Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ελάφρυνση για 700.000 στεγαστικά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"ΠΛΗΝ
Η ιΑΝογΑΡιογ Με έ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: |0268
ι.30€
Με ΚΥΝΗΓΙ
Μι Μο: 2.50€ _
Μ.οᾶιιιοε.9Ρ
Έ|¦|||ί|||||||||ι||ι|!ί||'||ἰΙ|||||ί||;Ηί|||!|!Η"ΜΝ!|Ξ"ΜΗΝ"Η"Ξ'|ί|||||||||||||'|ι||Ξ||Ἑ|||||||||||'Μ"|;||ί|¦|||'ί|ί Η!Ηί!||||||||ί!|||ὶ||ι'|·||||||||||ί|=|| ||Ν||ί|!||||||ί|| ||ἑ|||||||||'|Ι|||ὶ|Μ| ΜΝΗΜΗ' ¦ίί'|ι|||'|||||Π| "ι||!Ν||||¦ίΜ|'Ν|κ|ί Η ΤΙΜΗΝ!"Ηι"'|ΗΜ"|ΜΕΜ"ἰ||||||"'||||||ί'Ἡ||Τ||||||!!'|||Τ
| + ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑ Μ|Α ΜΡΑΜ|"'ΝΑ ΒΑ'κΑ|. Μ"55 |
Η ΡΑΓΔΑ|Α ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΗ|ΒΟΗ Ρ|ΧΝΕ| ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ
ΕΜΦΡΥΝΣ||
για 700.000 στεγαστικό
ΝΔ · ΠΑΣΟΚ · ΠΟΤΑΜ|
Ανακατεύει
την τρόιι0υλα η
εκλογή Κυριάκου Πώ8 διαμορφώνεται η δόστι αναλογα 'Κ0Ν2ΝΙΚΗ «Φάσα» γιοί; 7ἔ0-900 ν03Κ0Κ“Ρ·ἀ Ρξ ααα·
· · · στικα ανεια φερνει η κα ο ικα πορεια του αυτι οι, σου
Αναταρόξει8 Φο Π0λΠ!Κό με το  και  Κε|9  δανειοΨ κινείται σε αρνητικό επίπεδο. Οι μηνιαίε8 δόσει8 αναλογα με
σΚΠν!Κό με Την εΚλΟΥή ΑΠό 56€ έω8 130€ το μΠν¦αίο όφελο8 το ύψοε του δανείου και τη διαρκεια αΠοιτλιιρωμή8 του έχουν
ΜηΤοοΤόκιι. »6-7 μειωθεί από 56 έω8 και 130 ευρώ. Ελαφρυνσει8 υΠαρΧουν και
για την Πλειονόττιτα των δανειολυΠτὡν
σε καταναλωτικό και εΠικειρΠματικα δανεια. »'4·'5
||"'|||||||||||ίΙ'||||||ΙΜ"ΜΜΜ"ΜΜΜ!!!||ι||ί||||||"||||||||!||ί|'||||||||||||||'||ι|||||"'||||||'|ι||ι||||Ι||||'!|||ί|ί'| |'|ΜΜΜ"||||"||Ν|||||||Ν"|||| ||κ|||||'||||||||ἰ|'"ΜΝ"ΜΗΝ"ΜΝ"||||||||'"Τ"ί|||||'Η|||||Ι|||||ί|||||||||||Η'|||||ί||ί|ί|||||||||||||Η||ί|||'|||||||||'Η!||ί||||Η|'|!||||||ἑ|
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ · ΕΕΟΟΗΑΟΟ
ιο ΝεκΡοι Απο τοκ κι
-  κΑΜικΑ:ι τον Με
Μετωπική για
πε Σκουριέε
Σύγκρουση κυβέρνησηε και
Ε|αοτααο για το Σκουριέ5. »26
ΜΑΡΤΥΡιΑ-Σοκ ΠΑ ΤΟΥΣ
ΑΠΟΚΛΕ|ΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΡ|Α
«Ετρωγαν
νερο με αλατι
και ΠιΠερι
μ αλλαλεγγύιι5
Ο. στην Κατερίνη  .ι