Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Αξιόπιστη λύση διακυβέρνησης"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.μαίτειμΡοτικι.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 / τιμΠ: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ| ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:910·Αριθμόςφύλλου:25.968
Ν Νίνα αλλαζει
μοντέλο ανόητυξης
Ζαχορη ι [6
Πετρέλαιο Φυσικό αέρια Αλουμίνιο Στόρι
Βαμβακι
Χρυσός
Ο νικιιμις μις αναμέτρΠσΠς μετέφερε στους ψΠφοφό ρους του κόμματος μήνυμα ενόμιτας, ανανέωσΠς και ΠροοΠτικιις
«ΑξιόΠιστΠ Μ σιι δισκο βέ ρνιισιις»
Νέος Πρόεδ ρος μις Νέας Δημοκρατίας εξελέγη ο Κυ ριακος Μητσοτάκης στις χθεσινές εκλογές
σημερα στη Ν
Κλείνουν τρία
νομοθετικό «σίριαλ»
Τέλος σε τρία «σίριαλ», Που έχουν κλέψει την
«Παρασταση» το τελευταίο διαστημα, καθώς μονοΠωλούν το ενδιαφέρον των φορολογουμένων,
βαζει εντός της εβδομαδας το οικονομικό εΠιτελείο.
Το νέα καθεστως για τις αΠοδείξεις, η «νομιμοΠοίηση» αδηλωτων κεφαλαίων, αλλα και οι νέες
αντικειμενικές αῆες των ακινητων Προωθούνται
στη Βουλη με την καταθεση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων. >3
Υδροηλανα: Κινεζικό ενδιαφέρον
Αναθερμαίνεται το ρτο]εςτ των υδροΠλανων μετα
την Πρωτοβουλία του ΤΑ|ΠΕΔ να αναλαβει συντονιστικό ρόλο για την αναΠτυξη των υδατοδρομίων, με
κινεακό ίυηα να μΠαίνει στο «Παιχνίδι» για Πρωτη
φορα, αλλα και ΕυρωΠαίους εΠενδυτές να διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους. >ί ί
Βασικοί μέτοχοι σε... αΠοχιί
Παρα τη σημαντικό υΠοχωρηση των τιμών των
μετοχων και τις χαμηλές κεφαλαιοΠοιησεις Που
εμφανισαν οι εισηγμένες κατα το 20" 5, ακόμη και οι
ίδιοι οι βασικοί μέτοχοι των εταιρειών αυτων δεν τις
αναγνώρισαν ως εΠενδυτικη ευκαιρία! Αυτό κατανοεί κανείς αν εξέτασε τα στατιστικα στοιχεία και τις
ανακοινωσεις στο Χ.Α., αΠ' όΠου ΠροκυΠτει ότι
Πέρυσι οι ουσιαστικές εντολές αγορας μετοχων αΠό
τα στελέχη και τους βασικούς μετόχους των εισηγμένων ηταν της ταξης των μόλις 62 εκατ. ευρω, ενω
αντίστοιχα οι εντολές Πώλησης, αν και ηταν σημαντικό λιγότερες, είχαν ΠερίΠου αναλογη αξία. >ί 5
|'|0|ΕΣ Ε|ΝΑ| Ο' ΝΕΕΣ ΤΑΣΕ|Σ
ΣΤΑ |'|Ρ0|0ΝΤΑ Ο"0ΡΦ|ΑΣ >16
|'|ΡΕΡ||ΕΡΑ |'|Α Τ|Σ Ε|(|'|ΤΩΣΕ|Σ
ΣΤΑ ΕΝΠ0Ρ||(Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ >1ο
ΕΧΕ: 7 ΒΗΜΑΤΑ |'|Α ΓΥΝΑ||(ΕΣ
ΣΕ θΕΣΕ|Σ ΕΞΟΥΣ|ΑΣ >17
5|·|Α|ἱ|ΝΕ ΕΕ0Ν0Ρ|Υ: |'|0|0Σ
ΧΑΝΕ|, |'|0|0Σ |(ΕΡΑ|ΖΕ| >12
Μήνυμα ανανέωσης αλλα και ΠροοΠτικιίις έδωσαν
Χθες οι ψηφοφόροι της ΝΔ. αναδεικνύοντας τον Κυριακό ΜΠτοοτόκιι νέο Πρόεδ ρο του κόμματος, στον
δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Η καθαρΠ νίκη του κ. ΜΠτσοτέικΠ αλλα και Π αναγνώριση
του αΠοτελέσματος αΠό μιν Πλευ ρα του Ευ. Μεϊμαρακιι Προκαλούν αισιοδοξία για μιν ενόμιτα του κόμματος Που κινδύνεψε να διαρραγεί κατα μι διαρκεια
τιις Προεκλογικιις Περιόδου. Ο νικιιμίις των εκλογών
θα Περασει το κατώφλι μις Συγγρού το μεοιιμέρι για
να Παραλαβει αΠό τον μεταβατικό Πρόεδρο Ι. Πλακιωτακιι. Μιινυμα ανανέωσιις και ενόμιτας έστειλε,
όμως, με τις Πρώτες δ1ιλώσεις του και ο ίδιος ο νέος
Πρόεδρος μις ΝΔ. Κ. Μιιτσοτακιις ο οΠοίος έδωσε το
στίγμα των Προθέοεών του έναντι μις κυ βερνιιοιις_ «ΣΠμε ρα είναι μια μεγαλη, μια ιοτο ρικιι μέρα για μιν ΠαραταξΠ μας. Ενεργοί Πολίτες, ανθ ρωΠοι αΠό όλμ μιν
Ελλαδα, τα 400.000 μέλΠ μις ΠαραταξΠς μας, έδωσαν
ξεκάθαρη εντολΠ: ενωμένοι να Προχω ρΠσουμε σαι δημιου ργικιι ανανέωοΠ και μι διεύ ρυνσιι ώστε σύντομα Π Ν.Δ. να δώσει αξιόΠισμι εναλλακτικμ λύσΠ διακυ βέ ρνΠσιις σαι χώρα» είΠε ο κ. ΜΠτσοτακιις. >27
«Να κλείσει
το τελευταίο
κεφαλαιο
λαικισμου»
«Ενωμένοι αΠό αυριο ξαναμε
αυτό Που μας χωριζαν. Ο
σκοΠός μας είναι ενας. Να
εκφρασει η ΝΔ. όλες τις
δυνόμας του τόΠσυ Που
βρίσκονται αΠένσνι:ι στον
λαϊκισμό μιας ανίκανος
κυβέρνησης» είΠε ο Κυριακός
Μητσοτακιις και Πρόσθεσε
«Ας γνωρίζουν οι Ελληνες
Πολίτες οι: αΠό σημερα
ξεκίνησε το χρονόμετρο Που
μετρό Μ μέχρι να
κλείσει το τελευταίο κεφαλαιο
λαϊκισμού στην Ελλαδα».
α λοιμαζί _
ΠΝ' ΟβΧΠ.
κια-υ· - »τη
και μαζι
όλα· μαζί
γ ί γ  “““ τοκ των σοχό,
[Ζω '|-20| Ε] Τι δείχνουν τα στοιχεία 1 1 '7 εφοριών
Η γεωγραφία των μετα βι βάσεων
στΠν αγο ρα των ακινΠτων
αριθμός μεταβιβασεων
84.060
74847
54 058 66837
2ΟίΤ 2ΟΤ2 2ΟΤ3 2014 2ΟΤ5
[Ευ. Τσακαλωτος]
«Στόχος μις
κα βέρνΠσιις
ΠγρΠγο ρΠ
αξιολόγΠοιι»
[ασφαλιστικό]
Τρεις κίνδυνοι
για ελεύ θε ρους
εΠαγγελματίες
Τρεις κινδύνους για μιν Πλιιρωμιι αυξΠμένων εισφορών, αλλα και φόρων, αΠό τους ελεύθερους εΠαγγελματίες υΠοκρύΠτουν τα ψιλό γραμματα του νομοσχεδίου για μιν ασφαλιστικό μεταρρύθμιοιι Που
Προωθεί ιι κα βέρνΠοιι. Ο Πρώτος κίνδυνος αφορα τον
υΠολογισμό των εισφορών με βασιι το τεκμαρτό εισόδΠμα και όχι με το Πραγμαμκό, ο δεύτερος κίνδυνος
αφορα σμιν Πλιιρωμιι ασφαλιστικών εισφορών με βασιι το καθαρό αΠοτέλεσμα μις Προιιγούμενιις χρόσιις και όχι μις τρέχουσας και ο τρίτος Πιθανές ανατροΠές αΠό φορολογικούς ελέγχους. >4-5
στη" Νοε” τοσα”ι"
Οια ιοικες
Προσς
ΔΟΟ/ο* 2
›ορες
Το ασφαλιστικό αλλα και Π Προσφυγικιί κρίσιι κυ ριαρχΠσαν
στΠ ΧθεσινΠ συνανμισΠ του
ΥΠΟΙΚ Ευ. Τσακαλώτου με τον
Γαλλο ομόλογό του Μ. ΣαΠέν.
Σμς δΠλώσεις μετα μι συνανμισιι, ο Ελλ1ινας υΠου ργός εμφανίσμικε αισιόδοξος ότι ιι διαδικασία μις Πρώμις αξιολόγιισιις
μις οικονομίας θα ολοκλ1ιρωθεί
Πολύ σύντομα. >4-5
οντα ιι Ω ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα