Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Πρωτομαγιά 2016 με διπλή πασχαλιά και γενικό πόλεμο των προφητειών
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΕΜΠΤΗ
"4 |ΑΝΟΥΛΡ|ΟΥ
350 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(10475) 3875
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
Απἔῦ# :α© _
Μ' ωχ Κβ) Ν
_ 7; ι
η" ἔκ  ¦ Ν ν “Λ '~ ο # ~7,·Ί¦: Μ ϊ
 .1.11  ι γ : γ :  η
να Δκ#“' ε “ " ή
“δω 7 /~ 'κ ;
',_ ζ Η
Δ ,› : ` β
. χ Δ
ρ ..τ ΙΜ; μ >
ο. . ΒΑ ξ ` ι;
4. ι '*ΐΠτ~ `
Τ _  η!! >
2 Ι Πη :η
ή |_Ηΐῖχ //::ζ=Χ  τ_ ή ι_: Χ
ΜΝ ἩἩ!^1~η/ ἱΙΎἱ "
Δ ΧΩ;) μμ
ω " η .
ν χ .
. ο Η - Ψ'
¦' ` ' ι
η! Ἀ7
| ο ί ο
ιὴ_`βΨ
ὴ,έ ¦μ_|_ ῇ αῆ¦
, β] ο ο ῇ_  κατ χ αὴΜ α_1 έ ῇΊ ο
~ Μ ~ Μ ω ἔ`χ//`χ ~ω η κ ~
¦ὰ κ Δ Ή 'ΑΜ μαϊ' ή Πα κ ΗΜ Ν χ α! 7/
 χ ο / / 1 η κά Ι ο / Ά 1 η Π β   ο η
Ω ω ω Ν;Μῳ ω Ωω Χ_;“/ Ωω Κέ]ῳ μ 7!7 Ε! ΧΧ_¦ μμ
· Μ“ ·““7 ' γ ΣΜωΑ4
 γ || 3 ` / η! η ΠΠ
ω ΚΕ 3/    Η ΙἘἐέῳ Ο Ο Ο
ΚΜ ΓΕΝ||(0 ΜΜΜ
ΤΩ" ΠΡΟΦΗΤΕ|ΩΝ ῖ ε
Ο "πανικός" της Τουρκίας θα εκτραπεί στο Αιγαίο;