Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πει π
/ ε χ αφ,
¦ ζ /'ἐΝδ1ἶΜἑΖωΠ€Θ 
τ Τ Ι Ι
τς@Ζ Ζ @ο Βρισκειε αυτο Που θε5
τετ β “ΕΝ/”Α ί (ΐΜΡ και σε ισκούν
 Μ Μ [Ξ Μ Οὶ©ἶΜ όλω ¦ Μ
Δ Σ: τ χ Ωχ εεε-“ι 1/ αυτοι Που θε5!!!
στο νέο ραντεβού
Ψηιρί8η-Καρύηί8η
' Αφύπνιση
για το άρθρο 44
και συνάντηση
χθεε το βράδυ
Μ Σελ 14,15 9
ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔ|Α ΤΟΥ «ΑΝΑΣΤΟ»
Γ|Α Τ|·|Ν ΕΝΔΕΚΑΔΑ
Τ|·|Σ ΑΤΑΑΑΝΤΑ Γ|Α ΤΟΝ ΜΑΚ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ν Α , η . Π ΔΕΝ ΕτιΝΕ7 ηΑΝ·ι·ηΣ ΑκοΝι-ι
Ε|ΣΑΓΓΕΛΕΑ _ .. η `7ι:ις7κι:ν:ι-ι·ιι-ιι:ι-ι τιΑ
"Α ΚΑΤ|Δ" η; Ι 7 τι-ιΝ ΑΝΑΝΕηΣι-ι ι·ιον
ΠΕΡ|ΜΕΝΕ| Ο ΣΑΟΒΑΚΟ=Σχ
- ΣΟρίΟΠΞἱ Με ΚλώΣΟἩΟ'Ε ΟΣΟ θώρΟΚΟ Π  Μ 
' Τσεμτσηε: Ούτε οι τςιχαντιστέε η η Ρ 7 ΑΔ ε ο 4
δεν κάνουν έτσι ·›= Σελ 2,11 ' 7 η |  η "ογ "ΡοΣΦΕΡΕ| 1·7 Εκ· ΕγΡΩἔ'
«ΜΠΑΣ|ΜΟ» ΒΕΡΟ|ΑΣ Γ|Α «ΣΑΑ|'||» -7 "Α ΤΟΝ ΡΟΝΤΡ|ΓΚΕΣ
 τονΝτοἐ ιι·ΑχΝΕι τιΣ ΣτΑοΕι·ΕΣ τον
·'ΓιΑ το Σ!ιΝΑ κΑι «ΝτοηΑι·Ει»
«ΟΧ|» ΣΤΑ 2;5 ΑΕΚ. ΕΥΡΩ
,77:77 ' χ ι¦ 
ε  ζ ¦ ΤΟΥΣ |'|Α|_Κ!Ε7Σ 
Με ο “ ι 7 Σ 4 Λ
ΑΓΡΟΤ|ΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ '
ΤΑ «ΚΑΕ|Δ|Α»
ΣΤΟΝ Σ'|'0ΑΤ|Δ|·|
Ξ» ῦ «Τεράστια τ - η ,_
 'ΜΑ ευκαιρία» Ο Αι'Ν ΑιΝΕι ·ι·ΡΕΑΑ ΑΜ '- 7 7 '
“ ο 'Ή ο Δ δΠλἐ>νε| 7 Ι ΕτοΝ”ΝηΕΡΝηΑτοΦ ΑΜΑ 7 "Ρ°ΤΜΗκΕ' Σ ·
 Ζ¦ἔἶἔἶἔἔἑ“5 'Ο Φ °°γ^Γ^Ρ°Σ ΔΕ" «Ψ"""^'» ° Ο έ “ ο κι·οΑ·ι·ι-ιΣ Π ΔνΝΑτρ ΝηΑΣιΝζο Μ ΧΑ·ι·:ι-ιΣΑ'ι'Α
των «Πρασίνων» #ἑΜΕ|Σ ΔΕΝ ΕΧ°γΜΕ ν · ΜΑΤ-Η) Β Μ' ο`ΣΚΑ|0 7 |'|ΡΟΣΚ|·|Ν|7 Δ
[ 7_κΑΝιΑ ηΡο·ι·ΑΣι-ι» ΑΕΕι ι-ι ηΑΕ 'η 1 ηΑΕΑοοιπ
 Ρ < “
ΝΕΑκΑΣ: το γηοτΡΑΦη,
ΔΕΝ οΑ ηΕΣογΝΕ ε ελ 16
 ἑυ[@7%ἔἶ
1. _ η Σελ 3-9,47,48
τ η ο κΑΕ'ι'τοΝ κΑι οι κΡιΣιΜΕΣ
^Ν0|κΤ" ΓΡΑΜΜΗ > “ΜΕΡΕΣ
- 7 .· ·ΣγΝΑΝτι-ιΣι-ι ΣκιΜι·ιΕΜε ΓισΥΒΕΝΤσΥΣ! “ - .ν -| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
' ΝΤΟ|'|ΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΟΥΤΣ:
Ο |·|ρακλάε ζητησε δανεικά ς” ((Σι-ικΩΣΤΕ κΕΦΑΑι»
τον Κριστιάν |'|ασκούάτο 7 ' 7 ' ν · ΑιχΜΕΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓιΑ
χ .. = . 7 ' Γιατί ο 25χρονοε εξτρέμ προτίμησε τη Λι ρ ΣΕΝΤΕΛ|Δ|·| ΜΕΣΩ ΜΕΤΠΟΡΟ|_|5 95,5:
Ἡ Μι ' Συνεχίζεται η επικοινωνία με τη «νεεεηίε 5ίσηοι·ε» «ΤΑ ΚΑΝΕ' ΟΛΑ ΤΕ^Ε|Α»
ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 7 τ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ "Α 3" 
"Μα “Δεν μ" °°κ:°7°' °¦Ἐ'Ρῇ°" _ ο ΑηΑι>Αιτι-ιτι-ι ι-ι Νικι-ι τιΑ ΝΑ ΝησνΝ “τ - εἴ
ες: ε < οι· _. “ . ··
. “ ΣΑΜ ΕΔΕ @ΠΓ@)Ή ν .ι Θ .τ τΑ οΕΝΕΑιΑ τι-ιΣ ηΡοκΡιΣι-ιΣ 7 . 7 7 4 
 ΑΝι ΜιΑΑΝο - Αἄ ' ΕτοιΜοΣ Ο «5ΟΡΟ» 7 7
τ Η “' η Αντίπαλοι με... ιστορία Έ ι η ΜΑΡκοηογΑοΣ: ι-ι ΑιΜο: ΕιΝΑι ξ
ε ' 200 φιλάθλοι στο ^ Ο Ο |ΚΑΝ|·| ΝΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΕ'
πλευρό των «κιτρίνων» : Δ ^ · : ^ Δ · ' ' ' '