Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Δίδακτρα σε δημόσια σχολεία!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο||ΨΨ'ι'¦'θΕ"Ή'ἑ'ἑ'¦'Μ| ||||'||
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ¦ ἑἩἩἑΕ
γ γ ΤΗΝ 37χΡοΝΗ
  · 5 σου: 
Χ `κ] ΤΗΝ ΜΜΕ Σε ΜΑΜ Τογ 
“ο “Ϊ“
ΠΑ ΤΡ|Α
ΠΑ|Δ'Α ΤΟΥΣ!
Ἡ Πέμπτη 14 'ανουορ|ου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.793 - Με· 1.30 € - Μ··Μ
οι ειΣΦοΡεΣ ποπ οΓΑ έωΝοκτΑι Γ ΝΕΟΦ|ΛΕΛΕΥΟΕΡΗ πΡοΤΑΣιι - Σοκ
“ΜΜΜ ΑΜ “Τα Μ Τ° 2°“ Από ΒΟΥΛΕΥΤΗ Τογ ΣΥΡΜΑ
"|(ΕΡΛΜΙΔΛ" ·
ΤΕΤΡΛΕΤΙΛΣ Δ'δ"κἙρα
για του5 ογρότε5 σε δημοσ|α
σχοῆεία!
“ ΑγΒ91ϋὁς
Ο “ρ | Ε
ο Με- ΤΤ“ “ ἐξ ΌΠΟς
από Ο" .ΟΙ .2016, που θα ° “ 'ι η < .ι
εκτινακθούν από το 2017
καθώς θα υπολογίζονται με Ο
 ^·›-Ήἔβ*ἐ γ ,
βαση «ελαχιστο εισόδημα»
Ο Ο βουλευτής Αλ./Τριανταφυλλίδπς | "ΕΝΕΡΓΑ
γ 2 _· με αρθρο του προτεινει να πληρωνουν οι γονεις γ"οΤοΝ¦κ"
προκύπτει πληρωμή εισφορών Ο Η έως ΤΖΟ € το μήνα -με εισοδηματικα κριτήριο!- "ΑΝΔΡΩΝ Τογ
έως και στο Τ28% του ¦_ ” ο για τη «δωρεαν εκπαίδευσπ» των παιδιών τους γιιογρΤΕιογ ΠΛ|ΔΕ|ΑΣ
πραγματικού εισοδήματος Ξ “'Ξ:ἔ ιωχ1$% · ΚΔ' ΤΟΥ ΣΥΡΜΑ.
 ΜΒ. φαω ΜΥ ΜΜΜ
 ω Ώ ΜΜΜ Τ| ΠΡΟΤΕ|ΝΕ| Η ΕΡ"ΑΛΕ|ΟθΗκΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ Γ|Λ<<ΠΡΠΣΠΠ|κΕΣ
Μ"°""" “"""| Η πΒΟΜ ωΜωωοΜ“ ΠΑ ΤΗΝ ΠΑ|ΔΕ|Α ΚΔ' ΤΟΥΣ Δ|ΑθΕΣ|ΜΟΥΣ ΜΙΜΗΣ»
ΜΜΜ" Τ· πιο τα" πιο ἔ “Μΐἶ&Ϊ "Μο" ΤΩΝ Σχο^Ε'ΩΝ
4 / 4
ΣΥΝΛΓΕΡΜθΣ ΣΤΗΝ Α
Ξ ; · Μ ΤΣΑΚΑΛΟΤΟΥ · ΣΟ'ΜΠΛΕ › =Ξ^. Β·Β γ
Π0|0' ΠΝΑ' > |/( κ” ΜΜΜ· ·8ω '. γ ΜΜωΜ '
Ο' ΥΠΟΨΗΦ'Ο' Ε η '“
ΑΝΤ'ΠΡΟΕΔΡΟ| 
ΤοΣδῖΤο, ΑΣΦΑΛιΣΤικο,
, ! “ΤΡοΜοΣ··Απο Τοπ ΤοΜΣεΝ
Δ. ο κγΡιΑκοΣ ι
Π' ΠΑΜΕ): ΒΑ ΜΜΜ" ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ" Το Β"ΛΤ Μ' ΤΑ Ε-ΝΑ||.8 Μ" ΕΝΩΜΕΝΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα