Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ.
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Πέμπτη 14 Ίανουαρἰου 2016 Ἀριθμ. φύλ. 40858 1 Τιμή 1,50 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, εειίεπεννε@οιεπει.ατ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 122ον
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Γενικα αἴθριος καιρός. Βαθμὡ
αύξησις τών νεφώσεων από τό βραδυ στα Μ Ρ
κα μέ τοπικές βροχές καί καταιγίδες. Άνω , Ο
βορειοδυτικοί4 μέ 6 μπωφόρ μέ σταδιακή ξ· “
σθένηση. 'Η θερμοκρασία θα φθασει τούς "β '
Ἀπόδοσις των (θεοφανείων.
Τῶν ἐν Σινα καί Ραϊθώ αναιρεθέντων πατέρων.
Σελήνη 5 ἡμερών
Ο Ανατολή ἡλίου 7.40' - Δύσις 5.28'
1Λ-Ο1-201ό Ο
Σκουριασμένα
αριστερα μυαλα
Τό αδιέξοδο στό ὁποῖο έχει όδηγηθεῖ ό τόπος μας
όΦείλεται σέ πολύ μεγαλο βαθμό στίς αριστερα
αγκυλώσεις πού κυριαρχησαν καί έξακολουθούν να
κυριαρχούν στό πολιτικό μας σύστημα. Τό γεγονός
ότι έπί έξι όλόκληρα χρόνια ή έλληνική οἱκονομία
δέν έχει κατορθώσεινα ανακαμψει, αναγεται στήν πολιτική τήν ὁποία ύπαγόρευσαν οί αριστερές ἰδεοληψίες, κυρίως ώς πρός τόν ρόλο τού κρατους καί τής
ἰδιωτικής πρωτοβουλίας.
εΗ κύρια αἰτία τής οίκονομικής κρίσεως πού έιτληξε τήν χώρα μας τό 2010 ήταν τό Βιο τό κρατος. Τό κακό αρχισε από τα τεραστια δημοσιονομικα έλλείμματα καί τό ανεξέλεγκτο δημόσιο χρέος. Μία πραγματικα Φιλελεύθερη κυβέρνησις ούδέποτε θα .απέτρεπε να
συμβούν αύτα. Άλλα οἱ πολιτικές πιέσεις πού
ασκούντο ήταν τεραστια. Καθ όλη τήν διαρκεια τού
2009, τό σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ έπίεζε τήν Κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρατίας έξ αριστερών καί ύπενόμευε καθε δημοσιονομική έξυγίανση."Ετσι, Φθασαμε
στήν πτώση τής Κυβερνήσεως Καραμανλή καί τήν
δημοσιονομική ωρομί
"Εκτοτε, ή χώρα έχει έμπλακεῖ σέ ένα Φαύλο κύκλο αριστερής κατα βαθος πολιτικής."Οσοι χαρακτηρίζουν τήν πολιτική τών μνημονίων ώς «νεοΦιλελεύθερη», μαλλον δέν έχουν αωθηση τής πραγματικότητος. Τό κύριο χαρακτηριστικό τής πολιτικής
πού ακολουθήθηκε τήν τελευταία έξαετία ήταν οἱ
Φόροι καί κατ' έπέκτασ·ιν ή διόγκωση τού κρατους
ώς μεριδίου στήν οίκονομία. Παραλληλα, ένεταθησαν στό έπακρον οἱ κρατικές παρεμβασεις σέ όλο τό
Φασμα τής λειτουργίας τής οἱκονομίας. Περισσότεροι έλεγχοι καί γραΦειοκρατία, λιγώτερη έλευθερία
τῆς Μανία παΜ0βωλἰσς
"Ομως ή κυριώτερη συνέπεια τής αριστερής νοοτροπίας πού κυριαρχεί στήν χώρα μας είναι τό αντιέπενδυτικό, αντι-έιτιχειρτηματικό καί αντι-έργοδοτικό
κλίμα. Άντί να γίνονται τα παντα για να προσελκυσθούν ξένοι καί έγχώριοι έιιενδυτές, αύτοί διώκονται.
Οἱ έπιχειρήσεις καταδιώκονται, μέ αποτέλεσμα να
Φεύγουν καί αύτές ή να προσπαθούν να μεταφέρουν
τίς έδρες τους στό έξωτερικό. Οί δέ έργοδότες, όσοι
απέμειναν, ύπόκεινται σέ ένα ασΦυκτικό έργασιακό
πλαίσιο τό ὁποῖο τούς αποθαρρύνει να δημιουργούν
νέες θέσεις έργασ·ίας, λόγω τών ύπερ μέτρων ύποχρεώσεων πού έπωμίζονται.
Οἱ σημερινοί κυβερνήτες μας έχουν τό θρασος
να μιλούν για αναπτυξη. *Άραγε ποια αναπτυξη;
Αύτήν πού τορπίλλισαν οἱ ίδιοι, τόσο ώς αντιπολίτευστς όσο καί ώς κυβέρνησις κατα τό πρώτο δωδεκαμηνο αφού ανήλθαν στήν  Κυβέρνησις
Σαμαρα μέ τα όποια λαθη της, όχι εύκαταΦρόνητα,
εἶχε κατορθώσει να δρομολογήσει τα πραγματα
πρός μία αναπτυξιακή πορεία. εΗ ἑλληνική οἱκονομία εἶχε αρχίσει σιγα-σιγα να έξέρχεται από τήν
πενταετή ύΦεση. Άλλα ήλθε ό Σύριζα να τα γυρίσει
όλα έξι χρόνια πίσω. Τό 2015, αντί να είναι τό πρώτο
έτος ανακαμψεως, έγινε τό έκτο έτος ύΦέσεως.
εΗ αἰτία είναιτα «σκουριασμένα» αριστερα μυαλό,
πού δέν αντιλαμβανονται πώς έπανεκκινεῖται μία
αδρανοποιημένη οἱκονομία καί πώς δημιουργείται ό
έθνικός πλούτος. Δέν καταλαβαίνουν τί ρόλο παίζει τό
κλίμα έμπιστοσύνης, έξ ού καί τό καταστρέΦουν. Τό
Εύρώπη
ήσσονος εύθύνης
Τί σηματοδοτείἡ αργησα τής Αύστρίας να δεχθεί πρόσφυγες
ΕΚΠΛΗΞΗ καί κλίμα διαχυτου
αποσυντονισμού δημιουργεί ή
ανακοίνωσις τής Αὐστρίας να μήν
δεχθεί 1.491 πρόσφυγες από τήν
'Ελλαδα τό 2016.'Ως αἰτιολογία για
τήν θέση της αὐτή ή Βιέννη προβαλλει τήν ανυπαρξία καταλύματων για τήν «φιλοξενία» τών προσφύγων πού τής αναλογουν. Φυσικα, ή Αὐστρία δέν αρνείται όλοσχερώς τήν παραμονή τών προσφύγων, αλλα απεφασισε μονομερώς ότι θα είναι σέ θέση να τούς
δεχθεί σέ δώδεκα μήνες. Δηλαδή
τό 2017. 'Η έκπληξις από τήν ἐξέλιξη αὐτή γίνεται μεγαλύτερη καί
πολύ πιό δυσαρεστη από τήν παντελή απαθεια καί τήν ανυπαρξία
αντιδρασεων από τήν πλευρα τών
Βρυξελλών ή τού Βερολίνου για
τήν έν λόγω ανακοίνωση.
'Η Εὐρώπη δείχνει όλωσδιόλου
ανεύθυνη, ασυντόνιστη καί ανεπαρκής ως δομή να διαχειρισθεί τό
μέγα ζήτημα τού προσφυγικού πού
έχει προκύψει από τα έκτεταμένα
«θερμα μέτωπα» τής Άνατολής.
Τήν ἴδια στιγμή ή °Ελλας, σύμφωνα καί μέ τίς έπίση μες διεθνείς
έκτιμήσεις, έχει δεχθεί στήν έπικρατεια της πανω από 800.000 πρόσφυγες τό 2015. Οἱ Βρυξέλλες καί
ή Εὐρωπαῖκή όπερδομή, πλήρως
αναντίστοιχη μέ τήν πρόκληση τής
συγκυρίας, αφού ένεπλακη σέ δογματισμούς τύπου Συμφωνιών τού
Δουβλίνου, έλαβε καθε αλλο παρα
θαρραλέες αποφασεις για έπιχειρησιακή αποτροπή τής διακινήσεως προσφύγων από τήν Τουρκία.
Μέ ήμίμετρα, όπως οἱ ποσοστώσεις διανομής προσφύγων στα κρατη-μέλη, προσπαθησε μεσοπρόθεσμα να διασφαλίσει τήν συνοχή
της καί τήν ζώνη Σένγκεν. Άλλα
ούτε αὐτό δέν μπορεί να έπιτύχει.
Μετα τήν απόφαση τής Αὐστρίας,
όλα πλέον τινασσονται στόν αέρα.
Ταυτοχρόνως οἱ Βρυξέλλες
συνεχίζουν να πιέζουν ασφυκτικα
τήν Έλλαδα στίς προθεσμίες πού
έχει αναλαβει μέ τό τρίτο κατα
σειρα Μνημόνιο, μή έπιδεικνύοντας έλαστικότητα ούτε ως πρός
τήν δημοσιονομική πειθαρχία,
ούτε τα πρός τα χρονοδιαγραμματα. Πρακτική πού έρχεται σέ πλήρη αντίθεση μέ τήν αντιμετώπιση
πού έχει ή Αὐστρία. Ό κίνδυνος
μιας Εὐρώπης δύο μέτρων καί δύο
σταθμών χωρών-μελών πού προσομοιαζουν μέ «Πατρικίους» καί
αλλες πού προσομοιαζουν μέ
«Πλη βείους» είναι όρατός.Άλλωστε κατι τέτοιο εἶχε συμβεί καί
κατα τό παρελθόν μέ τό όριο
έλλείμματος στό 3%, όταν στα μέσα τής δεκαετίας τού 2000 Γερμανία καί Γαλλία τό ύπερέβαιναν, δίδοντας όμως χαρη καί χρονικές
προθεσμίες στόν ἑαυτό τους. Μόνον πού στήν παρούσα πλέον φαση ή Εὐρώπη μέ τέτοια μεθοδολογία τό μόνο πού θα πετύχει εἶναι
τήν αποσύνθεση καί τελικα τήν
διαλυσή της.
Νοοτροπία μπολσεβίκων
στήν Κυβέρνηση
«Ταξική συνείδηση» απαιτεί ό Σκουρλέτης
0 ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δέν έχει
ακόμη αποφασίσει τί είδους αριστερό κόμμα είναι. Ύπαρχει μία
τασις έντός αὐτού, πού έπιχειρεί να
τό μετατρέψει σέ εὐρωπαῖκό κόμμα, καί ή ειδατε μετα, πού πιστεύει
ακόμη στα μαρξιστικα πρότυπα.
Άφορμή για τα γραφόμενα είναι ή
έντυπωσιακή δήλωσις τού ύπουργού Περιβαλλοντος κ. Σκουρλέτη
πρός τούς έργαζομένους τών δρυχείων χρυσού στήν Χαλκιδική πού
εἶχαν συγκεντρωθεί χθές πρό τού
ύπουργείου ζητώντας τήν διασωση
τών θέσεων ἐργασίας των. <Ο κ.
Σκουρλέτης κατηγόρησε τούς
έργαζομένους πού βρέθηκαν στό
Καί μόνον ή αναφορα σέ «ταξική αντίληψη» στήν 'Ελλαδα τού
2016 είναι φαιδρή. Μετα από
ἑπτα έτη κρίσεως ανθρωποι μέ διδακτορικα έργαζονται ως όδηγοί
ταξί, όπου ή αναγκη όδηγεί καί
κανένα αλλο κριτήριο, αφού ό τόπος έξαθλιώθηκε. Καί τώρα έρχεται ή παρούσα κυβέρνησις να ζητήσει ταξική συνείδηση από
έργατες πού δέν θέλουν να χασουν τήν ἐργασία τους; Καί να
σκεφθεί κανείς ότι βγήκε ό ΓΓ
τού ΚΚΕ κ. Κουτσούμπας καί
...όπεραμύνθηκε τής παραμονής
τών έργοστασίων στήν χώρα μας
μέ πλήρη διασφαλιση τών δι
προσπαθεια ἰσοπεδώσεως τού τόπου, μέ τήν καταργηση τής αριστείας στα σχολεία, μέ τήν βιαία
«πολυπολιτισμικότητα» από τούς
λαθρομεταναστες, μέ τήν βαθμιαία καταληψη τού Δημοσίου από
τα «ρόζ παιδια», μέ τήν απομακρυνση παντός ἱκανού να αποδώσει έργο, μέ τήν απογύμνωση τών
πανεπιστημίων καί τήν έπαναφορα έκλογής τών πρυτανικών
αρχών από τίς φραξιες τών φοιτητών, αλλα καί πολλα ακόμη, τότε εἶναι προφανές ότι πρός τό παρόν έπικρατεί τό πνεύμα τών
μπολσεβίκων, αὐτών πού έδίωξαν
τούς Ρώσους χωριατες γιατί ήθε
αιιέδειξαν αύτό μέτίς Σκουριές... μέσον μιας διαμαχης ότι «έχασαν καιωματων τών έργατών! Άν αὐτό λαν τα χωραφακια τους καί τήν
Ζ_ τήν ταξική τους συνείδηση». τό χθεσινό προστεθεί στήν όλη έκκλησία τους.
Σ ί Τ” ί ί
ην Ξ η ην Ρ
Συνεχεῖς πιέσεις
πρός τήν 'Ελλαδα
Πιέσεις από πολλές κατευθύνσεις έφαρμόζον
ται στήν °Ελλαδα έν όψει
της μεταρρυθμίσεως τού
ασφαλιστικού. Σελ 2
Καί οἱ έαχατοι
έοονται πρώτοι
Λογική ήσσονος προσπαθείας είσαγει ή κυβέρνησις στόν Στρατό κατεβαζοντας τό όριο τού «λίαν
καλώς» στό 15 για τήν
Σχολή Πολέμου. ΣΕΛ 4
'Ο αποχαιρετισμός
τού 'Ομπαμα
Μέ διαθεση αίσιοδοξίας
καί αύτοκριτικῆς, ή τελευταία όμιλία τού 'Ομπαμα για τήν Κατασταση τού
Έθνους.
ΣΕΛ. 5
@μόνα δεῖ, στίς ἀρχέε τῆς δεκαετίας τού °60, πού έπεσε στα χέρια
μου τό πρώτα «Κόμικ».Ἡταν ,φυσικα ΜΜΜ καί Μόνωση από τά
αμερικανικα καί αναφερόταν στόν
«Σουπερ' μιαν»,
Έτσι, μέ ένα περιοδικό, πού πήρα
μέ ένα πενήνταρακι καί «ανταλλαγή»,
δίνοντας έναν «Μικρό ήρωα» (έτσι γινόταν τότε σέ συγιαριμένα μικρα μαγαζακια), ήλθα σέ έπαφή μέ τόν
Κλαρκ Κέντ καί τήν Λόις Λέιν, μέ τόν
πλανήτη «Κρύπτον» καί μέ τό έξωγήινο παιδί μέ τίς ύπερφυσιας δυναμεις, τό ὁποία υΙοθέτησε μια αἰκαγένεια σέ καποια αμερικανική πόλη.
'Ηταν συναρπαστικό Μίνα τα
περιοδικα, καί καθε έβδαμαδα έτρεχα
πλέον στό περίπτερο για να αγορασω τό καινούργια
'Ηταν τα «παραξενα», μέ κύριο
ήρωα τόν «πω Μ», τα «Δια
πλανητικα», μέ ήρωες αστροναύτες
καί μαχες μέ όντα από αλλους
πλανήτες, συνήθως εΙσβολείς, καί τα
«Δυναμικό», μέ ήρωες τόν «Σούπερμαν» καί τόν «Μπατμαν».
έως, δηλαδή, «τού ,60 οἱ έκδρομείς» κατα Σαββόπουλο, είχαμε από
τότε Βαφή μέ τούς «Σῶτερ-ήρωες»
πολύ πρίν όλοι αύταί έμφανισταύν
στόν κινη ματογραφα.
Άν Μ τα. Με. μοῦ
ήλθαν όλα αύτα στό μυαλό, σας παραπέμπω στήν ε1δησ·η πού διαβασα
χθές: «και συγκλονιστικό αναμένεται
να φέρει ή νέα χρονια όσον αφορα στα
κόμικς καί τή μεγαλη όθόνη, Άν καί
έχει ἀργήστ ΜΜΜ μέ τήν Μαγωνίστρια τής, ΜΜΜ, ή ΒΕ λανσαρει τό δικό της κινηματογραφικό
σύμπαν μέ τήν προβολή δύο ταινιών:
τού “Βοιωτοι έναντίαν 8ιιρετπιπτι:Ἡ
αύγή τής δικαιοσύνης" (“Βνδ" 
πρεμιέρα στήν όλα στίς 24 Μαρτίου) καί τού “αψίδα όραμα” (πρεμιέρα στίς ΗΠΑ στίς 5 Αύγούστου λογικα στήν χώρα μας θα έλθει πολύ
αργότερα), Είδικα ή πρώτη από τίς
δύο ταινίες θα μας συστήσει μέ μία
χούφτα νέους ύττερήρωες, αἱ όποίαι
θα πρωταγωνιστήσουν σέ λίγο καιρό
σέ δικές τους ταινίες καί θα ένωσουν
τίς δυναμεις τους κατα τό πρότυπο
τών ”Εκδικητῶν" τής Μεινε! για να
αντιμετωπίσουν θανασιμα απειλές
πού δέν θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν μόνοι τους».
Να, λοιπόν, πού καί αἱ ἰΥπερήρωες» αρχονται σέ ΜΜΜ, να
πού ό Σούπερμαν θα αντιμετωπίσει
τόν «Μπατμαν».
Κι όλα Με, σέ μια Εποχή, κατα
τήν ὁποία ή Μια θεωρω τῶν
ΗΠΑ, Χίλλαρυ Κλίντον, έχει ανακαινωσει ότι «ΜΜΜ, απο πολλα
Σούπερμαν έναντίον Μπάτμαν...
γιά τούς ἔωΥήινσνν, ΜΜΜ τή
φαντασία όσων ττιστεύουν (καί ίσως
δικαίως) ότι αἱ ΜΜΜ ύπηρεσίες
έχουνΒθεισέέπαφή(ανδένέχουνδεί
κιόλας) μέ όντα από αλλους πλανήτες!
Άν, βεβαίως, στεφθεί κανές ότι ό
'1ούλιας Βέρν, πρίν έκατόν πενήντα
χρόνια (1865), έξέδωσέ τα «Άπό τή
Γή στή Σελήνη», προφητεύοντας τό
αλμα πού πραγματοποίησε ή
ΝΑ8Α 104 χρόνια αργότερα, θα
Μωνήσει ότι καί όσα έγραφαν τα
δικα μας «Κόμικς» τού °60-°70, σύντομα θα έπαληθευθούν.
“ίσως ή έπόμενη γενια να δεί τίς
αποικίες τών γήινων σέ αλλους
πλανήτες (πόσους ακόμη ΜΜΜ
θα χωρέσει ή Γή;) καί ίσως καποια
σημερινα νήπια να έχουν τό γραφεία
τους στή Σελήνη καί να βλέπουν τόν
πλανήΤη μας από Ψηλά...
1ΠΤ'ΟΔΑΜΟΣ
Ἀπὸ τό Σαββατο
18.01 η 'ΠΜ
παρουσιαζει ένα
μνημειῶδες ἔργο
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ 'ΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
·ΞἴώΜ@ἩθΜΜῦΜΜ 
· Αύτό θά πείώραιοπάθεια Ό 45ετής Ντόναλντ
«Τσίπ» Πιού, από τό
Όχάιο, πού καταζητείται
διότι δέν έμφανίσθηκε στό
δικαστήριο προκειμένου
νά δικασθεί γιά όδήγηση
ὑπό τήν έπήρεια μέθης
είδεστόΡεωωοκ τίς φα»
τογραφίες του πού ανήρτήσε ή Ἀστυνομία καί θεώρησε ότι δέν είναι καλές
”Ετσι έστειλε μία καλύτερη,
κατά τήν αποψή τοα πού
έβγαλε μόνος του καί τόν
δείχνει μέ γυαλιά ἡλίου μέσα σέ ένα αύτοκίνητο!
«7δού μιά καλύτερη φωτογραφία αύτη εκεί είναι
απαίσια», έγραψε ό Πιοι%
· ”Εχετε αρκετα χρήματα
γιά νά κάνετε τόν γάμο
σας στίς Μαλδίβες; Μπορείτε νά τόν κάνετε μέσα
στήν θάλασσα Πρόκειται
γιά έμπνευση τού πολυτελούς θερετρου «Ροιπ88850ΙιεΙ¦εΙ1αεε Οίτ88ν8τι»›,
πού δημιούργησε μέσα
στό νερό μία ξύλινη κατασκευή 42 τ.μ., τι ὁποία εᾶει
έναν γυάλινο διάδρομο
στό κέντρο, ώστε οί μελλόνυμφοι καί οί καλεσμένοι
τους νά βλεπουν από κάτω τόν ωκεανό. Ἡ πρόσβασις στό γαμήλιο θαλάσσιο κιόσκι γίνεται μόνο
μέ βάρκα ἑνῶ χωροϋν μα
νον 16 άτομα.
· "Ενας Νοτιοκορεάτης
καλλιτεχνης ὁ €?10ἰ]αοτιἔ
-Ηινα, σκέφθηκε όμως νά
ανοίξει μία. . . πόρτα στόν
ήλιο. ”Ετσι μάζεψε από μισογκρεμισμένα κτίρια καί
από τά σκουπίδια Ι .000
πόρτες από σπίτια κάθε
είδους χρώματος καί διακοσμήσεως, καί «έντυσε»
μέ αι7τές έξωτερικά ένα
Ι4ώροφο κτίριο. 'Ο ίδιος
είπε ότι τό πολύχρωμο
αποτέλεσμα δημιουργεί
τήν ψευδαίσθηση ότι
μπορείς πιάνοντας τό χε
ρούλι, νά ανοίξεις όποια
πόρτα θέλεις καί νά μπείς
μέσα καί ότι τό έργο του
ανοίγει μία πόρτα στήν
τόσα!
Ο "Ενας άτυχος Ἀμερικανός εᾶε τήν φαεινή ίδέα νά
αφήσει τό αύτοκίνητό του
πολύ κοντά σέ λίμνη στό
Μπάφφαλο τής Νέας
Ύόρκης. Όμως χιόνισε ή
θερμοκρασία ήταν πολύ
χαμηλή καί τό πρωί είδε
μέ έστληξη ότι τό αύτοκίνητό του εᾶε γίνει ένα
«παγωμένο γλυπτό»!
Ο Τό κοινοβούλιο τού
Τατζικιστάν υίοθετησε
χθές νόμο πού απαγορεύει
νά δίδονται στά παιδιά
όνόματα αντικειμένων καί
ζώωιπ αλλά καί όνόματα
«ξενα πρός τόν πολιτισμό
καί τίς παραδόσεις» τής
χώρας. Οί Ἀρχές θά συντάξουν έναν κατάλογο μέ
Ι 0000 μικρά όνόματα καί
οί γονείς θά πρεπει νά ἑπτλέγουν από αύτά ένα
ώστε νά λαμβάνουν ληξιαρχική πράξη γέλασε
ως τού μωρού Είναι αλήθεια ότι τό Λύκος τό Πέλεκυς καί ή Σκούπα δέν
είναι όνόματα.
Διαβάστε τά αρθρα
«Ό συμβιβασμός»
Α. Π. Δημόπουλος (σελ. 3)
«Σημειολογία μνημείων»
Μαρία Μπαλοδήμου (σελ. 8)