Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Δίνουν τα κλειδιά του κράτους στον ΣόιμπλεRecognized text:
Όταν ο λαόε ,φοβάται την
κυβέρνηση, υπάρχει τυραννία.
Όταν η κυβέρνηση φοβάται
” τον λαό, Μάρκα ελευθερία!
ῖ Τάμτα Τζέφερσον,
, 3ω πρόεδροε των ΗΠΑ (1801-1809)
καντε τη:
μ Δρ. Φύλλου: 32
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 20/16
ν - Τιμη: 11€
. Ψ Σελ.: 2
,πετρἀιιετεεκαιόῆα
αφεντικό.
εὁομένα των ιιοῆιτὡν
, ογραφά 'τηε:Αριστερηε κυ, ε γ ησηε Τσίπρα,η Ελλάδίδε1 με κρατικέε Με τη ὡρ ε στουε γκαουλάιτερ του
|Βε ,ολινου!Με πρόσΧημα την παω ετ. ε φοροδιαφυγίιε, η ελλη; Ι νικά κυβέρνηση θα.ζητιίσει την άμεση ποστολίιΓερμανών«ειδι_ κών» στηΧώρα~μ'αε, 'Τηνυποταγίι τη τ Χώραε στιε απαιτήσειε τηε
Καγκελαρίαεθαανακοινώσει δΪΕλλπναε υπουργόε Οικονομικών
ΕυκλείδηεΤσακαλώτοε,στη συνάντηση του με τον Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε τΠν_ιιροσεΧῇ τεταρτη, στοΒερολίνο. Περισσότερα από 500
η . ούν αποτο»
μάπα ο Βερολίνο θα έΧει τον πληρη `
 Ψ !`Σελ.:3
«Μουσε»
Ηττὴθυκε
ο <<θααικόε
Μέτοχοε>>
Με ΝΔ. από
την οικοἑνεια
Μητσοτακ .
Νεαευρόεδροε
ο κυιάκοε.
τις στενές
μ' οι ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΘΑ ι·ιΝ.ονΝΜουο πονεΡιΣκοΝτΑι ευτοΣ ΣΧΕΔιογ ι·ιοΛΕΩΣ
Πὡ5 διαμορφώνονται··€οι;: ετων ακινήτων
ιώσει8 έω του αι" ετων πε τυχη αῆῆά κάιζκίν8υνοε ου τάσεων στι , εε» πε ιοχέ8
(Βάνου Οικονομόπουῆαυ
Αρθρο του
ου 2015. Αντίθετα, ο νέοε φόροε ακινητων, του 2016, θα επιβληθεί με με νέεε τιΜε. Από την αναπροσαρμογά των αντικειμενικώνΙαξιών αναμένεται να επηρεα
σαρμογίι τω αντικειμενικώ αξιών δρα-τ |
μολογεΜι μόνο σε 1,02 2,3;περι'οΧέε ,
Μου ι:σκύουν οι:τιμέ8`ζώνη5,σεξόλη ,
Ελλάδα. _Δηλαδά, 'θαγίνουνμόνσ για: ί
τεμάΧια. Σ' ,_,τι αφορά τον φόρο στα ακί" νπτα,__οι υπολει›πόμενεεδόσειε του ΕΝῖ-ἱ;ΦΙΑθα;μείνουν ανεπηρέαστεε από τη με': ταβολάτωνἶαντικειμενικών αξιών, κα θώεοισΧύωνφόροε υπολογίζεται με βά
Με1ώσειε που φθάνουν έωε_και το
19% αλλά και κίνδυνο για αυξησειε στι9
λαϊκέε περιοΧέε περιλαμβάνουν οι αλλαγέε στιε αντικειμενικέε αξίεε των ακινη
των που πρόκειται να ανακοινωθούν εν
!`Σελ.=3
ΠΟ!Ο| ΜΕΝΟΥΝ, ΠΟ|Ο| ΦΕΥΓΟΥΝ
Στο- συρτάρι
του Μαξίμου
ο ανασχηματισμό8
Η ραγδαία φθορά τικ κυβέρνησης, η `
οποία αναμένεται να γίνει μεγαλύτερη με
την ψήφιση δύσκολων νομοσχεδίων όπωε
το Ασφαλιστικό, οδηγεί τον Αλέξη Τσίπρα
σε σΧέδια ανασχηματισμού. Οι προτάσειε
που δέΧεται ο πρωθυπουργόε από συνερ
γάτεε του είναι δυο κατευθύνσεων: Υπάρ
Χουν εκείνα τα στελέΧη που υποστηρίζουν
ότι οι όποιεε αλλαγέε πρέπει να γίνουν αμέσωε μετά τιε ψηφοφορίεε για Ασφαλιστικό
και Μεσοπρόθεσμο, ενώ υπάρΧουν και αυτοί Που εκτιμούν πω9 ο ανασΧηματισμόε
πρέπει να έΧει δομικό Χαρακτηριστικό. Ο
πρωθυπουργόε εξετάζει όλα τα σενάρια, με
τό βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό αλλά
και στο εξωτερικό.
τεΔΜιοιΝ51εε ,
   τ  
·! 7Σελ.:θ`
ΝΕΕΣ ΠΕΡ'ΠΕΤΕ|ΕΣ ΠΑ ΤΟΝ
ΠΡΩΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑ|Ρ!ΣΤΝ ΤΗΣ ΑΕΚ
ΚαταΖτιτούμενοε
για ξϋῆοδαρμό
 τ θ ο: Σελ.: 15 _
τόε των επομένων ημερών. Παναπρο
Η ώρα Με αυθει παω ου Λ
ριοΧέε·που βρίσκονται:εντόε σαββατια
` σθούν 20 φόροι και τέλη τα οποία. επιβαληε και όΧι εκτόε σΧε_δίαυ, όπωε ,τα~αγρο-ῇ ' `
ρύνουν σημερα τα ακίνητα. τ) Σε 2
Ϊ ση τιε τιμά τηε Εφορίαε την 1η,Ιανουαρί
ζ` Σελ.: 13
Ϊ Σελ.: 4
Με εμ!ΠΠέκΘΜσυσ!ὐΠΜπτο“ Μὲἔ·~κσν0ύ μενσΠ8μΠόρουνΦκωνών Με Σον Πεν
 Η Μακρή σταρ που
οδήγησε στον ΕΠ Τσάιιο
Μια γυναίκα αποδείΧθηκε το
μοιραίο πρόσωπο που οδηγησε
στη σύλληψη του Ελ Τσάπο Γκου
. εμπόρου ναρκωτικών::
Ο λόγω για την ηθοποιό Κέιτ
ντελ Καστίγιο, η οποία μεσολάβησε για να έρθει σε επαφίι ο
Γκουσμάν με τον διάσημο ηθοΜε και σκηνοθέτη·Σον Πεν, ο
οποίοε ηθελε να γυρίσει ταινία
την προσωπικη ιστορία του Ελ
Τσάπο. Η γνωστά πρωταγωνίστρια τηλεοπτικών σειρών είΧε
κερδίσει την εμπιστοσύνη του
«βαρόνου» τών ναρκωτικών,
οδηγώνταε τον Πεν και την Αστυ
αντιμέτωποι με`τιε μεξικανικέε
'ΑρΧέε, οι οποίεε επιθυμούν να
θ · τουε πάρουν κατάθεση. «Είναι ακριβέε, φυσικά (0.0.:
θέλουμε να τουε ακούσου
ρίσουμε τιε ευθύνεε», είπε η
τηρηθεί η ανωνυμία τηε. Η
` συνέντευξη που πηρε ο Πεν
από τον αρΧηγό του καρτέλ
Με Σιγαλόα, ο οποίοε είΧε
δραπετεύσει πριν από θ μη
, νέα δημοσιεύτηκε προΧθέε
στονιστότοπο του περιοδικού «ΚοΠίπε 8τοηε».
αμάν, του διαβόητου Μεξικονού
νομο στρ.κρησφύγετό του. Τώ- ~
ρα, οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται '
με) ,· προκειμένου να καθο- _
Πηγη αυτό, που ζητησε να ν
ύγκαῆοε
καθείοε“.“":
δια6ηῆὡσει8 για
τοΑσφαῆιοτικό 8
ο ο οδεύει' την
ΚΟ|ν|° 
.Λιγα ημέρεε μετά τη δημοσιοποί
ποπ των προτάσεων για το Ασφαλιστικό, που ξεσάκωσαν θύελλα αντιδράσεων, ο υπουργόε Εργασίαε
ΓιώργοεΚατρούγκαλ09 δηλώνει πιστ6ε στιε μνημονιακέε δεσμεύσειε τιε
οποίεε έΧει αναλάβει η κυβέρνηση
κα1.παράλλπλαεμπαίζει το σύνολο
τη9 κοινωνίαε. Με δηλώσειε του, καλεί εργαζομένουε και συνταξιούκουε
να βγουν στουε δρόμουε, για να διεκδικήσουν υψηλότερεε αποδοΧέε, υποστηρίζονταε ότι και αυτόε το ίδιο επιδιώκει. Την ίδια ώρα, εμφανίζεται πιο
τροίκανόε και από του9 τροϊκανούε
και δρομολογεί άγριεε περικοπέε οτιε
συντάξετε! Σελ.: θ
ΚΡΑΤΗΣῖΕ 'ΠΣ ΑΠΟΔΕ!ΞΕ!Σ
Λοταρια
`..Διῆεξιαδυ με
Π Ο Ο Οι' Ο Ο.) ρα .
«Τυράκι» στουε Έλληνεε φορολογουμένουε δίνει το υπουργείο Οικονομικών! Με μια απόφαση που εγείρει
πολλά ερωτήματα, «επιβραβεύει»
όλουε εκείνουε που κρατούν αποδείξειε, δίνοντά9 του9 τη δυνατότητα να
κερδίσουν -μέσω κληρωσηε- πολλά
' δώρα, όπωε αυτοκίνητα, σπίτια ακόμα
και ταξίδια! Στη «λοταρία Αλεξιάδη»
θα μπουν ακόμα και τουρίστες, οι οποίοι με ένα 8ΠΙ8 θα μπορούν να στέλνουν
στο υπουργείο Οικονομικών τον ΑΦΜ
του πωλπτά, το ποσό και την ημερομηνία των αγορών του5, ώστε και εκείνοι
να διεκδικούν δώρα! ζ) Σελ.: 16