Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'νονοο Μονο ημιν
ανο Με ΜΜΜ...
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠΟΣ Σελ. ω ο
Δεν εκει ΜΒΜ
μανία ακομη
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|Ν0Σ ω 2 · ο ι ο κιν-κ _____ _'
' . ΑΠΟθΕΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕΤ ΚΑί ΣΥΜΠΑ|ΚΤΕΣ
' ευΙερσ Ί Ί 'σνουοριου 2ΟΊ6 / Φυλλο 186 (374) / € 1 30  
Η «ΩΡΑ» ΕΧΕ' ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ν· Ώ; Τ _ ' ι · 7 < “ο
 τι ἶ¦¦"“.. ο “ ί τ
Φ ΜΜΜ ΜΜΜ η · .  ο
Δ '· ι ηαηοφαοη ¦ Μι·
ζ , ι Ι ' | ἔΜ~Μ
κ κ αν νιοναφσνει
ί' ιοΑΡ00 .
| · Υπαρχει Ξ`
ενδιαφερον
 ' για τον 'ααανο, . "ΜΜΜ _μ εν αναμονη _ ανανέωσηε 
Με εαίσημηε στον με “
  - .._"ΡόΤ°°"8 Τζανετόηοολο
Ο 7` Τ ` ετοιμαζει
ιιι>ονοοιικΣ ” ΜΜΜ» 
 · ι > .~ Αησφασει8 ενόψει
"  _ | ' . για εξΣρεμ και εηιθετικο
1οι>νιι οιικΣι=οΣ ο ` :2. τ ; Β π Ο έ ι το τ;Πῆ:“μ°ἑ:ρ:Ξ
ιν: Μο Μπενίν ο  -- @μ ! 
εησμενο δεκαημερο
Πο... ιοοιιε1ι κοιἴΕΜιἶνες
ιιοίιιιες απο ιοΔ;ιιιινω οίκοι,
οπλο για Δηινειιομενιι οειον
' Ο Μωνίιονν οι «νοονκοοες» ·
νοονΒὲοιις ΜΜ_ΜΜΜ“ ΣΙοκος να τα Μουν,
Μ"""""Μ"! ειιιιεοονς ο ποπιιειο... Ζ"ΙΒΒ'ς κι" κ"""£"
ΚΑ| Τ' ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΟ «ΚΑΛΟΠΑ|ΔΟ»
Ο ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΘΕΣ
ΣΤΟ ΑΓΡ|Ν'Ο ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΕΡΔ|ΣΕ|
Ο ΠΑΝΑ|ΤΩΛ|ΚΟΣ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ, ΑΛΛΑ  . η
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ (2-1) 
'ρ ΠΕ; ϊ=ι¦ ν “ι ι Δ Ο
Πρσε εκτσνωση το ολο θεμα, με διοίκηση και τεχνικη ηγεσία να τα λενε
Μό χθεε για να βρεθεί λοση · Η «Βασίλισσα» δεν έχει την ησλυτὲλεια
Ι Ι Ι
  να διώξει κι αλλον ηαίκτη. αφου οι συνεχεί5 αλλαγε5 κανουν κακο
Μη χημεία αλλα και στο ηρεστίζ τη5 σμαὁα5 · Η ΕΝΩΣΗ
  ΝΕΑΣ ηεΡΔΜσγ-ΜετΔΡηΝ ΤιΜκΣε χΘεΣ Τσίν ΜΔκιι ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ