Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ο ΛΟΓΟΣ 
|οεοε“ον@οωΜ-ε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ'ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
 ΑΤΟΜΟ ΑΤΟΜΟ Πω ΟΟ ΟΜΜ©ἔ ΜΒ
«Ας μην ορίζουμε
με το ΔΝΤ»
'ΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
σπσρριμμοτων
η κουσπ νεκρών
ΒΟΜΒΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚ ΣΚ0ΡΙΙΙΣΑΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
'|'ρ6μ0ς στην έ:=ἶἔἶἔς
Μέσο στο σπμερινό πογκόσμιο οικονομικο συοτπμο οι
Ι χώρες ολες οντογωνίεοντοι γιο
τον προσελκυσπ οι· οντικών
άμεσων επενδύσεων. ι χώρες
εκείνες που κοτοφέρνουν νο
δημιουργήσουν ένο πλοίσιο που
διοκρίνετοι γιο τον ευνομίο του,
τον ευελιξίο του κοι τις σωθερές ορχές του οπο τον μίο κοι
γιο το οντοπο8οτικο. μεσο στο
σωστο ΜΜΜ, οφἑλπ οπο τον
άνω, είνοι ουτές που προσελκύουν τους κολύτερους κοι πιο
οτοθερούς σε Βοθο χρόνου
“Ό επενδυτές. Αν κοιτά ει κονει'ς
Ι τους ιιίνοκες με τις χώρες, το
Ο... · επενδυτικά τους μοντέλο κοι τις
Ψ οντίστοιχες επενδύσεις που
έχουν γίνει σε οοτές. εύκολο 0ο
ονογνωρι'σει τι επιτέλους χρειάιετοι νο γίνει στον χώἔσ μος γιο
. _ η ζ νο μπορέσουμε νο πμιουργιἱ' `°“' '  '° σουμε ένο φιλικό κοι δίκοιο
 ·' ' ' ' Με Ο 5 επενδυτικό περιΒοΜον.
Ό ' Η Ελλάδο διοθέτει στιμοντικές
Τ Δ δυνοτότπτες ονοιττυ πς οι οποι· ς _ Δ - ες ομως οπσιτουν ιοροτικοτπ*Ο > _ _ το, ονοικτές οντιλιἰιμεις οπο ο _ κ σιστικοτιιτο κοι κυριως οι ιι< _ / ° ·_ ' Εμ ευθύνπς κοι ονιδιοτεΆειος.
. '7 ινοι κρίμο νο χόνοντοι θέσεις
ω ο* κ Η  α κ ο Μ ¦  Τ ο ω κ |  9 ια _ εργοσίος, νο ιρο ολογούντοι
_ δ Δ · Ί | “ ; “Τ περισσότερο οι πο ίτες. νο με
- τ '
σνναΤν›εΟηιμε Ο ΟΤημην βερνηση
ἔ  `γ ° Ο · χεχε.. .1 .
“ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ Εἔ|ΜἈΣΓΕ ΚΜ ΠΑΝ ΣΤΟ Τ|ΜΟ!Νἔ| ΡΗ): ΧΩΡἈΣω
μος τον στιγμή ,που το πλεονε·
κτιιμοτο τος χωρος μος εινοι
σπμοντικο κοι με κοτοΜπλπ
οξιοποίποπ θο πορούσομε νο
ονοἑρεψουμε ο ες τις ποροπονω υσορεστες κοτοοτοσεις.
Ευρυλινκσ
τονοοτεύουν οι νέοι κοι νέες
- Σεῆ>3
Ο λογικός