Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
. /' Ι
ΤΡΙΤΗ |2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20|ό
|ΔΡΥΓ|·|Σ Γ. ΣΓ|Α0ΑΡΑ|(|·|Σ
0 Δ. Ι(ουτσούμπας
στο Δήμο
ΣΕΛΙΔΑ 8
Ένα... αλλιώτικο
ξύπνημα στην Πάτρα
ΣΕΛΙΔΑ8
0 «Αμερικάνος»
στον Απόλλωνα
ΣΕΛΙΔΑ ||
Αντιδράσεις για
το αποτεφρωτήριο
Μετά τις Ι 5 _`
Ιανουαρίου Δ
οι επίσημες
Προσκλήσεις για
τα τέσσερα
προγράμματα
Οι κάτοικοι
διαμαρτύρονται για
τα σχέδια του Δήμου
ΣΕΛΙΔΑ 3
Ευνοούνται
καινοτόμα σχέδια,
τουριστικές και
νεοφυείς
επιχειρήσεις γ
Το δεύτερο δεκαΠενθήμερο του Ιανουαρίου αναμένεται να «βγουν» οι εΠίσήμες
Προσκλήσεις γιατέσσερα Προγράμματα
του ΕΣΠΑ 20Ι 4-2020.
Με βάσή δήλώσεις του αρμόδιου υφυΠουργού Οικονομίας, κ. Χαρίτσή, οι ενδιαφερόμενοι θα μΠορούν να υποβάλουν
τις αιτήσεις τους αΠό το τέλος του Φεβρουαρίου και αφού Πρώτα έχουν μελετήσει τις Προκλήσεις (σ.σ.: θα δοθεί Περιθώριο ενάμισή μήνα ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ετοιμάσουν τις αιτήσεις τους),
ενώ τα δικαιολογήτικά θα κλήθούν να τα
υΠοβάλουν ήλεκτρ ονικά μετά τήν έγκρισή τής αίτήσής τους.
Συνοπτικά τα τέσσερα Προγράμματα για
`τΜΕ"'
_· ΔΕ(
Ι κι κά “- Ί Ι
γ γ κυρ! ΡωσΜ`
ωΝΜ'Β~ Δ" Ι
τα οΠοία αναμένεται να ανοίξει ο κύκλος
υΠοβολής αιτήσεων είναι τα εξής:
Ενίσχυσή Τουριστικών ΕΠιχειρήσεων:
Περί τις 600 με 700 υφιστάμενες ειτιχειρήσεις αναμένεται να ωφελήθούν αΠό το
συγκεκριμένο Πρόγραμμα, Που είναι συνολικού ΠρουΠολογισμού 50 εκατ. ευρώ.
Δήμιουργία νεοφυών εΠιχειρήσεων: Στή
δήμιουργία Πολύ μικρών και μικρών βιώσιμων εΠιχειρήσεων με έμφασή σε καινοτόμα σχέδια και στήν ενίσχυσή τής
αΠασχόλήσής στοχεύει το συγκεκριμένο
Πρόγραμμα ΠρουΠολογισμού 120 εκατ.
ευρώ.
Αναβάθμισή Πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων εΠιχειρήσεων: ΠρουΠολο
Έρχεται νέα ΕΣΑΑ
ο κι· - Ν
. αλΞωοω .τ κ
γισμό αΠό 15 .000 ευρώ έως 200.000 ευρώ
μΠορούν να έχουν οι εΠενδυτικές Προτάσεις Που θα ενταχθούν στο εν λόγω Πρόγραμμα.
Ενίσχυσή Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
ΕκΠαίδευσής: Στο 100% ορίζεται το Ποσοστό τής ενίσχυσής Που θα λάβουν για
τήν έναρξή / υΠοστήριξή τής άσκήσής
εΠαγγελματικής δραστήριότήτας όσοι
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας ΕκΠαίδευσής,
ενταχθούν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Ο ΠρουΠολογισμός δήμόσιας δαΠάνής τής συγκεκριμένής δράσής ανέρχεται σε 5 0 εκατ. ευρώ, ενώ ο στόχος είναι
ή ενίσχυσή 2.200 Πτυχιούχων και ή δήμιουργία 500 νέων θέσεων εργασίας.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
Μειώοντι οι εημερίες
της χειρουργικής κλινικής
τελιΔΑ3
«Εκδικητική η απόλυση της μητέρας μου»
' ' 'Γι δήλωσε στα «Γ»
Ζ η κόρη της
ή καθαρίστριας
ή που ο Δήμαρχος
Ο Καλαβρύτων
' Γ. Λαζουράς την
έστειλε στην ανεργία
μετά από 20 χρόνια
δουλειάς ΣΕΑ|ΔΑ4
Με τι: σο
Βρείτε μας στο Γεοε|σοοκ ως:
Γεγονότα Αχαίας
Πατήστε «Μου αρεσει» & τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ
θα φροντίσουν για την ενημέρωσή σας
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
Αστάθμητος παράγοντας
ο Λαμπρόπουλος
ΣΕΛ. |Ζ
ΠΑΝΑΧΑΪΙ(Η
«Συγκλονιστική
προσπάθεια»
ΣΕΛ. |3
«Εκφράζει 25 χρόνια
λαό και νεολαία»
Η ομιλία του
Μ. Βασιλάκη στην
εκδήλωση μνήμης για
το Νίκο ΤεμΠονέρα
ΣΕΛΙΔΑ 5