Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
13 01
επΟγΑΑιΑ Νικι-ι πΟγ κΡΑΤΑ «ΖΩΝΤΑΝΟ» _γ
ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ Τι-ιε πΡΟκΡιει-ιε εΤΟγε Το 
 - 6 ι: "τ  
- .Μακ
μπορει .να
πάει ψηλά»
Μ | πιο
Η κΑΟιιΜεΡιΝιι ΛΟΛΗ'|'||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
η «πΑι:ει» κΑι ιι πεΡιπΤηΣιι κε'ιΤΑ
Σελ 10,11
ΠΑΟΚ - Λ|ΜΟΖ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 |ΛΝΟΥΛΡ|ΟΥ 2015
| ΛΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0937 Τ|ΜΗ: 1,30 θ
' Ο μέσΟ5 τησ Κασίμπασα έχει
έφεση και στΟ σκΟράρ“ισμα
(/ ἶΑ 
η «ΝΑγΑΤιΟ» Με κΑειΤΟΝ
«Σφραγίςει»
την πρόκριση στΟυε «8»
πιτ ΟιΞεειε ΤΟΥΣ _
@Τι-ι ΝεΑ πΑιΞ η πο: «εΤι-ιΝει»
Ξ ω ΜΜΜ Θ πΑΟκΑΝεοει κΑΤΑ 3Ο°|Ο ο κωγπ ΤΗΝ
  @η ΟΑ Α:ιΟπΟιι-ιΟΟνΝ οΜΜΑ ΠΜ
' Η διοίκηση του ΑΣ
θα παρατείνει τη θητεία τη5
ώστε να δρομολογήσει
όλε5 τι5 εξελίξει5 Μ Σελ 12,13
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |ΠΛΝΝ|ΔΗΣ
(ΜετΤΟρΟ|ἱε 95,5):
' «Δεν θέλουν όλοι να πληρώσουν»
ΑΠΟ ΤΣ|Μ|ΡΟΤ
ΚΑ| ΧΑΡ|Σ|·|
; η Θελει κΑι
ΑΛΛΟΝ ΤκΟΑΤΖι-ι
' ζΣΜπιΞΡΜπΑΤΟΦ@ΑΟΑΝΑΣιΑΑι-ιε»,
ΘΤΟνΝΤΟΡ “ μ
' |·| Γκεντσλερμπιρλιγκί συμφώνησε ε την Γκενκ,
αλλά Ο 3ΟχρΟνΟε ΓάλλΟε επιτελικόε χαφ το σκέφτεται
' ΤΟ «ΠΟ|ΧΗΜΛ» ΤΟΥ ΠΛΥΛ|Δ|·|
 «ΜΑΥΡΗ ΒΡΜ|Α›ὶ
-·=%Ι·ι.Μ““Ξ
. αν; #7·ὲἔΓ·
.. μΜ“1κ `.3μ. ..
Οι κίτρινΟι έκαναν Τραγική εμφάνιση και κατέρρευσαν
πολύ νωρίε στο «Με8ιΟλάνΟυμ Φόρουμ»
«ΜΑΧΗ»
Με ΤΗ" ΚΟΥΝ
ΜΜΠ°ΡΜ
"Α Το"
«ΠΑΠ»
' Σίμτσακ: Μα5 πλάκωσαν στο ξύλο και δεν αντιδράσαμε
. ' Κριτική σε έντονο ύφοε από τον Λάσκαρη στου5 παίκτε5
ή ' Συγκινητική η συμπαράσταση του κόσμου ^
'ΑπΟΣΤΟΑιι:ΒΑΣιΑΗΣ ΒΑΑχΟπΟγΑΟΣ Β ΜωΜ1
| Ι Ι . · να
«Το Παλε ήταν σαν το... Κολοσσαιο» 7 'έ άν .
' Ο «θρύλΟε» του ευρωπαϊκού
μπάσκετ στη «Μ» Μ Σελ 2425
ΛΡΜΛΝ| Μ|ΛΛΝΟ Τ ΛΡΗΣ