Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
12-01-2016 Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ.
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Μ: Τοπικές βροχές στα δυτικά, το
βόρεια καί τό Ἀν. Αἰγαῖο. Οἱ ανεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 μέ 6 καί τοπικα
στό Αἰγαῖο 7 μπωφόρ. Ἡ θερμοκρασία θα
αγγίξει τούς 19β. Κ.
Τρίτη 12 Τανουαρίου 2016
Τατιανής μαρτ. Εύθασίας, Μερτίου μαρτ.
Σελήνη 3 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 7.41: Δύσις 5.28'
Ἀριθμ. φύλ. 40851 | Τιμή 1,50 Θ
Ἀμερικής θ, ΤΚ. 10872, Ἀθήναι, εετιειιοννε@οιεπειρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, ως: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0170870 - 210 3227870
Έτος 122ον
Νέες προοπτικές
μέ Μητσοτάκη
Μέ τό ακουσμα τής έκλσγής τού Κυριακού ΜητσΜὰκιι στήν Μεσα ως Νέα Δημοκρατίας προχθές τό βραδυ, καποιοι έσπευσαν να έκτοξεύσουν ίδεολογική λάσπη έναντίον του."Οτι δήθεν είναι «νεοφιλελεύθερος», όπερ σημαίνει ότι ή πολιτική τής
Νέας Δημοκρατίας θα ύπηρετεῖ πλέον τήν οίκονομική «όλιγαρχία» καί όχι τα απο συμφέροντα. Καί
αὐτα δέν τα είπε τό ΚΚΕ, στα οἱ ΑΝΕΛ, οἱ συνέταιροι τού κ. Τσίπρα στήν ἐξουσία. ..
Καί μόνον από τήν αντίδραση αὐτή, πού δέν είναι
ή μόνη, αναδεικνύεται τό τεραστιο έργο πού πρέπει
να έπιτελέσει ό νέος Πρόεδρος τής Νέας Δημοκρατίας για να σπασει τό μονοπώλιο τής αριστερής προπαγανδας πού κυριαρχεί στήν χώρα μας, έλέω τού Με
σης αποχρώσεως λαϊκισμ.ού. "Ομως παράλληλα, ή
έμπιστοσύνη τῶν νεοδημοκρατῶν στό πρόσωπο τού
κ. Μητσστακη δείχνει ότι ὐιταρχει έλπίδανα παραμερισθεῖ ό Μίκισμός. Είναι ή μεγαλη εὐκαιρία για τήν
Έλλαδα να έξυγιανθεῖ καί σέ ἰδεολογικό έπίπεδο.
"Ο,τι έχει πεί καί πράξει-ώς Μουργός- ὁ κ. Κυριακος Μητσοτακης διακρίνεται από όρθολογισμό.Ό δέ
κύριος αντίπαλός του ήταν καί παραμένει ό λαϊκισμός. 'Εκείνος διακηρύττει τα όρθα καί λογικα, ό δέ
αντίλογος στοχεύει συνήθως στό συναίσθημα καί στίς
Μετς. Αὐτό έγινε καί μέ τό περιβόητο θέμα τῶν
καθαριστριῶν τού 'Υπουργείου Οίκονσμικῶν. Κανένας δέν ασχολήθηκε μέ τό αν αὐτές έπρεπε να παραμείνουν ή όχι στήν θέση τους, αλλα μέ τήν ανθρώπινη
συγκίνηση πού προκαλούσε ή απόλυσίς τους.
"Ομως για να προχωρήσει μπροστα ό τόπος πρέπει
«να σπασουν Με». Για να έξυγιανθούν όριστικῶς τα
δημοσιονομικα καί να παύσουν να δημιουργούνται
έλλείμματα, πρέπει να έξορθολσγισθεῖή δημόσια διοίκησ·ις, τής ὁποίας ή δυσλειτουργία διεκδικεῖ παγκόσμια πρωτεῖα. Άν δέν είχε πέσει πρόωρα ή Κυβέρνησις Σαμαρα καί είχε παραμείνει ύπουργός Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως ὁ κ. Μητσοτακης, είναι βέβαιο ότι θα είχαν γίνει πολλα ακόμη. Ἀντίθετα, έπί
ένα δωδεκαμηνο είχαμε πλήρη όπισθοδρόμηση.
Τό ίδιο ίσχύει για όλα τό πλέγμα τής οίκονσμικής
πολιτικής. Μέ φόρους καί μέ αύξήσεις τῶν ασφαλιστικῶν είσφορῶν δέν προχωράει ή οίκονσμία. Ούτε
βεβαίως θα διενεργηθούν ποτέ έπενδύσεις στήν
Έλλαδα, ένόσω θα συντηρεῖται το αντι-έπιχειρηματικό πνεύμα, μέ ὐπαιτιότ:ητα τής ίδίας τής Κυβερνήσαυς. Είδικῶς σέ αὐτό, ό κ. Μητσοτακης μπορεῖ να
παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, αφού ή παρουσία του
στήν ήγεσία τής αξιωματικής Ἀντιπσλιτεύσεως δημιουργεῖ έλπίδα ότι τό κλίμα αὐτό θα αλλαξει.
Ἀπὸ προχθές τό βραδυ, οἱ λαϊκιστές πρέπει να
έχουν χασει τόν ύπνο τους. Γι' αὐτό καί αντιδρούν
τόσο βάναυσα στήν έπιλογή τῶν νεοδημοκρατῶν.
Αὐτό πού ένώνει τόν έτερόκλητο κυβερνητικό συνασπισμό Σύριξα-ΑΝΕΛ είναι ό λαϊκισμός. Καί
αἰφνιδίως, απέναντί τους αναδεικνύεται ένας πολιτικός ήγέτης πού πρεσβεύει τό αντίθετο. Τήν αλήθεια καί τόν όρθολογισμό. Ἀντιλαμβανονται λοιπόν, ότι τό τοπίο Με...
Τό έργο πού έπωμίξεται ό Κυριακός Μητσοτακης
είναι τιτανιο."Ομως έχει μεγαλες πιθανότητες να πετύχει. “Η προχθεσινή νίκη του, τήν ὁποία λίγοι περίμεναν, δημιουργεί νέες προοπτικές.
Οἱ προκλήσεις
τῆς επομενη; ημερας
εΗ ΝΔ μετά τήν έκλογή τού νέου αρχηγού της
Η ΕΠΙΛΟΓΗ τού κ. Μητσοτάκη
στήν πρωτοκαθεδρία τής ΝΔ δίδει
τήν εύχέρεια στήν Κεντροδεξια μέσα στούς ἑπόμενους μήνες να αποκτήσει «δεσπόζουσα θέση» στόν
χώρο τού πολιτικού κέντρου ή τού
«μεσαίου χώρου» στήν νεο-Καραμανλική διαλεκτική.
ΚΗ ΝΔ τής γενιας καί τῶν προσεγγίσεων τού κ. Μητσοτάκη
μπορεί κατά αρχήν να διεμβολίσει
όχι μόνο τούς ψηφοφόρους αλλά
καί τούς πολιτικούς σχηματισμούς τού «Ποταμιού», τού ΠΑΣΟΚ (τής ἐκσυγχρονιστικής τα
σεως), τής ΔΗΜΑΡ, αλλά καί τής
<ί'Ενωσης Κεντρώων» τού κ. Λεβέντη. Εἶναι φυσικό ότι μια τέτοια ἐξέλιξις θα ἐγκλώβιξε τήν
Ἀριστερα τού Σύριξα, πέραν τῶν
ὁρίων τού Κέντρου χωρίς να μπορεῖ να βρεί πλέον στήριξη σέ ένα
σκηνικό πολιτικής ρευστότήτος
καί απογοητεύσεως από τα παλαιά
κόμματα τού δικομματισμού τής
Μεταπολιτεύσεως, ή σύμπραξις
τῶν ὁποίων στόν «Μνη μονιακό
μονόδρομο» τού έδωσε τήν εύκαιρία τής καταλήψεως καί διατηρήσεως τής διακυβερνήσεως τής χώρας σέ διαδοχικές έκλογές, ἐντός
έλαχίστων μηνών.
ΚΗ δυσκολία όμως παράλληλα
θα εἶναι ή συγκράτηση καί ὁ καθησυχασμός τού μεγαλύτερου μέρους
τής βασης τής ΝΔ πού ανήκει στήν
παραδοσιακή λαϊκή δεξια καί ή
ὁποία κοιτα ήδη μέ δυσπιστία τα
ανοίγματα τού νέου αρχηγού. Ἀξίζει δέ να σημειωθεί ότι ή διαφορα
τῶν ἐλάχιστων χιλιάδων Ψήφων
μάλλον μήνυμα συγκατοικήσεως
δίδει παρα αλλαγής πορείας.
Άρα αποτελεί βασική προύπόθεση ὁ νέος Πρόεδρος τήςΝΔ καί
ή ήγετική ὁμάδα τού κόμματος
πού θα σχηματισθεῖ, αν ἑνός να
διατηρήσουν τήν ένότητα τού
κόμματος. Ἀφί ἑτέρου να πετύχουν
τήν πρόσκτηση προσώπων, μεθοδολογιών καί τεχνογνωσίας στήν
στρατηγική για τήν χώρα καί τίς
ἐπί μέρους πολιτικές, από δυναμεις ἐκτός πολιτικής.
(Ο κ. Μήτσοτακής από τίς
πρῶτες ώρες αναλήψεως τής Προεδρίας τού κόμματος προβάλλει τό
πολωτικό σχήμα «λαϊκισμός ή μεταρρύθμισις». Πολύ σύντομα όμως
μέ αφορμή τα νομοσχέδια περί
Ἀσφαλιστικού, Ἀγροτικού ή Ἀποκρατικοποιήσεων θα κληθεῖ μέ τό
κόμμα τής αξιωματικής αντιπολιτεύσεως νά δώσει περιεχόμενο μέ
προτασεις καί όχι συνθήματα
στήν «δομική αντιπολίτευση» νέου τύπου πού εύαγγελίξεται έναντι
τής Ἀριστερας. Ἀν δέν κατορθώσει να μετασχηματισθεῖ από
έκφραστής μιας τάσεως σέ ήγέτή
μιας παρατάξεως εύκολα τό αρχικό σύνθημα θα καταλήξει σε «λαϊκίστικη μεταρρύθμιση»!
(Λεπτομέρειες σελ. 3).
Ἡ πολλαπλή χρησιμότης
τής έκμαθήσεως έλληνικών
°Εντυπωσιακα εύρήματα σέ έρευνα αγγλικού πανεπιστημίου
Η ΕΚΜΑθΗΣΙΣ τῶν έλληνικών
καί τῶν λατινικών μπορεί να ὁδηγήσει τά παιδιά να σημειώσουν θεαματική πρόοδο στήν ανάγνωσή
καί στα μαθή ματικά! Τό συμπέρασμα αὐτό προέκυιγε μετά από ένδελεχή ἐπιστήμονική έρευνα στό πανεπιστήμιο Νοττίιυπιίπία στήν βόρειο Ἀγγλία.
Μέ τό πρόγραμμα πού ἐφήρμοσε ή ἐπιστημονικὴ ὁμάδα, μαθητές
διδασκονταν να αναλύουν τίς λέξεις τής αγγλικής βάσει τής έλληνικής καί τής λατινικής γλώσσης.
Τα παιδια μαθαιναν να ξεχωρίζουν
τό πρόθεμα, τήν ρίξα ή τήν καταληξη μιας λέξεως πού προέρχεται από
δάσκαλοι τους βοηθούσαν να «αποσυνθέτουν» ακόμη καί λέξεις πού
δέν κατανοούσαν καί να έμβαθύνουν σέ αύτές διευρύνοντας μέ αὐτό
τόν τρόπο τό λεξιλόγιό τους.
"Οπως αναφέρουν οἱ Τίτυοε τού
Λονδίνου, πού έφεραν τό θέμα
στήν ἐπιφανεια, τά αποτελέσματα
ήταν ἐντύπωσιακα: ¦Ορισμένα παιδιά σημείωσαν πρόοδο στήν αναγνωση μέχρι καί έξι ἐτών μέσα σέ
λίγες έβδομαδες. Οἱ έρευνητές ανακαλυιγαν ότι οἱ μαθητές πραγματοποίησαν, κατα μέσον όρο, πρόοδο
27 ὁλόκληρων μηνών. Οἱ ἐπιδόσεις
τους στίς ἐξετασεις βελτιώθηκαν,
όχι μόνο στα αγγλικά, αλλά καί σέ
αλλα μαθήματα, καθώς τα παιδιά
εἶχαν αποκτήσει βαθύτερη γνώση
τής ὁρολογίας.
Εἱδικώτερα, όπως σημειώνει ή
βρεταννική ἐφημερίδα, οἱ μαθητές
διδασκονταν τήν ἑλληνικὴ προέλευση καί έρμηνεία τής λέξεως
«Μο» ή τής ρίξας «θράσος» ή τής
λατινικής οδοί», πού χρησιμοποιούνται σέ πολλές λέξεις τής
αγγλικής.
Ἡ τεχνική αύτή αποτελεί ἐπινόησή τής καθηγήτριας Και)!
Ρετκίπεοπ καί έχει ξεκινήσει να
έφαρμόξεται σέ πολλά σχολεῖα,
μέ ἰδιαίτερα ένθαρρυντικά αποτελέσματα για τούς μαθητές πού παρουσίαζαν αδυναμία σέ βασικα
μαθήματα.
Τη”ς ή μέρας
Ἀκριβή μου Ἑλλάδα...
Ζ. μία από τίς δύο αύτές γλώσσες. Οἱ
Σ ήμε ρ α
Ἡ ΕΕ προσγειώνειτήν
ἑλληνικὴ αισιοδοξία
Ἀβόσιμες εἰκασίες χο «Γιατί στον η τιμή τού πετρελαί- ΔνΜΙχῶς. απτά, έτσι έμαὸνο ως Της Περί Τοῦ ου έχει πέσει στα 'Γόρταρα, Φαϊ έξα- θε ό Πληνας. θέλει να κάνει απόασφαλιστικού. Σελ. 2 ωλ0νΜμΕ νὰ πλΠ9ὡΜνΞ τι βεν ΜΒΜ Τα -ὁποιαΞ- ΜΜΜ τον
ζίνη πανάκριβα». σέ χρόνο μηδέν!
ΜΚἶ 'Ιδού ένα Με το πολλά έρωτή- Ι Γι από όλω. τον Με. πλη..ΕΤοιμος νόΠροχωρήσει ματαπούτίθενταφκαίπούέχουνσχέ- ΜΜμΞΜΜΜνΜΏώ
στήν όργανωτική αναδια- σ'ί "έ Τίἶ "ωλΜΞ (ἄλλοι ΤΚ λένε Μ διπΜα ἀπό ω" "ήν πΨ
Τσξη Τοῦ κόμματος είναι «Μ) πω ΤΜ” Τήν ης «Ντουόμο» του Μιλάνου! Γι αυτό
ὁ κ. Μητσοτάκης. ΣΕΛ 8 καθημερινότητά μας. πληρώνω!" έχωσε” Τόν ΜΝ!”
_ ~ ι στήν πλατεία Κοραή, στόν Πειραια,
ΣΤό Φώς ἡ συνεργασια «Γιατί ένα ωραιο ζευγάρι υπο- έχΜκ ΜΤω ΜΜΜ"ὁ
Το υρκίας-1818 δη "Πω" που Ἡ? είδα Τόν Μαη* πού Τοποθέτησε ὁ Δήμα να νὰ και·
Στοιχεῖα πού όνεκαλυ- νο μήνα νά ΜΜΜ! 'πρ68 Ιω ωθὡι πιει τά μπει·ά τού στοιχειωμένου κτιψαν οἱ Κούρδοι στήν πό- Τό ξαναβΜπω ο" 18 Μώσθῖ μέ ρίου πού αφησε πίσω του ό αείμνηλη τα Ἀμπυαντ αποκα- ταμπεΜτσα πού γράφει “Ἀπὸ 150 ατος δήμαρχος πωπω κα οὐδεμία
λύπτουν'ότιΤουρκία καί μόνο 100°';». δημότης" αρχή ής«Μεταπολίτωοης»
και στα;; Νὰ τα Με   Με νὰ νέα
πρός τήν Εὐρὡπη_ ΣΕΛ_5 μᾶΞ έΡΧΠα! "ά Χείλη ΜΜΕ Ο! Γι' αὐτό καθόμαστε στίς καφετέέμποροι αποφασίσουν νά προχω- ριες τού Κολωνακίου, μέ θέα τά μάρρήσουν σέ έκπτώσεις. Βεβαίως, μερα των πολυκατοικῶν καί τή γεύαύτό δέν Ισχύει για όλους τούς ση τού καυσαερίου στήν κρέμα τού
έμπόρους, αλλά Ισχύει... εορρι.ιεείπο αντί γιά κανέλλα καί
πληρώνουμε τά διπλάσια άπ° όσα θά
πληρώνω στήν Πλάς Πιγκάλ ή
στήν Τραφάλγκαρ Σκουαίαρ!
Σού λέει:«Ἀνοιξα τό μαγαζί, νά
δουλέψω κάνα δυό χρόνια, νά βγάλω
λεφτά, νάκάνωκιένα όνομακαίνάτό
πουλήσω». ΝΕ δέ! Για νά κάνεις «όνομα», πρέπει νά έχεις Μ Μι γώ
νά έχεις πελατεία, πρέπει νά έχεις ποιότητα. Γιά νά έχεις ποιότητα καί πελατεία μαζί, πρέπει, πλέον, νά έχεις
καί τιμές προσιτές, τουλάχιστον ανάλογες μέ τό προϊόν πού προσφέρεις.
Δέν μπορείς, δηλαδή, νά πουλάς τόν
καφέ, κύριε, στήν ίδια τιμή, όταν τό
δικό σου μαγοζί έχει θέα τήν απέναντι
μπουγόδα καί τού αλλου «βλέπει» τά
μάρμαρο τού Παρθενώνα!
Κι όμως, πας καί κάθεσαι, νά ξαποστάσεις, σέ ένα μικρό καφέ, σέ ένα
στενάκι, καί παραγγέλνεις ένα καφεδάκι. Κι όταν βλέιτειςτό χορτάκι, γρά
φει «3,50». Γιατί, αδελφέ μου; Πόσο
σού κοστίζει τό καφεδάκι; Πω, άντε
τριάντα λεπτά; Ἀπό πού ώς πού τό
φτάνεις στά 3,5 στα; 'Η συνήθης
απάντηση είναι: «Πληρώνουιε ύψηλά
ένοίκια». Με πόσο ύψηλό μπορεί νά
είναι τό ένοίκιο σέ ένα από δρομάκι;
Ἡ γυναίκα μου, πάλι, πού έχει
τρέλλα μέ τίς αγορές καί δέν αφήνει
«Λαϊκή» για «Λαική» καί «Παζάρι»
γιά «Παζάρι», έπιμένει ότι βλέπει στίς
αγορές αύτές ρούχα τά όποῖα (τα ίδια
Μακ) τά βλέπε κι! σὲ βιτρίνα αν
τριών καταστημάτων σέ τριπλάσια
ή σαπάκια τιμή Κατα βενζίνη.
ρουχισμός, απόδηση καί ένοίκια δέν
έχουν μειωθεί όσο έχει μειωθεί ή αγοραστική μας Ικανότητα. 'Η 1|9ιλάδα
παραμένει ακριβή γιά τούς'|ῦληνες.
Γιά τούς ξένους δέν ξέρω ακόμη. θα
δείξει τό έρχόμενο καλοκαίρι...
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ
Δη μοσιονομική
προσαρμογή
Γ ραφει ὁ Ἀνδρέας Σταλίδης* _
Το ΠΡΟΒΛΗΜΑ τής δημοσιονομικής προσαρμογής δέν είναι ούτε σημερινό, ούτε στενό έλληνικό. Είναι διαχρονικό. Δύο είναι οί σχολές σκέψης: ή δεξια προκρίνειτή μείωση δημοσίων δαπανών καί ή αριστερα προκρίνειτήν αύξηση των
φόρων. Είναι τόσο θεμελιώδες τό πολιτικό αὐτό
αξίωμα, πού έκπλήσσεται κανείς όταν διαπιστώνει γύρω του όχι απλώς αγνοια, αλλά τήν διαστρέ βλωσή του!
Παρακολούθησα τίς τηλεοπτικές τηλε μαχίες
πολιτικών αρχηγών στίς Βρεταννικές έκλογές
τόν Μαιο τού 2015. Ταίδια έρωτή ματα. τα ίδια διλήμματα, οἱ ίδιες πανω-κατω πολιτικές μέ τήν
'Ελλάδα. Μόνη διαφορα ότι ἐκεῖ οί ανθρωποι
γνωρίζουν Το στοιχειώδη καί συζητούν μέ βαση
τήν όπτική τους. Οί δεξιοί πολιτικοί δηλώνουν
ανοιχτα ότι θα μειώσουν τίς κρατικές δαπάνες
καί θα διατηρήσουν τούς φόρους ή θα προσπαθήσουν να τούς μειώσουν ένα περίπτωση. Οί αριστεροί πολιτικοί δηλώνουν εύθαρσώς ότι σκοπεύουν να αύξήσσυν τή φορολογία ή να καταφύγουν στόν έξωτερικό δανεισμό ώστε να διατηρήσουν ή να αύξήσουν το δημόσια έξοδα καί
το κοινωνικα έπιδόματα. Οί πολιτικοί πού τοποθετούνται στό κέντρο δηλώνουν ότι σε ακροβατήσουν μεταξύ των δύο αὐτῶν σχολών σκέψης:
'Υπόσχονται μικρό δανεισμό καί συγκρατημένη
περικοπή δαπανών.Ἐτσι, οί ψηφοφόροι έπιλέγουν τήν προσέγγιση ή ὁποία ταυτόχρονα
έκφρόζει τήν οίκονομική τους κατασταση καί
τήν κοσμοθεωρία τους. Είναι δύσκολο σέ τέτοιες
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠανσπΜ
Ο Ἐπί ώρα έρευνούσάν οί
άνδρες τής Ἀστυνομίάς τό
σπίτι ἑνός 30χρονου στήν
Κεφαλονιά γιά τόν όποἴο
είχαν στοιχεία όττ είχε ποσότητες ναρκωτικῶν.
“Ομως δέν μπόρεσαν νά
βρούν τίποτα ”Ετσι ἐκλήθη εκπαιδευμένος σκύλος
πού άμέσως ἐντόπισε μικροπΟσάτητά ήρωίνης καί
ναρκωττκά χάτιτά. Άραγε
τό άξιο λυκόσκυλο πήρε
Μένα κόκκάλο ώ; αμοιβή
γιά τό κατόρθωμά τοις
Ο Στό Κλήβελάντ ύπαρ
χει τό Μουσείο Φυσικής
°|στορίάς. Στίς προθήκες
του ἐκτίθεντάι λογήςλογής ζῶά καί φυτά μεταξύ αὐτῶν δεκάδες σκάθάριά. Ἡ μεγάλη ποικιλία
σκάράβάίων προσελκύει
τό ἐνδιαφέρον τῶν ἐπισκεπτῶν, ἀκόμη δέ πιό
πολύ διότι όποιος παρατηρήσει προσεκτικά τά μικρά έντομα θά δεῖ μεταξύ
αὐτῶν καί ένα ασυνήθιστο! Πού δέν είναι άλλο
από μία μικρογραφία
αὐτοκινήτου σκάράβάίου
τής νοΙΙςεννερεπ σέ
χρῶμά πορτοκαλί καί
μαύρο. Τό διάσημο Βαρύς
τοποθετήθηκε ἐκεῖ προφανῶς από κάποιον ύπεύ
θυνο τού Μουσείου μέ
ΜΜΜ χιούμορ
· Πλήθη ήμίγυμνων
ανθρώπων κάτέκλυσάν τά
βάγόνιά τού μετρό σε
πολλές πόλεις στίς ΗΠΑ,
την Γερμανία τήν Τσεχία
τήν Αὐστρία καί .ααα
στό πλαίσιο τής ἐτησίας
έκδηλῶσεως «Νο Ρέμα
Ξιιί7ιν8γΚίάε». Τό φαινόμενο αὐτό πού άρχισε τό
2002 στήν Νέα Ύόρκη,
προβλέπει ότι οί ἐτιτβάτες
τού μετρό αφήνουν τό
πάντΜόνι τους στό σπίτι!
Πρός τί όλο αὐτό; Καίμάλιστα μέσα στό καταχείμωνο; Καί γιατί οί ὑπόλοιποι ἐτιτβάτες πρέπει νά
βλέπουν κάποιους σέ
αὐτήν τήν κατάσταση;
Ἀδύνάτον νά δώσουμε
Ο ”Οποιος πάει γυρεύοντας τήν παθαίνει! ~Οπως
μία Κ ινέζά στό Πουκέτ
τής Ταιλάνδης ή όποίά
απεφάσισε νά... φιλήσει
έναν πύθωνά. Τό φίδι
προφανῶς δεν εᾶε όρεξη
γιά τέτοιου είδους έκδηλῶσεις ἀγάπης καί άντί
νά τής άνταποδώσει τό
φιλί τήν δάγκωσε στήν
μύτη! Πά τήν ακρίβειά τό
φίδι, άπό τό όποϊο βεβαίως ό ίδιοκτήτης του είχε
αφαιρέσει τό δηλητήριο
καί τό είχε νάρκῶσει γιά
νά γίνει τό περίφημο θέαμα στούς δρόμους τού
Πουκέτ ξύπνησε απότομα καί  Πά νά μάθουν μερικοί ότι μέ τά ζῶά
δέν πάίζει κανείς.
ο "Ενας μικρός σκάντζόχοιρος κατόρθωσε νά
σκοτώσει έναν πύθωνα!
Βέβαια τό πλήρωσε με
τήν ζωή του. ~Ομως «κάθισε στό στομάχι» τού φιδιού καί τό «έσκασε»! Ό
πύθωνάς μήκους 3,9 μ.
καί βάρους 13,8 κιλῶν
στό Ἐθνικό Πάρκο τής
Νοτίου Ἀφρικής βρέθηκε
νεκρός μέ τόν σκάντζόχοιρο όλόκληρο στό στομάχι του... ~Οποιος τρωει
ανεξέλεγκτα βαρυστομαχιάζει ἐπικίνδυνα. . .
Διαβάστε τό αρθρο
«Μωραίνει Κύριος...»
Παναγιώτης Μποκοβός (σελ. 3)