Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
“η Θεσσα γ
ΜΜΟ ΜΟΔ γ νννΜ5εΝτπΑεοΑι.6π
' η '0Ναησλεόνι η ι· : Η
ἡ ατιε καθυστερήσει5 , ~
“` -ζ ' ιέστειλεστσαε«8» τ ι . 2 ρ η
ι Δ ἐταν Ατρόμητο _ η
η ι (Η τον Πλατανιό
 Σ.ῷΔΜ με ΠνωθΠω 
. «Συγγνώμη» ἱ Με ~~ 7 7- Ι
από Σπανό για , εε 77 7 7 7
τη συμπεριφορά Ξ πικαπ-ι τα ιΑπσνΑηιον Με | Αη. αλλον από | κΑσιιπει>ιΝκ Ασλιιτικιι εσιΜεριΔΑ | τικ" ι ς
στα σινόλε - 
όταν επιτέθηκε  .
:τίι:ν::·Μεπ^ ' Ό Α"0ΧΑ|ΡΕΤ|ΣΜΣ Μ' Η ΕΥ|Ἡ_ΩΜΣΥΝ" Η" ΚΑΝΑ" ΠΡΟΣ τοκ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
 ιιι>ικ πεταει τη πι ΝΕΛ τον ΜΜΜ Στα είπω κι ιιικίκΕὲκκ γ
ΤΣΑΜπιοΝΣ7ΛιΓκ "ΜεΡΜ=' ” Ρ ί @ω . 7 7 
 Μπακ ΕΒΔΝΖΕΛ|ΣΤΑ Ι _ . Ο Θ Μἑ(=οἙἙἘὲ
 Σἔ”ἔ;ΒΐίἑΖῦ ΜΜΜ εΜπΛσκΗ πΔρΔ πόλιν,
_ ἶἶ8::ΞὡασΞ Με ῖοΝ ΔΝΤε| Ε Ϊ _ Π Δ 
 ΜΜΜ _7 7 ι. .. _ _ - .. ΔΝτΔποΔΩ:Ω»
. ὰ Είτε
` τηε ΜΠΑΤΕ
> 7 Μπαρίσσφ
' Στην Ξόνθη σ καμαρό
Π Σημερα το ραντεβού
Πανιωνίσα - Σαλπιγγίόη
ΘΡΥψΛΛΑ _ 7 
Μ 7 7 Μ Μεσσὐπερ των
 ΣόφσσΠΑ0κ "'
η «έσπασε» τη χ
η πωπω-75» τ _ Ϊ 7:: «ΔΕΝ ΟΑ ΞΕΧΑΣΩ
 ἔἴὅὅοἩ% ` ι Θ = _· ηοΤΕ
ν .: Νιλόνσ(95ἶἑ) - ΔΞ ΤΟΝ ΤΕΛ|ΚΟ
με ΣΜΣ ι 0Πω5 ΠΟΠΟ ι _
ΗΓΕΤΗΣ · _ · - με ΤΟΝ ΠΑΟΚ»
0ιειόικσί ι ·
τη5 Ευρωλίγκα5 ` χ . . 7 ·.· ο ο °
ιιπερψηφισαν ' 4 '
τον Βασίλη
Σπανούλη
κι· ι· ν'
ΜΕ ΤΗΝ ΤογΡκιΑ ” ¦ η
' Ωρα νίκη5 (4.45 ιι.ρ.¦ ΕΡΤ2) Π ι 7; _
για τόνε Ανδρε5 στα Εαρωπαίκό
' Ηττα των Γυναικών (9-6)
από την Ουγγαρία
“ παρω |_ “ · ιιχλλλΡατιιπταν Μπιγκ"
·Το“.ει·“νἔἄ==Μ ζ ¦ _   __ _ ε_ -;_ _ ι Η" ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ): έ!Κ Χ
"Β ' Ξ' ~'  7  μ Χ 77 -- κλιιιικτιΔΡλτιιταντιΜ θέ
ηιιΡΕηιτη“Αακανταασιι    Π  7
Μ' ί - ζ η ' Β , : _ ι Οωτε μετα ΧανιαατηναποατΟλη.
«ΕΔΩ ΜΕΝΩ» | ,- ή - _ι -· θα δειξει σε εκεινηγια τον ΜΜΜ - `
«θα κλεισω 7 _ Ρ ”Ἡ .μ · η
την καριέρα ι ρ ,_ Ι
στα σπίτι μου ~ γ _ _ _
και σπίτι μου
είναι· ' Η; : ι -_   | Δηοθεωοητοω Πορτογαλοω Έ ΠΡΟΣΩΡ|Ν"“'ηΜπαρτσα» γ . · - τ . - - 3 Δ ο προπονητητοιιΟλωιιΠιακου . Ν|ΚΗ
δηλῳσε _ · - Δ ι. αρα) ΜΒ ΜΝΗΜΗ
Μα" . γ γ ' Δ ι ι, 5ΕΤΕΣΣΥΝΒΟΛΔ|0 , Ι .  
τ. έ .
7 7 7 τιΔπΑΝετσπσνΛο ._ _ ζ ι ΠΟὁΟΟφΜΜΜΟ“
'Νιούκαστλ·Μόντσεστε Γ.3·3 8 ί ~ ,
'κιόλλσ«θαόρα»ηΜιρἔντεε . ` Π' _ 7 μ ·- -~ ' Πλ Τ0ΥΣ«8»Π0 ΚΥΠΕΛΛΟ· “