Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Ναι μεν, αλλά" από τους θεσμούς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτεΠιΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
ΠέμΠτη 14 Ιανουαρίου 2016 /τιμα: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ| ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:910·Αριθμόςφύλλου:25_9'71
Ε. ΣόιμΠλε - Ευ. τσαοκαλώτας
Αντώνης "αΠαδερακΠς
 γενικός γραμματέας ΕμΠορίου
ΕΣθΑΩΝ
2:59] ΕΚΑ'Γ. ΕΥΡΩ
[ασφαλιστικό] Δεν αΠοκλείστακαν Πρόσθετα μέτρα για τα διασφαλισα της βιωσιμότητας του συσταματος
«Ναι μεν, αλλά» αΠό του ς θεσμού ς
Πρώτα ανταλλαγα αΠόψεων για την Π ρόταοα της κο βέ ρναοας θα γίνει στο οαμε ρινό ΕιΠοἔτοι1Ρ
σημερα στη Ν
ΑντιΠαραθεση ουσίας
ΑντιΠαραθεση ουσίας διεξιίχθη χθες μεταξυ του υΠ.
Ναυτιλίας θ. Δρίτσα και του Προέδρου του Ναυτικου
ΕΠιμελΠτΠρίου Ελλαδος Γ, Γρατσσυ. Ο υΠουργός
ταχθηκε κατα φορέων Που Ζητοαν καλυψΠ σε Πολιτικές Που εστιαζσυν στη μείωση του κόστους χωρίς
κοινωνικα κριτιῆρια, κανοντας λόγο για «κόστος
ευκαιρίας» κατα το «σημαίες ευκαιρίας», ενώ ο κ.
Γρατσσς υΠενθυμισε τον «θανατο» της ναυΠηγοεΠισκευιίς, της κρουααέρσς και την υΠοχωρΠση της
ακτοΠλσίας εναντι ξένων Παικτών. >ί ί
ΑΛΕΞΗΣ τΣιΠι>ΑΣ:
Νεο ενετιιΠΛ
ΑΞιολοΠιΣιιΣ
Πι>οιΣτΑνιιΞΠοΠ
τον Διιι·ιοΣιον >4
Ρε: |στορικα Πτώση το 201 5
Τη μααλυτερΠ ετιίσισ Πτώση όλων των εΠοχων
γνωρισαν το 20ί 5 οι Παγκόσμιες Πωλησεις ΠροσωΠικών υΠολογιστών, εξαιτίας διαφόρων Προκλήσεων,
αΠό τις εντεινόμενες ανταγωνιστικές Πιέσεις μέχρι
την κινεακιί χρηματιστηριακΠ κρίση. >25
ΥΠοχωρεί ο αΠοΠληθωρισμός
Εξασθενεί ο αΠοΠληθωρισμός, καθως τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στο -θ,2%, ενω για Πρωτη
φορα υστερα αΠό τον Μαρτιο του 20" 3 ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτιί Πέρασε σε
θετικό έδαφος, καταγραφοντας αυξηση θ,4%. >6
ΝΔ.: Ωρα αντεΠίθεσης
Το συνθημα για την αντιΠολιτευτικΠ αντεΠίθεση της
Ν.Δ., με αιχμή το ασφαλιστικό, την οικονομία και τις
εΠενδυσεις, δίνει σημερα ο Κ Μητσοτακης, συγκαλώντας το μεσημέρι την ΚοινοβουλευτικΠ Ομαδα σε
μια ΠροσΠαθεια να τερματιστεί η τετραμηνη αΠραξία
Που Προκαλεσε η εσωκομματικιί διαδικασία. >27
ΝΑ: ΕΥΧΑΡ|ΣΤ|·| Α|ΑΨΕΥΣ|·|
Γ|Α ΕΞΑΓΩΓΕΣ - Ε|ΣΑΓΩΓΕΣ >24
ΝΑΥ'|'|Α|Α: ΕΥΚΑ|Ρ|ΕΣ
ΑΓ|0 Τ|Σ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΝΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ξ|·|Ρ0Υ Φ0Ρ'|'|0Υ >12
Οι θεσμοί εμφανίζονται ικανοΠσιημένοι με το Περίγραμμα της Πρότασης για τα μεταρρύθμιση του
ασφαλιστικού, ωστόσο αΠσφεύγουν στην ηαρού σα
φαση να τοΠοθετηθούν σχετικα με το αν θα χρειαστούν η όχι Πρόσθετα μέτρα για τη διασφάλιση της
βιωσιμότητας του συστήματος, Στις αρχές της εΠόμενης
εβδομαδας θα αρχίσει στην Αθηνα η Πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού Προγράμματος Αν και θεωρούν
ακόμη Πρόωρη μια συνολικα τοΠοθέτηση εΠί της ελλΠνικης Πρότασης, Που υΠοβλΠθΠκε στην Κομισιόν
Πριν αΠό ΠερίΠου ισ μέρες, οι θεσμοί αρχισαν να
ανοίγουν τα χαρτια εκφραζσντας την ικανοΠοίΠσα
τους αναφορικα με το γενικό Πλαίσιο της μεταρρύθμισης. «Δεν διαβασα διεξοδικα την ελληνικα Πρόταση των 160 σελίδων, αλλα έΠειτα αΠό συΖατηση Που
είχα και με συναδέλφους μου μΠορώ να Πω ότι (η
Πρόταση) είναι φιλόδοξα και ένα μεγαλο βαμα μΠροστα. ΙκανοΠοιεί ένα Παγιο αίτημα (των θεσμών) τα τελευταία Χρόνια, Που αταν η ενοΠοίηση των Ταμείων», ανέφερε Χθες στις Βρυξέλλες ανώτερος αξιωματούχους της Ευρωζώνης. Μια τοΠοθέτηση Που κρίνεται θετικα εν όψει της Πρώτης ανταλλαγας αΠόψεων Που θα γίνει στο σημερινό Ευ1<οἑτσυΡ. >3
Ε|αοι·ααο θο|α:
Αδιέξοδες
διαΠραγματεασεις
Σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα
και χωρίς ξεκαθαρες
αΠαντιίσεις σχετικα με την
εΠενδυτικιί δραστηριοτητα
της Ε|αοτααο θο|α στην
Ελλαδα, μετα την αΠοφαση
της να αναστείλει το
μεγαλύτερο μέρος των
δραστηριοτήτων της,
ΠραγματοΠοιιίθηκε η
συναντηση του υΠουργοὐ
Περιβαλλοντος και Ενέργειας
Πανου Σκουρλέτη με τον £ΕΟ
της Ε|αοτααο θο|α, Ραμ'
για". >7
Κλειδί η εΠιτυχας αξιολόγηση και η εφαρμογα του Προγράμματος
Οι όροι Ντραγκι για ικανοί·
και Ποσοτικα χαλα ρωση
διαβουλευση
ΤΕΧΝ||(|·| Ε|'||'|'Ρ0Γ||·|
Γ|Α Τ|Σ Ε|ΣΦ0ΡΕΣ
ΤΩΝ ΕΓ|ΑΓΓΕΑΓ|Α'|'|ΩΝ
[Μανία ΜΜΜ Ρωσία: ΑνατροΠές αΠό την Πτώση του Πετρελαίου [ΜΜΜ ΕΑΜθα]
Ι Ι δολ]βαρέλι
 Π  39 ι ι ι ι ι ι ι ι ι Τρεις Ι
, Η, 1 1 1 ι ι ι Ξ Ξ Ξ εΠιχειρησεις
ι ι ι ι ι ι ι Ι
τωνκαταθεσεων ι ι ι ι ι ι ι ι φλερταρουν
Ι ι ι ι Ν ι ι ι ι ι Α
κατα20 δισ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ “τα
· ι ι ι ι ι ι ι
335 ι ι ι ι ι ι ι 1
Τριετα σχεδιασμό για την ενίσχυση της καταθετι- 3] 5    1 1 Με το ενδεχόμενο εισαγωγας
κας βασης της υλοΠοιεί η ΤραΠεΖα Πειραιώς αΠό τις ι ι ι ι ι ι ι ι Μ ι στο Χρηματισαίρισ να είναι Πιο
αρχές του έτους, με στόχο την αύξηση των καταθέ- 30     ανοικτό αΠό Ποτέ, τρεις βρασεων ΠερίΠου 20 δισ. ευρώ έως και τα τέλη του 2018. , 3] 04 05 06 07. 08 Η Π Η βευμένες αΠό τον ΣΒΒΕ εται, _ , , , Δεκεμβριας ΜΒ |οιωωιος 20% , , ¦ ¦ .
Οι συνολικες δρασεις της δισικασης για τα βελτιω- ρειες της Βορειας Ελλαδας εδωσΠ τΠς ρω στότΠτας και τ_Πν τόνωσΠ τΠς Πραγματι- ΠροειδοΠοίηση αΠηυθυνε χθες ο Ρώσος ΠρωθυΠουργας Ντμίτρι Μεντ- σαν χθες το «Παρών» σε ειδικα εκκας οικονομίας φθανουν τα 40 δισ. ευρώ και θα εΠι- β@τεφ ότι η Πτώση των τιμών Πετρελαίου θα μΠοροΠσε να οδηγησει τη δήλωση Που οργανωσε το Χρητρέψουν τον Περιορισμό της χρηματοδότησης αΠό Μόσχα σε αναθεωρηση του ΠρσυΠολογισμου της για το 2θί 6. Η τιμη ματισταριο. Πρόκειται για τις
το ευ ρωσύστημα κατα τουλαχιστον 30 δισ. ευρώ Πετρελαίου κινείτο χθες κοντα στα 30 δολαρια το βαρέλι. >24 Β&Τ ΩοηιΡοείτσ3, Αφοί Χαίτοέως το 2018. >'| 3 γλου και Πίνδος >ί 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα