Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Πετάει έξω Καραμανλικούς ο ΚυριάκοςRecognized text:
 ο λαόσ φοβάται την
κυβέρνηση, ΪυπόρΧε1 τυραννία.
Όταν ο  φοβότα1
τον λαό, υπαρχει ελευθερία!
Τόμασ Τζέφερσον,
τ 3οσπρόεδροστωνΗΠΑ (1801-1809)
τόν οι
Με όρόμσυ5 η απάντηση για το νέα πατατα
Σε θεσεισ·κῆειὁιό Ά·6ωνισ ι
Βοίδι15 ίΔυενόκησ
Βαιτσιὡτησ Χ·α'τΖηόόκη5 Ι
Ι, ' ; ΗΔκεσδεΪιατιιέΪυο
ν. του κό:στο'5 <<Ηακῆείσ>
του νέουη οὲ6ρυ
«Ε υρεει>γιυιοΒεροῆίιο 
ηειιίογιιιουιτουυριιιγοιίιιι5Ν¦Δ
μ ΣύσσωοεοερανικόΒΤυησε _,
`, ηανηυρίΖε και <<ηυσσηεί ρ
Ξεκινούν το Σάββατο δυναμικέ8 κινητοποιήσεισ - Τι όένε έμπειρα συνόικαόιστικό στεόέχη στη 14
Μπότα:
οι ανυυυιηυι ν
Αρ. Φύλλου: 33
Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016
Τιμό: 1€
στη Πτώση· 
Ντόμινο `
οι ααααγέσ
στο ηοαιτικό
σκηνικό
'Σελ.: 3-5
γ ίρθρο του αυτου ΟικονοόησυΗου
--  κι; 3
εοροτιαι>τογ ιιι·ιογΛογκογ
ηηιτιηΡοεΔΡογ ΔΣΑ
Οι δικηγόροι αένε
«Οχι» στον αφανισμο
του κῆαόου
Δριμύ κατηγορῶ σε βόροσ τησ
κυβέρνησησ εξαΠολύει ο αντιπρόεδροσ του Δικηγορικού Συλλόγου
τησ Αθόνασ Γιώργοσ Μπουλούκοσ.
Με όρθρο του
στην «Α» επισημαίνει ότι οι Προτεινόμενεσ ρυθμίσεισ τησ κυβέρνησησ για το_Ασφαλιστικό
οδηγούν σε εξόντωση το σύνολο του δικηγορικού κόσμου και Προαναγγέλλει δυναμικέσ κινητοποιόσεισ. . . ί Σελ.: δ
ι;ηητσνηιιΣ
Η κυβέρνηση
οδηγεί σε καείσιμο
τα μικρα ιατρεία
ν κώδωνα τουκινδύνσα για την
Υγείασ κρούει, μιλώντασ στην «Α» για την
ασφαλιστικό μεταρρύθμιση τησ κυβέρνησΠσ, ο Πρόεδρσσ του ΙΣΑ. ιι Σελ.: θ
Η κυβέρνπσπ Τσίπρα συνεΧίζει το ανελέητο φορσκυνΠγητό, Πιστό στισ μνημονιακέσ δεσμεύσεισ Που εκει αναλόβειζ
έναντι τηετρόικασ. Άμεσα ξεκινούν οι κα
ι τασΧέσεισ μισθών, συντόξεών και τραπεζωών καταθέσεων Πολιτών για οφειλέσ|
τουσ Πρόε το Δημόσιο, ακόμη κι αν αυτέσ
αφορούν σε μικρό Ποσό! Μισθωτοί αλλό
και συνταξιούΧοι των οποίων οι μηνιαίεσ
αποδσΧέσ ξεπερνούν το Ποσό των 1.000
ευρώ είναι Πιθανό να δουν τα Χρόματό
- τουσ να εξαφανίζονται από τουσ τραπεζι
` ι-ι ΕΦσΡιΛ θΛΠΑ|ΡΝΕ| Μότσια: ΛΟΓΑΡ|ΛΣΜΟΥΣ ο,τι ΒΡιΣκΕι τι
Ξεκίνησαν σι κατασχέσει8 μισθών “- συντάξεων για ο
κούσ λογαριασμούσ, Χωρίσ καμία ειδοΠσίηση. Αυτό θα συμβεί καθώσ το
υπουργείο Οικονομικών τω όδη δώσει
εντολό Πρσσ τισ εφορίεσ να προΧωρούν
σε κατασΧέσεισ Ποσού Που υπερβαίνει τα
1.000 ,ευρώ για όσουσ έΧσυν ληξιΠρό
Πλόρη κατόρρευσΠ τησ Πρωτοβόθμιασ
Λίγεσ τιμέρ
τον καρκίνο τουσ τελευταίουσ 18 μόνεσ, κότι όμωσ Που
στενόσ οικογενειακόσ του κύκλοσ. Ο θανατόσ του|ανακοινώθηκε μέσα απότην επίσημη σελίδα του, στο 1:'εεοβοοκ.
εσ μετά τα 89α γενέθλιά του και την κυκλοφορία του νέου του όλμπουμ, ο θρύλοσ τησ Παγκόσμιασ μουσικόσ Ντέιβιντ
Μπόουι όφησετην τελευταία του Πνοό, βυθίζοντασ στο Πένθοσ εκατομμύρια θαυμαστέσ του. Ο τραγουδιστόσ έδινε σκληρό μόΧη με
δεν όταν γνωστό, αφού το όξεραν μόνο ελόΧιστοι όνθρωποι και κυρίωσ ο
ΤΤ ΠΑΓκοΣΜιοΣ ΘΡΗΝοΣΓιΑ του ΝΤΕιΒιΝτ Μαιου ·
Περασε στην αιωνιστητα ο ηρ|ινκιηασ
τησ· βρετανικιίε μουσικη5
ί Σελ.: 11
Διόλυσπ και ντρσΠό! Αυτέσ είναι οι μόνεσ λέξεισ Που μπορούν να Περιγρόψουν τη
θλιβερό κατάσταση Που επικρατεί στα δη
μόσια νοσοκομεία! 'Χθεσ, δεκόδεσ> καρκι
νσΠαθείσ έμειναν Χωρίσ 'θεραπεία, στο νοσοκομείο «Λαϊκό», εξαιτίασ τησ έλλειψησ
Χημειοθεραπευτικών φαρμόκων. Αναλογα Προβλόματα αντιμετωπίζουν και αλλα
θΛ1ΒΕΡΗ ΗΠΚΛΤΛΣΤΛΣΗΣΤΛ ΕΛΛΗΝ|ΚΛ ΝΟΣΟΚΟΜΕ|Λ
Χωρίσ φάρμακα δεκόΒεσ καρκινοηαθείσ στο «Λαϊκό»
νοσοκομεία, όΠωσ, για Παρόδειγμα, το
«Ανδρεασ Συγγρόσ›», από το οποία Χθεσ
έλειπαν 4 αντιρρετροϊκό φόρμακα για τουσ
οροθετικούσ. ι Γ`~Σελ.= 16
ΑΝΩ Από τη 1.οοο ΕΥΡΩ
φειηέτεε του Δημοσίου
σθεσμα Χρέη. Με λίγα λόγια, το οικονομικό επιτελείο όκι μόνο δεν στηρίζει το
ελληνικό νοικοκυριό, Που τα βγόζουν Πέρα μετό δυσκολίασ, αλλα, αντίθετα, τα
βυθίζει ακόμη Περισσότερο στην απόγνωση! ΓιΣελ.: 12
ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΛ1ΡΕΣ
Θρίαμβοσ
Ντι ?Χωριο
και Σταῆόνε
Η 73η τελετό απονομόσ των Χρυσών
Σφαιρών, Που Πραγματοποιόθηκε το βραδυ
τησ Κυριακόσ στο Λοσ Ἀντζελεσ, εξελίχθηκε
σε θρίαμβο για το έργο «ΤΜ Κενεηεητ» 
Επιστροφό), αφού απέσπασε το βραβείο καλύτερησ δραματικόσ ταινίασ. Ο σκηνοθέτησ
τησ ΑλεΧόντρο Γκονσόλεσ 1νιόριτου κέρδισε
' τη Χρυσό Σφαίρα καλύτερησσκηνοθεσίασ,
ενώ ο Πρωταγωνιστόσ Λεονόρντο Ντι ΚόΠριο το βραβείο α, ανδρικού ρόλου σε δραματικό ταινία. Συγκινητ1κό όταν και η βρόβευσΠ ,
του Σιλβέστερ Σταλόνε για τον β' ανδρικό ρόλο στην ταινία «Εκατό».  Σελ.: 10