Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
της Ιξρῇτας
Ι ΚΕΘΙ] μαρ|νἡ ΜαΞηΠκη Εφημερίδα
Λ"|Ιύύ||8'8θ
888ἱ|ίεας
σα Μ"
Ε. ΜΑΗ: ΠΘγν[email protected]αΞοΠα8ΚΠα8.μ ΝΕΒ: γωγω.αἑοΠα8ΚΠα8.8τ ΤΗΛ; 2821074544  2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8.987 (4-1943) σελ-3
7 Σ ' 4
η ν _ . γ 3 γ μ η
Ι   1 :Ι '  ι 1 |
η = κ 7 π χ ·7 ¦ · 1 ν ῦ
¦ ι ¦Ρη
ῦ ¦ _ ' > 7 ύ ' 1-2 ΡΕ ·
Δ1ααστε ακό α...
· γω ΧΥΤΑ ΔΕΜΣΑ σῶ10
ΜΜΜ ως ΜνεΜπΙΜ
° ΠΡ0βΜ“ΠσΡό< ΜΜΜ
γ1α την ΜΜΜ στον δήμο Πλαταγ1ύ σὺ]  
· ΜἩόΜ (Πως .................... .. |
“ῳΜθμΜΜς Μ ΜωΙΜΜΜ
· Δύο νέα; παραγωγές από το ΔΗ.ΠΕ.θΕ.Κ. σὺ.16  
·ΜΜ0ΑΚ “ΜΜΜΜ“
γ1α τα λιμγοδεξαμεγύ οτ' Ασκύφου σῶ10
η" Μ. Χανίων
................... .. σελ12
Γεωργία ΜωραΞτό1α1 σελ.4 
Νίκος ΒουρΜ1α1ς σελ.5 
Παύλος ΠολυΧρσνύ1α1ς σελ.11 ..................... .. σελ 13
^ ._ Η ύ `Ί μ :
' |!#η(
σελ. 26.69
Η. καμένα:
Πι ΜΒ" ΜΜΜ
η Με" ΙΜ Μπα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα