Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Κρας τεστ" σε Άμστερνταμ και Βερολίνο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτετΠΡοτίκί.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016 /τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:91ο · Αριθμός φύλλου: 25.969
ναυτίλία
Ζ|·|'|'Ε|ΤΑ|
ΑΝΑΚΑ|·|Σ|·|
326 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Χρηματιστηριο Αθηνών
σημερα στη Ν
Αλλαζεί ο ανταγωνίσμός
στίς τηλεΠίκοίνωνίες
Στο Πεδίο της Προσφορός υψηλότερων ταχυτητων
συνδεσης στο Δίαδίκτυο, σε συνδυασμό με Περίσσότερες ενοΠοίημενες υΠηρεσίες εκτίμόταί ότί θα
Περόσεί το εΠόμενο δίόστημα ο ανταγωνίσμός στην
τηλεΠίκοίνωνίακη αγορα, καθώς το μέχρί σημερα
μοντελο ανόΠτυξης των εναλλακηκών Παρόχων
φαίνεταί να φθόγεί στα όρία του. >ί 5
Κίνα: Νέα «βουτίό»
γία τίς μετοχές
Ενα νέο «μέτωΠο» στη μόχΠ γία την αντίμετώΠίσΠ
των κερδοσκόΠων Που Πίεζουν Προς τα κότω το
γίουόν καί κλονίζουν τα χρηματίστίίρία όνοίξαν
χθες οί νομίσματίκες αρχες της Κίνας, συνεχίζοντας
τίς εΠίθετίκές Παρεμβόσείς γία τη στηρίξη του κίνεζίκου νομίσματος. Καί αυτη τη φορα ομως οί
ΠροσΠόθείες αΠέβησαν όκαρΠες, με νέα «βουτίό»
των κίνεδκών μετοχών. >2'|
ΟΟΣΑ: ΠροβλὲΠεί σταθερη
ανόΠτυξη γία την Ευρωζώνη
ΠροοΠτίκες σταθερής ανόΠτυξης δίαφαίνονταί
στην Ευρωζώνη, συμφωνα με τον Οργανίσμό γία
την Οίκονομίκη Συνεργασία καί ΑνόΠτυξη (ΟΟΣΑ).
Ο δείκτης του Οργανίσμου γία την οίκονομία της
Ευρωζώνης Παρεμείνε στο 100,6, με την |ταλία καί
τη Γαλλία να δίατηρουνταί Πανω αΠό το εΠίΠεδο
των 100 μονάδων, στίς 100,9. >21
Κ0Ρ||Σ|ΟΝ: Ζ|·|'|'Ε| 700 ΕΚΑ'|'. Α|'|Ο
35 ΠΟΑΥΕθΝ||(ΕΣ Ε'|'Α|ΡΕ|ΕΣ >22
ΑΝ'|'|Ρ|Ν|·|Ρ|ΟΝ|Α|(Ο Ν|'|ΑΟ|(Ο
Α|'|Ο Τ|Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ||(ΕΣ >1ο
Εφυγε ο θρύλος
της ροκ
μου σικης
Στο εΠίκεντρο ασφαλιστικό και Πρώτη αξιολόγηση
«Κρας τε στ»
σε Αμστε ρνταμ
και Βε ρολίνο
Ο ΕΥΚΑΕ|Δ|·|Σ ΤΣΑ|(ΑΑΩΤΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟΝ Ν'|'Ε|ΣΕΑΡ||'|ΑΟΥΡ| ΚΑ| ΑΥΡ|Ο ΤΟΝ ΣΟ|Ρ||'|ΑΕ
Στις δύσκολες «έδρες» της Ευ ρωζώνης, Αμστερνταμ και Βερολίνο, θα δοκιμαστούν σάμε ρα και αύριο οι ελληνικές Προτάσεις για την ολοκλΠ ρωσΠ της
Πρώτης αξιολόγηση ς. Η σημερινή συνάντηση του
Ευκλείδη Τσακαλώτου με τον Ολλανδό ομόλογό
του Γε ρούν ΝτέισελμΠλουμ. αλλα και η αυ ριανη με
τον Γερμανό υΠου ργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ
ΣόίμΠλε θα αΠοτελέσουν τα δυσκολότερα ωθεί]
τεετε» εν όψει τόσο του Ευτοἔτουμ της ΠέμΠτης
όσο και της εΠίσημης έναρξης της διαδικασίας
της αξιολόγησης, η οΠοία αναμένεται να αρχίσει
την εΠόμενη εβδομάδα, με την έλευση του κουαρτέτου στην Αθηνα. Στα κρίσιμα θέματα του διημέρου Περιλαμβάνονται, εκτός αΠό το ασφαλιστι
Ευκλείδης Τσααλτος
κό, οι μακροοικονομικές εκτιμήσεις για την Περίοδο μέχρι το τέλος του 3ου μνημονίου, δηλαδη
μέχρι το τέλος του 2018 -η ελληνικη Πλευρά ΠρέΠει να καταθέσει το μεσοΠρόθεσμο για την Περίοδο 2016-2019 και σε αυτό να εντάξει τα Πρόσθετα μέτρα Που θα ΠρέΠει να λάβει για την Περίοδο
2017-2018, αλλά και ο ρόλος του ΔΝΤ στο ελληνικό Πρόγραμμα. Τα δύο θέματα -μακροοικονομικές Προβλέψεις και ρόλος ΔΝΤ- δεν είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Ενεργός συμμετοχη του ΔΝΤ στο
Πρόγραμμα θα υΠάρξει αν ικανοΠοιηθεί και η
Πλευ ρά του Ταμείου όσον αφορά τα Πρόσθετα μέτρα Που ζητεί για να εΠιτευΧθεί ο στόχος του Πλεονάσματος (3,5% για το 201818
Βόλφγκανγκ ΣόίμΠλε ί
Γίώργος Κατρουγκαλσς
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΕ|ΩΣ|·|Σ
ΤΩΝ Ε|ΣΦ0ΡΩΝ
Γ|Α Ε|'||'|'|·|ΔΕΥΡ|ΑΤ|ΕΣ
[Υ|'|0|Κ-αφαλες]
Διευκολύνσεις
Πληρωμών
με κάρτες
Αμετάβλητα Παραμένουν τα όρια του ακατάσΧετου μισθών και συντάξεων. καθώς και των καταθέσεων φυσικών ΠροσώΠων σε τράΠεζες για Χρέη Προς
το Δημόσιο. διευκρινίζει το υΠου ργείο Οικονομικών. Πάντως. ετοιμάζει Πρόσθετες διευκολύνσεις
για Πληρωμές οφειλών. οι οΠοίες θα μΠορούν να
γίνονται και με τη Χρηση καρτών, μέσω του συ στηματος ΤΑΧΙ5ηετ, αΠοφεύγοντας εκτός των άλλων
και τα λάθη Που οφείλονται σε λανθασμένες Ταυτότητες Οφειλης. >9
Εντονες αντιδράσεις αΠό ΣΕΒΕ, ΕΕΘ και εΠιστημονικούς φορείς
Η Κομισιόν κρατά κλειστά
Χα ρτιά για το ασφαλιστικό
Ποιο είναι
το οΧέδιο
εΠανίδρυοης
της Ν.Δ.
σε 111 ημέρες

Τελευταία νέα από την εφημερίδα