Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ϊ· ΜΜΜ·- Μ· ΙΜ",
Μ·ως "η" σε Μο...
Γρηφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠ0Σ Σελ. 2 :η
|' ||Μ"0'Μ"
"Η τις Μ"ωΜ|(
` Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΑΛΗΣ Σελ. 2
ΑΗεἩ“ἔ ή! ΚΗ
ω·» ;  .-η4-“ ' ?Αλ ' .Η _·ἔ;έ'ἑ.ἐκ κ( .
Ί8χρ __ _εντερ φορ·ηου όοκιμαστηκε>τοΞκολοκωρι στην, _ _
¦ δΌ. .  77 *Ἀζῖἐ τ  -` ;=<..ζ¦ηωω τετ;» 4 ; ·-°“ κ Ϊὶ'€· 35*ὡΎΉ;€:ἙΜ ή! η μ::
τελικη Πηγε ην Μακομηι;Χωφρ,_ερχετω οψη ΑΕΚχω5τμεταγροφη ηροοητ|κ_η8
Χ ¦ ώ “9 € ·>-- ¦-.σ> - ~ .ω ·< ,-·ὴ·:·τ·· ·· ;› .τ ·'_. ΜΝ: 1 .ΑΕ
α 7 ·.- __ α· κ < ·ρΒι· γ -_Ἑ·
Έκοψε ηη· “Μ ως
η «ΒησΜ·σση»
Χρηματα και  7 = 
δώρα μοίροσαν ° η “έ
Αγγελὁηουλο8 η Ι
καιχορηγοί