Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
15-01-2016 Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντή; (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ·
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΜΠΕ: Σταδιακή έπιδείνώσις του καιρου από τα δυτικα πού βαθμιαία θα έπεκταθουν στίς υπόλοιπες περιοχές.Άνεμοι νότιοι
νοτιοδυτικοί ἰσχυροί καί στα πελαγή πολύ
ἰσχυροί. 'Η θερμοκρασία μέχρι 17β. Κ.
1· Παύλου οσίου του Θηβαίου καί '|ωαννου του καλυβίτου.
Γερασίμου (Παλλαδα) πατριαρχου Ἀλεξανδρείας.
Παρασκευή 15 Ταγουαρίου 2016
Σελήνη 8 ημερών
Ἀνατολὴ ηλίου 7.40' - Δυσις 5.29'
Ἀριθμ. φύλ. 40354 | Τιμή 1,50 €
Ἀμερικὴς 9, τ.κ. 10872, Ἀθηναι, εετίεηεννε@οιεηει.οτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
'Ετος 122ον
Γιατί ψηφίσθηκε
ὁ Κ. Μητσοτάκης
εΗ μία έρμηνεία, ή απλουστευμένη, είναι ὅτι ὁ
Κυριακος Μητσοτακης προτιμήθηκε από τούς ψηφοφόρους τής Νέας Δημοκρατίας έπειδή είναι
αρκετα νεώτερος του κ. Μεϊμαρακη καί έκφραζει
κατι πιό φρέσκο. εΗ έκδοχή αὐτή ασφαλως ἰσχύει,
αλλα ύπαρχει καί κατι αλλο, βαθύτερο, τό ὁποῖο
ένδέχεται να προδιαγραφει τό μέλλον. Ό κ. Μητσοτάκης προτιμήθιικε από τούς ντιΦ0Φόρως τῆς βάσεως τής Νέας Δημοκρατίας διότι ὁ Εὐαγγελος
Μεϊμαρακης ὐποστηρίχθηκε από τό κομματικό της
κατεστημένο. Δηλαδή ήταν μία ψήφος αντισυστημική ή, αν θέλετε, έναντίον του κατεστημένου.
Μπορεῖ αὐτό να ακούγεται παραδοζο, αλλα έτσι
είναι."Οπου γίνονται έκλογές τελευταίως, ή τασις
είναι να αμφισβητεῖται τό κατεστημένο. Ἀκόμη καί
ὅταν έκεῖνοι πού τό αμφισβητούν, είναι μέλη του.
Δεῖτε τί γίνεται τίς ήμέρες αὐτές στίς ΗΠΑ, ὅπου ὁ
δισεκατομμυρισὐχος Ντόναλντ Τραμπ διεκδικεῖ μέ
αξιώσεις τό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών καί κατα
καποιες έκτιμήσεις ένδέχεται να κερδίσει καί τήν
Χίλλαρυ Κλίντον, αν είναι αὐτοί οί δύο αντίπαλοι
για τό προεδρικό ανω. εΗ απήχησίς του αποδίδεται κυρίως στό γεγονός ὅτι ὁ λόγος του είναι αντισύστημικός, κατα του «ΜΜΜ» καί «διεφθαρμένου»
κατεστημένου τής Οὐασιγκτων.
Άραγε ΜΜΜ ποιό είναι τό κατεστημένο;
Πέραν του οἱκονομικου, πού είναι κρατικοδίαιτο καί
διαπλέκεται μέ τήν έκαστοτε ἐξουσία, τό πολιτικό
καί πνευματικό κατεστημένο είναι αριστερό καί παντως αντιδεζιό. Σέ τέτοιο βαθμό, ώστε ακόμη καί ὅταν
κυβερνα ή Δεζια, να ακολουθείται αριστερόστροφη
πολιτική ώστε να μήν θίγονται τα αριστερα θέσφατα,
από τα ὁποῖα έπηρεαξεται καθοριστικα ή ἑλληνικὴ
κοινή γνώμη. Καί ακριβως έπειδή έπί τόσα χρόνια
ακολουθήθηκαν αριστερογενεῖς πολιτικές, τιναχθηκε ή ἑλληνικὴ οἱκονο μία στόν αέρα.
Βέβαια καί ὁ κ. Τσίπρας, πού είναι αριστερός,
ανήλθε στήν έζουσία ώς πολέμιος του κατεστημένου. Ἀλλα ποίου κατεστημένου; 'Βκείνου πού φρόντισε να κατασκευασει, βοηθούμενος καί από τα
ΜΜΕ."Εβαλε στό στόχαστρο τήν Τρόῖκα, ή ὁποία
ὐποτίθεται ὅτι έζυπη ρετεῖ τα συμφέροντα τής
έγχωρίόυ οίκονομικής ὁλιγαρχίας. 'Ενω ή αλήθεια
είναι πως ή Τρόῖκα, μέ ὅλα σχεδόν τα μέτρα πού
πρότεινε, προσπαθησε να αποκαταστήσει τόν έλεύθερο ανταγωνισμό καί γι) αὐτό διασύρθηκε τόσο
έντονα από τό έγχώριο κρατικοδίαιτο σύστημα.
"Οσο λοιπόν καί αν αὐτό ακούγεται παραδοζο, ὁ
δήθεν «αντισυστημικός» κ. Τσίπρας έκφραζει τό
πολιτικό καί οίκονομικό κατεστημένο.
εΕπομένως αν ίσχύει ὅτι ὁ Κυριακος Μητσοτακης ὐπερψηφίσθηκε από τούς νεοδημοκρατες έπειδή τα έβαλε μέ τό κομματικό κατεστημένο, ή λογική
συνέχεια θα είναι να συγκρουσθεῖ καί μέ τό πολιτικο-οἶκονομικό κατεστημένο τής χώρας. Δηλαδή μέ
τό αριστερόστροφο σύστημα των κρατικοδίαιτων,
οί ὁποῖα θέλουν τήν οίκονομία να ποδιηγετεῖται καί
να μή λειτουργεί έλεύθερα. Αὐτή πρέπει να είναι ή
νέα ἰδεολογική πλατφόρμα τής Νέας Δημοκρατίας.
"Αν οί πολίτες πεισθούν ποιό είναι τό πραγματικό
κατεστημένο πού διαφεντεύει τήν Έλλαδα, τότε
ίσως ψηφίσουν τόν πολέμιό του.
°Η ἐξέγερσις
τῆς αστικής ταξεως
Οί έλεύθεροι ἑπαγγελματίες αρνουνται τήν πολλεπτιβοποίηση
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, γιατροί, πολιτικοί
μηχανικοί, φαρμακοποιοί μέ μια
πρωτόγνωρη σέ όγκο καί έντασή
συγκέντρωση καί πορεία χθές, στό
κέντρο τής Ἀθήνας, αρνήθηκαν τίς
μεθοδεύσεις πού τούς απαγορεύουν
τήν ασκηση του έπαγγέλματός
τους. Τό σύνολο τών προβλεπομένων φόρων καί ασφαλιστικών
εἰσφορών υπερβαίνουν κατα πολύ
τό 50% τών είσοδήματών τών έλεύθερων έπαγγελματιών, αγγίζοντας
κατα περίπτώσιν καί έκείνο του
70%. Οὐσιαστικώς, όπως όλα τα
έπαγγελματικα σωματεία τών έπιστήμονικών συλλόγων τής χώρας,
καταγγέλλουν τίς έπιλογές τῆς διακυβερνή σεως Σύριζα πού τούς ὁδήγούν στό να κλείσουν τα γραφεία,
τα ἰατρεία καί τα φαρμακεία τους
καί ι? αναζητήσουν ἐργασία σέ καποια ὁλιγοπώλιακου χαρακτήρος
έταιρικα σχήματα. Γνώστα καί
έμπειρα στελέχη του κλαδου τών
δικηγόρων όμιλοὐσαν στούς δήμο
τίς διαγραφόμενες συνθήκες στήν
Έλλαδα θα κατορθώσουν να λειτουργουν μόλις πέντε δικηγορικές
έταιρείες. 'Υπό τήν έννοιαν αὐτήν
στούς έλεύθερους έπαγγελματίες
τής χώρας, πού αποτελουν στήν
οὐσία τήν σπονδυλική στήλη τής
μέσης αστικής ταςεώς, έπιβαλλεται
ή «κολλεκτιβοποίήση» καί ή υπαλλήλία. Παραλλήλως τα σχεδιαζό
σιογραφους υποστηρίζοντας ὅτι μέ
μενα μέτρα -καί αὐτό κιαν είναι παραλογω έμφανώς εὐνοουν τήν
«μαύρη ἐργασία», τήν φοροδιαφυγή καί τήν εἰσφοροδιαφυγή, καταργώντας τόν έλεύθερο ανταγωνισμό.
Κοινός τόπος σέ όλους τούς έπαγγελματικούς-έπιστήμονικούς κλαδους είναι ὅτι οἱ κινητοποιήσεις θα
κορυφώθουν καί ή έκρήκτική ατμόσφαιρα θα κλιμακώθεί.
'Ύποπτος
ὁ ρόλος
των ΜΚΟ
ΤΑ ΑΛΛΕΠΑΛΛΙ·ΙΛΑ κρούσματα
παρανομιών από στελέχη τών Μή ΚυβερνητικώνΌργανώσεών στα ἑλληνικα νησια πρέπει να μας προβληματίσουν ώς πρός τα πραγματικα κίνητρα
καί τούς σκοπούς τους. Μπορεί καποιοι να έρχονται μέ αγαθές προθέσεις,
ὐπαρχουν ὅμως καί αὐτοί πού, καλυπτόμενοι υπό τόν μανδύα του ανθρωπισμου, θέλουν να υπηρετήσουν αλλες
σκοπιμότητες. Πέρα από αὐτούς πού
συνελήφθησαν να μετέχουν στήν αλυσίδα διακινήσεως παρανόμων μεταναστών, αποκαλύπτονται καί ζητήματα πού απτονται τής έθνικής ασφαλείας τῆς χώρας. Μαζί μέ αὐτα έρχεται
καί ή πρώτη αποκαλύψω τῆς δρασεώς
στήν Λέσβο μουσουλμανου, ὁ ὁποίος
όργανώνε παρανομο τζαμί. Καί αὐτός
ώς μέλος ΜΚΟ εὐρισκόταν στήν Λέσβο. Πλέον ποζαρει μέ όπλα να κανει
τό σήμα του Ι8Ι8.
Ο απο ἐπιφάνεια βγαίνει ό μέχρι
τοι7δε άκηρυκτο; πόλεμο; τη;
έταιρεία; ΑρρΙε μέ τό ΕΒΕ Ό διευθύνων σύμβουλο; τού ηλε<τρονικοι7 κολοσσοι7 Τίμ Κούκ κατηγόρησε δημοσίω; την άμεΟικανική
Κυβέρνηση γιά την πολιτικη τη;
ώ; πρό; τί; τεχνολογίε; κρυπτογράφησεω; πού ἐπιτρέπεται νά
χρησιμοποιούνται οτί; ἐπικοινωνίε; τών πελατών τή; κινητή; τηλεφωνία; καί άλλων ψηφιακών
έφαρμογών. Την ΑρρΙε, όπω; καί
την θωρώ, εᾶει ἐπικρίνει ό διευθυντή; του ΡΒΙ Τζαίημ; Κόμευ
γιά την στεγανότητα τών μεθόδων κρυπτογραφήσαο; πού χρησιμοποιοι7ν.
· Την όργη διαδηλωτών άντιμετώπισε ή γνωστη έταιρεία παιγνιδιών Ι,οἔο. Αίτία ήταν ή
στην παραγγελία τού Κινέζου
αντικυβερνητικοι7 ακτιβιστοι7 Άι
Γουέι Γουέι. Είσεθτραξε ώ; απάντηση ότι ή Ισοἔο δέν υποστηρίζει
την χρηση τών προιόντων τη; σέ
ἐνέργειε; πού έχουν πολιτικό πε
ριεχόμενο. Ό Άι, μέ την σειρά
του κατηγόρησε την έταιρεία ότι
τον υπονομεύει διότι έχει δικη τη;
πολιτικη ατζέντα πού περιλαμβάνει μεγάλη ἐπένδυση στην
Σανγκάη. Τώρα ή Ισοἔο δηλώνει
ότι ή διαμάχη όφείλεται σέ παρε
Βίντσι.
ο Τό όνόμασαν «έξυπνο χαλάκιΜΜΜ». Εἶναι ένα χαλάκι πού
Το τοποθετεί; στο πλάι τού κρεββατιοι7 καί την ώρα πού Το ρυθμίζει; Με δυνατά καί συνεχώ;
ώσπου νά σηκωθεί; καί νά τό πατησει; μέ τά δύο σου πόδιω Αυτό
δέν είναι «έξυπνο», είναι άκρω;
εκνευριστικό χαλάκιί Χάνει; την
δυνατότητα νά γυρίσει; από τό
άλλο πλευρό έστω γιά πέντε ακόμη λεπτά αλλά δέν χάνει; την
δουλειά σου άργώντα;... ~Εστω
Ζ_ (Λεπτομέρειες σελ. 4) άρνησί; τη; νά ανταποκριθεί καί αν πά; σέ αυτην μέ 
Σ ί Τ” ὁ ί
Ἀλλαγὴ στάσεως ο ο ν ~ |
στοθειιατουΔΝΤ Η ουρα του σκυλου
Τό ΔΝΤ σε συμμετέχει
στό ελληνικό πρόγραμ- “ _ “ ,
μα όνοκοίνωσε χθές ὁ Ό γιό; του Ἀντώνη έφυγε για να «Τί θέλετε, παιδια; Μικρότερο κρα- Νασα; φέρω ένα μικρό πσραδειγ- ασφαλώ;, να παραγουμε υπηρεσίες
έκπρόσωπος του Ταμεί- ἐργασθέιῦ στήν ,Ιρλανδία Βρήκε έργα- το;; Λιγότερου; δημοσίου; υπαλλή- μα.'Ολοι σχώόν οί'Βληνε; πιστεύου- αλλα δέν τό έχουμε ακόμη Με.
σία σέ μια Επιχείρηση παροχή; ύπη- λου;; Καλύτερα Πανεπιστήμια; Καλύ- με ότι αν είχαμε αναπτύξει σωστα τήν
ου, κ. Τζέρρυ Ραις.
ρεσιών, μέ Ικανοποιητικό μισθό.
τερο όδικό δίκτυο; Ἀπελευθέρωση
ήτανγεΜὰιων; Βοηθήστε να; καί θα
. . «Δέν θα τού μένει σχεδόν τίποτε,
Ξ;ἔἶρ'ἙἩὲ θὰ Τα ξοδευει' στό ένοίκω καί η δια- Τὰ Μωβ!)
Στό επΙίΙιἑντρο της πολι- βίωση' ΜωὲρΥω και ω ἀπο- Ἐ"ρὡθ"κω χωω7 ωἀρμωω
τικής αντιπαραθέσεως οἱ Μ” ωΜρία και προΜΚἡ›ι εἶπε “ΜΒ 69018 ΤΜ ὁποΜ5 αποδέχθηκαν.
διορισμοί «ἡμετέρων» ὁ πωἑραΞ Τον· καί σήμερα ἡ ΟἰΚ0νῳ1α Τ0νΞ γνωρίζει
στὴν Δημόσια Διοίκηση. «Καί .πῶς ἔπὲλΞεε Τήν ·|ρλωδω; αν όχι τήν ανοιξη, τουλαχιστον τα
ΣΕΛ. 8 ,Μ Με”, Η Ξ;Μ,ῆΜΩ ΜΜΜ πρ05όρτια τη;!
Τό '88 κτύπησε χρόνο›, τού είπε καποιο; από τή συν- ·Εμἐ$ πού ΜΜΜ Μήν ἴδια
τήν ,|γδονησΜ Τροφιἀ' μοίρα, τί καναμε; Ἀντί να «κόψουμε»
Στό στόχαστρο των φανατικών ίσλαμιστῶν ἡ
μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα. Τρομοκρατικὴ έπίθεσις στὴν Τζακαρτα.
ΣΕΛ. 5
'Εδώ, λοιπόν, είναι τό κωμπί τή;
όλη; υποθέσω; Για ποιό, αραγε, λόγο θα έπέλεγε ένα; επιχειρηματία; μια
χώρα που δέν βλέπει σχεδόν ιοθόλω
τόν ήλιο; Ποια κίνητρα τού παρέχει
για να τόν φέρει κοντα τη;; Πολύ
απο σί'|ρλανδοί, πω ΜΜΜ
αυτή; τό φάσμα τα χρεοκοπία. καθισαν κατω μέ τω; δανειστέ; του; ιοί
τό ιουβέντιασαν.
από έκέί πού έπρεπε τί; δαπανε;, κόΜε -καί κόβοννε- μισθού; και αν
ταξει; ιοί αύξανωμε τί; ασφαλιστιὡ
είσφορέ;, προκειμένου να σώσουμε δήθεν- τήν κοινωνική ασφαλιση. Δυστυχώ;, αγαπητοί, δέν είμαστε αξια
ούτε να μοιρασουμε δυό γαώουριών
αχυρα! Κυνηγαμε τήν ούρα με; σαν
τόν σκύλο καί, στήν ουσία, μένουμε
στήν ίδια θέση!
έξαγωγή τού έλαιολαδου, θα είχωε
λύσει τό οίκονομικό μα; πρόβλημα.
Μα, πόσο έλαιόλαδσ παράγει έτησίω;
ή χώρα; Περίπου διακόσιε; πενήντα
χιλιαδεΞ τόνου; από τω; όποίου; οί
έκατόν πενήντα χιλιαδε; καταναλώνονται έντό; τών όρίων τή; χώρα;
Μένων, λοιπόν, περίπου έοτό χιλιαδε; καθε χρόνο. Πόσο, δηλαδή,
μπορεί; να πουλήσει; τό κιλό; Καί για
«χρυσό› να τό πωλήσει; τό πρό; έξαγωγή έλαιόλαδο, δέν θα βγαλει; ούτε
όσα απαιτούνται για τω; συγγενέιῦ;
ιοί φίλου; πω διορίζει ή έκαστοτε ιωβέρνηση, όταν καθίσει στί; καρέκλε;
τή; ἐξουσία!
Τί, Φαρ, παράγονμε σὲ μεγάλε;
ποσότητε; ώστε να μπορέσουμε να
οιβιωονμε βάσει τα Μὴ τον;
Τίποτε, δυστυχώ;. θα μπορούσαμε,
'Εδώ καί δεκαετία, ό ένα; «έκσυγχρονίζει› τό κρατο;, ό αλλο; «έπανιδρύει› τό κρατο;, ό αλλο; «μεταρρυθμίζει› τό κρατο;, αλλα παλι στό κυνήγι τή; ούρα; τού σκύλου καταλήγουμε! Καίσανναμή φθανουνόλααύτα,
πηγαίνει; στό ΜΜΜ καί βλέπει; καθε έβδομαδα να αύξανεται ή τιμή τών βασικών καταναλωτικών
αγαθών. Αύξήσει; στό γαλα, τό τυρί,
τα ζυμαρικα, τί; πατα·ι·ε;.
Άν είναι έτσι οί «μεταρρυθμίσει;›,
σέ λίγο δέν θα έχουμε ούτε ούρα για
να ΜΜΜ «στο θα έχων να
νο τα (αδεια) σούπερ-μαρκα καί οί
(αδειοι) φούρνοι, όπώ; τί; βλέπαμε
στό Βουκουρέστι τού Τσαουσέσκου
ιοί σέ αλλα πόλει; τω «σοσιαλιστικού
πσραδείσου›. Μπρ...
'ΜΟΔΑΜΟΣ
Ἀπό αύριο 18.01
η 'ΜΧΔ
ιταρουσιόζει ένα
μνημειῶδες έργο
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ 'ΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΝΟΥΣ
|_||ἱ` η., ¦.·ιιιι Η.:
Πιο! ι Ν
:ΝΕΩΝ
ή  β ταιρι _.
ί .εονεκνΜ που;
°Η σχέση τῆς
«°Εστίας» μέ τόν
Κ. Παπαρρηγόπουλο
Ἡ «°|στορία του Ελληνικου'Εθνους»
Ἀπό αύριο αρχίζει ὴ προσφορα έκ μέρους της
έφη μερίδος μας του μνη μειωδους έργου «'|στορία του Ελληνικου°Εθνους» του κωνσταντίνου
Παπαρρηγόπουλου. Παραμένουν ωστόσο αγνωστοι στό ευρύ κοινό οί δεσμοί της έφημερίδος
μέ τόν πατέρα της σύγχρονης έλληνικὴς ἰστοριογραφίας καί θεμελιωτὴ της αντιλὴ ψεως περί
ίστορικὴς συνέχειας του Ελληνισμου. Επίσης
αγνωστο παραμένει τό γεγονός ότι τμὴ ματα του
έργου του, κυρίως βιογραφίες, δημοσιεύθηκαν
για πρωτη φορα στὴν «Εστία».
"Οταν πρωτοεκδόθη κε ως περιοδικό ( 'ανουαριος 1878), ο καταγόμενσς από τὴν Βυτίνα κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος διὴγε τό 81 ο έτος
της ὴλικίας του. 'Ηταν τακτικός καθηγητὴς της
'ίστορίας στὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ του Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί έκείνη τὴν χρονια όλοκλὴρωνε τὴν έκδοση του θεμελιωδους έργου του
«'|στορία του ΕλληνικουἘθνους», τό οποίο είχε
αρχίσει να έκδίδεται 18 χρόνια νωρίτερα.
'Υπήρξε συνεργατης της «Εστίας» από τό πρωτο
της τευχσς, στό οποίο δημοσίευσε βιογραφία
του Γεωργίου Καστριωτη ή Σκενδέρμπεη.
'Η συνεργασία του συνεχίσθη κε μέ τὴν
«Εστία» μέχριπου έφυγε από τὴν ζωὴ (Ἀπρίλισς
1891). Μέ δικὴ του έπιλσγὴ, «κατ' έκλσγὴν του
συγγραφέως» όπως αναφερόταν, πραγματοποιὴθηκαν έκδόσεις από τὴν «Εστία», ὴ οποία συνέχιζε έπί χρόνια να τιμα τόν συνεργατη της. Μέχριπου πρόσφερε τό ίστορικό του έργο στό κοινό όταν πρωτη καθιέρωσε τίς προσφορές βι
βλίων πρίν από 120 χρόνια (1895-98)!
Ἀπό τὴν «Εστία» διατέθηκε σέ ευρεία κυκλοφορία καί τό «απαραίτητον συ μπλὴρωμα της
'ίστορίας του ΕλληνικουἘθνους», που ήταν οί
περίφημες «'|στορικαί Πραγματείαι» του καί τμὴματα τους είχαν προδη μοσιευ θεί στό περιοδικό.
Τό γεγονός ότι ὴ «Εστία» έπανέρχεται μετα από
δώδεκα δεκαετίες προσφέροντας τὴν 'ίστορία
του κ. Παπαρρηγόπουλου προσθέτει μία ακόμη
ψηφίδα στό μοναδικό ίστορικό μωσαϊκό της.
Διαβάστε τά αρθρα
«εΗ ταφόπλακα»
Σαράντος έ Καργά%ο; (σελ. 3)
«Νέο ἔεκίνημα για τήν ΝΔ»
Κώστα;Χριστἰδη; (σελ. 8)