Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
χΡιιΜΑτι:τιιΡιο
ἔν Ο Δ0Γ ΩΣ
|οεοεπεν@οΜειετ Π ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ 8835 - ΕΤΟΣ 32ο · Τ|ΜΗ Ί ευρώ · τετΑΡτιι Ί3 'ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 20"
-·γ ΕοοΜοο ασια - κγΒΕΡΝΗ;ΗΣ
Με ΣΤΟΧΟ ΤΗ Β|ΠΣ|ΜΟΤΗΤΔ
¦ 'β με
ζ “ με. 3;
_- ζ" λ Β <. ` , _ .. Μ 9'
“; · ..¦ ν __ ξ ο ΜΔ  ή" . ζ! ή ά
ί | - ο - .Π ὰ ὁ Ρ ·ἶ< έ
. _ Ψ μ
πα Λιγότερη
απο πέντε οι
.ο · “
Μ|ΧΑΛΗΣ ΜΑΣ
· .. ρ λ
Ρ γ “ ' ή· '
 Π Χίο :ί α |
Δ ο· 
.κ Ζ  ί Ἡ κ η
“Ἡ ΣΤ Ν “7<< ΠΑΓΟ >>
ΕΙωκωΜή των Πολιτικών χίδ·›χ (Μήνα στον μέγα ΙΜΟ εῳ“χ(ιζόμενωυ;
οικονομίας το 20”
Με ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΜ) Θέση
Καθρέφτας
Δεμένα τα πλοία “Μωρ
Η ανεργία που έχει έρθει από
ταν αποεπένδυσπ στα χώρα εί
| . , .
ναι ο υπ αριθμσν ένα κίνδυνος
και ονομα ιοιι 
κατόλυσπ τας παραγωγικής
δρασταριότπτας μπορεί να απο- .
μ δειχτοόν πιο επικίνδυνα ακόμα
 ζ“ και από ταν όφεσπ ό το θτεχίί.
Οσες δελτιωτικές κινήσεις και
 αν γίνουν σε επίπεδο μεταρρυθ" μίσεων το πρόδλπμα θα παρα· 4 η , ` η μείνει. Το μεγόλσ στοίχπμα εί'ε' · ¦ “9 δ`: ` · . , .. ναι π παραγωγικό δόσπ και οι
_ . ' · _ · ·· επενδύσεις. Αν υπόρξουν θέΔικΑιΩΘΗκΕ Στο εοεΤειο · - - "η εΡν°°¦°ς “ίπ μ“°Ρε¦ νο
ανακάμψει και π οικονομία.
Τπν ίδια ώρα π χώρα πρέπει
να έχει επιπλέον επενδύσεις
__ Ι ο γ _ . ύφους 100 δις ευρώ έως το
ς . " ' ' - 2022. 'Οταν αποφασί:ουν να
· “ ' = φύγουν εταιρίες όπως π Ε|όοτα· όο θο|ό τα πρόγματα δυσκολεύουν. Δεν εξετό:ει κανείς ποιος
έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο
Ρ _ 4 η ¦ Β· ,. _
β ν Δ ο Μ ι | ' και αν π κυδέρντισπ καθυστερεί
ο κ α ί | | α | α Τ ο κ Η σ ε Β επίτπδες ό αν π εταιρία εκδιό:ει
' Ρ η αυτό που έχει σπμασία είναι ότι
ί ' ο! ·` ' π χώρα χρειό2εται ξένες επεν> - . .. / ί; Δ 'Ν ή" · Μ _ | _ δόσεις. Και π δπμοσιότπτα από
Ό ή Λ _ λ ' ί δ ι ταν υπόθεσπ των μεταλλείων
Τ η ν  | Η π ο η χρυσού δεν είναι και π ενδε, “¦ Δ δειγμένπ για τον προσέλκυση
Ι Σεῇ·6 επενδύσεων.