανου Οικονομοτιουῆου
ε ϊ η Μπα!
<<Β|θ ΒΗΟΤΗΕΗ» ΣΤΗ ΧΙΟ
Από τα Ηοτ 8ροτ8 _
Παρακοῆουθούντη
ροή των ΎτΖιχαντιστών
Απόβαση στη Χίο έχουν κανει το τελευταίο
διάστημα ελληνικέο και ξένεο μυστικέο υπηρεσίεο. Η δημιουργία Ηοτ 8μοτο στο νησί με
την κατασκευη 1 .ΖΟΟ σικίσκων δεν γίνεται
τυΧαία. Ο λόγσο είναι η αλλαγη έδραο ενόο
γνωστού δουλεμπσρικσύ κυκλώματσο, που,
εκτόο'από πρόσΦυγεο, περναει στην Ευρώηη καικτζιΧαντιστέο. Ο έλεγΧοο που κανουν
πλέον οι ΑρΧέο σε όσσυο φθόνσυν στο νησί
είναι εξονυΧιστικόο, 'ενώ η ταυτοποίηση γίνεται ακόμα και με ιριδσσκόπησπ. . ι Σελ.: θ
Μου στα για
ί2Όσκαρ τι ταινία
του Ντι καποιο
Β Σελ.: Η
του Χθεσινσύ Εύκαμπτη), αποδέκτηκε , ρ
,όλα τιο απαιτησειοτων'δανειστών και
επιστρέφει στην Αθηνα για να υπστακθεί '
στιο όγριεο διαθέσειο του κουαρτέτου·. Η
Μελληνικη κυβέρνηση αποδέκτηκε την
ενώ ετόίμόζεται να'λόβει πρόσθεταμέ
παραμονη τσυ_ΔΝΤ στο πρόγραμμα, .
. λένδεο... Π
τρα,για,.τοΑσφαλιστικό και την καλυψ'η
”του δημοσιονομικού κενού. Την ίδια
ώρα, σι δανειστέο'προαναγγέλλσυνότι“η
'αξιολόγηση του προγρόμματσο θα διαρ=
κέσει μηνεο και παραπέμπουν την όποια
συζίιτησιι για το κρέοο απο ελληνικέο καῳ
,;_Σαεε¦
.μαι  τα7στιο Δυτικέοηρωτεύουσ ό Π
ΤΗ: ρώτ ύουσατηο Ινδονησίαο,Τ κ ρτα,έ
 ο φωτ-“ω ενό“ῆωΜ καντε!  
 Ξ|' ἴ  ,ί 'αίματοκ“  "σ£
κ Ι Πν |||η
Ιαλαμ ο Κράτα;»  στο στόχαστρο τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό μα ; ; 
η η , . _ η ε κό στιγμέο τρόμου από συντονισμένη επίθεση Ματιών εεταωὶών
η και βομβιστών αυτοκτονίαο¦ Επτά ατομα, αναμεσότσυοκαι 5 _ ρα σκρότεο, έκασαν τη ζώητσυο και 19 τραυματίστηκαν.`Ο πρό
'ο τ ·;Χώραο καταδίκασε τιο επιθέσε1ο, ενώ _η:αμερικανικη πρεσβεία θα παραμείνει κλειστα για λόγσυο ασφαλείαο;
κοιτα Στο παοκ
Η. Φώφηόιέγραψε
· τον Λ.'Γρηγορακο
Κορυφώνεται ο πόλεμοο προεδρικών - βενιζελικών στο ΠΑΣΟΚ, με πρώτο θύμα τον
Λεωνίδα Γρηγσρόκο. Χθεο το βρόδυ, η Φώφη Γεννηματό' έθεσε εκτόο·Κ.Ο. τηο Δημοκρατικίιο Συμπαρόταξηο τον πρώην υφυπουργό, στέλνονταο σαφέο' μηνυμα στον
Ευάγγελο Βενιζέλο να σταματίισει το
«φλερτ» με τη νέα ηγεσία τηο Νέαο Δημοκρατίαο. Το ΠΑΣΟΚ, με μια σκληρό ανακοίνωση που εξέδωσε, προειδοποιεί πωο
«όποιοο·θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα γίνει δα·
ρυφόρσο τηο Νόσο Δημοκρατίαο και του Μητσοτάκη δεν εκει θέση στο κόμμα». ζ» Σελ.: 4
Βροντερό °<<όχι>>
τηο Επόπτη Ι
στην ναναι νεκρων
ι η 4 ἶ`~ Σελ.: 7
'~ΟΜΟΛ0Γ'Λ-ΣΟκ πιο
τοπ ΣνΖντοκτοΝο
«Τα στραγγαῆιοα
κι α5 φαω ισοβια»!
Ακόμη και οι έμπειροι αστυνομικοί που
ερευνού,σαν την υπόθεση τηο δολοφονίαο
στο Βελβεντό Κοζανηο σοκορίστηκαν από
την κυνίκῇ ομολογία του συζυγσκτόνσυ.
«Εγώ τη στραγγόλισα κι σο φόω ισόβια»,
ηταν τα λόγια του, όταν το πτώμα τηο ότυ-_
Χηο γυναίκαο ,εντοπίστηκε στο Χωρόφι του.
Ο δραστηο, όλη την ώρα τηο περιγραφίιο
πιο δολοφονίαο, εμφανιζόταν ηρεμοο και
, ·_ οθερόο και η μόνη στιγμη;,που φέρεται .ν
η να παραδέκθπκε ότι μετόνιωσε ηταν όταν ο'
αστυνομικόο τού απηύθυνε μια ερώτηση
στο τέλόο τηο απολογίαο του. Γ. Σελ.: 7