Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2016 - ÅÔÏÓ 41ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.007- ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÃñÜììá áðü ôçí Êñïáôßá
Þñèå ìÝóù èáëÜóóçò!

Êßíçìá ãéá äçìéïõñãßá
êáôáöõãßïõ áäÝóðïôùí

Áíôéäñïýí ïé ìç÷áíéêïß
óôï íÝï Áóöáëéóôéêü

Êïõñïýôá: ÎåâñÜóôçêå óôçí ðáñáëßá

ÕðÜñ÷ïõí Þäç 2.500 õðïãñáöÝò

Áíáêïßíùóç ôïõ ÔÔÅ Ä. ÅëëÜäáò

ÓÅË.5

ÓÅË.8

ÓÅË.2

Êëåßíïõí ôï ìÜôé óôïí ÊõñéÜêï
óôåëÝ÷ç áðü ÐÁÓÏÊ - ÐïôÜìé
Äåí áðïêëåßïíôáé äéáññïÝò, åðéìÝíåé ï Ë. ÃñçãïñÜêïò, áäåéÜæïíôáò ôç Öþöç ÃåííçìáôÜ ìå ôç äÞëùóç «åßíáé
õðåñâïëÞ üôé ÷ùñßæåé Üâõóóïò ôï êüììá ìáò áðü ôç ÍÄ - ¹äç âïõëåõôÝò ôïõ Ðïôáìéïý óêÝðôïíôáé… ìåôåããñáöÞ
Προβληµατισµός επικρατεί στις
τάξεις του ΠΑΣΟΚ και του Ποταµιού,
ακόµη και σε τοπικό επίπεδο, καθώς
στελέχη και βουλευτές των ανωτέρω
κοµµάτων βλέπουν µε καλό µάτι τη
σελίδα που γύρισε η ΝΔ, µε αρχηγό

τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Χθες, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λ.
Γρηγοράκος, επέµεινε ότι «δεν αποκλείονται διαρροές προς τη Νέα Δηµοκρατία», αδειάζοντας ταυτόχρονα
τη Φώφη Γεννηµατά: «Η δήλωσή της,

ότι χωρίζει άβυσσος το ΠΑΣΟΚ από
τη ΝΔ, είναι υπερβολή», θυµίζοντας,
παράλληλα πως, µέχρι πρότινος, συγκυβερνούσαν! Ο κ. Γρηγοράκος, στενός συνεργάτης του Ευ. Βενιζέλου, πιστεύει ότι θα πρέπει όλα τα κόµµατα

«Åöõãå»
óôá 52 ôïõ
ï ÃéÜííçò
Óüìðïëïò
Ïäïíôßáôñïò êáé
Ýíáò óðïõäáßïò
êáñíáâáëéóôÞò

του χώρου να αυτοδιαλυθούν και να
δηµιουργήσουν ένα µεγάλο κόµµα
ανάµεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ. Να
σηµειωθεί πως βουλευτές του κόµµατος του Στ. Θεοδωράκη, ήδη σκέφτονται συνεργασία µε τη ΝΔ.
ÓÅË.8

«Έφυγε» από τη ζωή ο Πατρινός οδοντίατρος Γιάννης
Σόµπολος, σκορπώντας θλίψη
στην τοπική κοινωνία και τον
ιατρικό κλάδο. Συγκλονισµένοι συνάδελφοι, συγγενείς και
φίλοι, που κάνουν λόγο για
ένα χαµογελαστό παιδί, µε ευγένεια και ήθος. Έναν σωστό
επαγγελµατία και έναν φανατικό καρναβαλιστή!
ÓÅË.5

ÊñåìÜóôçêå
50÷ñïíïò
óôïí ÊÜôù
Áëéóóü
Η πορεία του κυβερνητικού έργου και το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη
Δηµόσια Διοίκηση, συζητήθηκαν χθες σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριµένα, η κυβέρνηση επιθυµεί να φέρει τάχιστα προς ψήφιση το υπό κατάθεση σχέδιο νόµου για τη «Διαφάνεια, αξιοκρατία
και αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης», ώστε να διαµορφωθούν νέα κριτήρια για την αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων,
καθώς και για την επιλογή προϊσταµένων και στελεχών σε θέσεις ευθύνης.

Èá äéáâÜæïõí ðñïóùðéêÜ
ìçíýìáôá ïé åñãïäüôåò!

ÁõîÞèçêáí ôá Ýóïäá
áðü ôÝëç êõêëïöïñßáò

ÁðåöÜíèç ôï Åõñùðáúêü ÄéêáóôÞñéï
ôùí Áíèñùðßíùí ÄéêáéùìÜôùí

Στην είσπραξη 1,071 δισ. ευρώ
από τα τέλη κυκλοφορίας του
2016 προχώρησε το υπουργείο
Οικονοµικών, έναντι 1,063 δισ.
ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας
του 2015.
Όπως υποστηρίζεται σχετικά,
το 2015 προµηθεύτηκαν τέλη κυκλοφορίας επιπλέον (ως προς το
2014) 100.578 οχήµατα και εισπράχθηκαν επιπλέον 8,283 εκατ.
ευρώ. Αντιθέτως, τα οχήµατα που
προµηθεύτηκαν τέλη κυκλοφορίας για το 2014 (σε σχέση µε το
2013), ήταν κατά 59.874 λιγότερα

Έντονες αντιδράσεις αναµένεται να προκαλέσει απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων,
σύµφωνα µε την οποία εργοδότες µπορούν να διαβάσουν
προσωπικά µηνύµατα των εργαζοµένων, τα οποία απεστάλησαν µέσω λογισµικού chat
και λογαριασµούς webmail

κατά τις ώρες εργασίας τους.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό δηµοσίευµα του BBC, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι µια
εταιρεία η οποία διάβασε τις
συνοµιλίες ενός εργαζοµένου
µέσω Yahoo Messenger ενώ ο
ίδιος ήταν εν ώρα εργασίας,
ενήργησε εντός του πλαισίου
των δικαιωµάτων της.

και υπήρξε µείωση στα δηµόσια
έσοδα κατά 17,2 εκατ. ευρώ.
ÓÅË.2

Δια απαγχονισµού έβαλε
τέλος στη ζωή του ένας άνδρας περίπου 50 ετών στην
περιοχή του Κάτω Αλισσού. Ο
άνδρας βρέθηκε κρεµασµένος από πεύκο, σε προαύλιο
χώρο καταστήµατος της περιοχής από άνδρα που είχε
επισκεφθεί το σηµείο. Άµεση
κινητοποίηση
Αστυνοµίας
και Ιατροδικαστή.
ÓÅË.5

Óôïí áÝñá
âñßóêåôáé
ç ÔåëåôÞ
Åíáñîçò
Εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινοµένων, που αναµένεται, σύµφωνα µε τους
µετεωρολόγους, να εκδηλωθούν το επόµενο τριήµερο,
υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα να αναβληθεί η προγραµµατισµένη για το προσεχές
Σάββατο, Τελετή έναρξης
του Πατρινού Καρναβαλιού
του 2016. Σήµερα η τελική
απόφαση.
ÓÅË.2