Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
11-01-2016 Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
7 (1974-1997)
ΘΕΡΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός.
Νεφώσεις μέ τοπικές βροχές στα δυτικα
καί τό Άν. Αἱγαίο. Οί ανεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί μέτριοι καί στό Αἱγαίο ίσχυραί.
Ἡ θερμοκρασία μέχρι 19β. Κ.
_ Θεοδοσίου ὁσίου τού κοινοβιαρχου.
Σελήνη 2 ἡμερών~
Ανατολή ἡλίου 7.41' - Δύσις 5.25'
Δευτέρα 11 Τανουαρίου 2016 ' ~
Ἀριθμ. φὐλ. 40350 ί Τιμή 1,50 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, αειίειιεννε@οιειιειρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220881, σας: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 3227870
"Ετος 1220ν
Περισσότεροι φόροι
λιγώτερα έσοδα!
Ἡ παρούσα Κυβέρνησις Φέρεται τω
να ακολουθήσει τό δόγμα «περισσότεροι Φόροι». Χωρίς Φυσικα να αντιλαμβάνεται ότι αὐτό θα ὁδηγήσει
σέ περαιτέρω συρρίκνωση τής οίκανομίας καί τελικός σέ μείωση. αντί σε ἑπιδωκομὲνηε αιτήσεως
τῶν δημοσίων έσόδων. Βέβαια κυβερνα ὁ Σύριζα πού
αὐτα πρεσβεύει: Μεγαλύτερο κρατας καί αρα περιο
σότερους Φόρους.°0μως ή έμπειρία τού τί συνέβη τήν
” τελευταία ερωτα ὁμιλεῖ σε· έωςγια τό Με πολι
τική θα έπρεπε` να έχει έΦαρμοσθεῖ. Συγκεκριμένα:
-Τό 2010, έτος κατά τό ὁποία ή χώρα μας είσήλθε
στόν αστερισμό τῶν μνημονίων, τα Φορολογικά έσαδα τοῦ κραταυς είχαν ανέλθει σέ 51,2 δίς εὐρώ, τό
ὐιμηλατερα ποσό όλων τῶν έποχῶν.
-Τό 2015, μετά από έξι έτη έΦαρμογής τού δόγματος «περισσότεραι Φόροι», τα Φορολογικά έσοδα τού
κραταω περιορίσθηκαν σέ 42,8 δίς εὐρώ, δηλαδή
ήταν κατά 16,4% μειωμένα έναντι τού 2010.
Τό τί συνέβη καί γιατί κατέρρευσαν τα δημόσια
έσοδα τό γνωρίζουμε όλοι. Ἡ ραγδαία αύξηση τῶν
Φόρων ὁδήγησε τήν αὐτονομία σέ ύφεση. Τό Μωριστο “Εγχώρια Προιον (ΑΕΠ), από 232 δίς εὐρώ πού
ήταν τό 2010,,έπεσε τό 2015 σέ 176 δίς εὐρώ. Δηλαδή
μέσα στήν ἑςαετία αὐτή, ή ἑλληνικὴ οἱκονομία έχασε
περί τό ΙΜ τῆς έσωσε παραγωγής πιο Καί για ὅσουε
δέν τό έχουν συνειδητοποιήσει, ή κύρια αἰτία ήταν οί
Φόροι Συνέβη αὐτό πού στήν διεθνή οἱκονομική όρολογία όνομαζεται «ΜΧ ίπαιιεοα τοοεεείοπ».
Τήν εὐθύνη για αὐτό Φέρουν έν μέρει μόνον τα
μνημόνια. Απε ήταν αποτέλεσμα τής αρνήσεως τῶν
ἑλληνικῶν κυβερνήσεων να περιορίσουν δραστικά
τό κρατος καί τίς δαπανες του. Οἱ δανειστές ζητούσαν έπιτακτικῶς από τήν πρώτη στιγμή ή δημοσιονομική έςυγίανσις να έτατευχθεῖ κατα τα 2/3 από
μείωση τῶν δημοσίων δαπανών καί κατα τό 1|3 από
αύξηση τῶν Φορολογικών ἑσόδων."Ομως έδῶ υἱοθετήθηκε τό αντίθετο. 'Η αναλογία αντεστραΦη καί τό
βαρος έπεσε στήν αύξηση τῶν Φόρων.
Μοιραίως λοιπόν, ή οἱκοναμία καταδικάσθηκε σέ
Μεσα Καίλόγω τῆς Μέσα καί τῆς σνρρικνώσεΦε
τοῦ «τζίρου» καί τῶν είσαδηματων, έπόμενο ήταν να ι
ση μειωθεί μείωσις καί τῶν Φορολογικών έσόδων. Τα
προαναφερθέντα Με αὐτό ωστοποιοῦν.°0τι ή αύξησις τῶν Φόρων έπενήργησε τελικώς εἰς βαρος τῶν
ίδιων τῶν Φορολογικών έσόδων. Κατι πού αντιλαμβανεται πλέον καί ὁ τελευταίος πολίτης, όχι όμως καί αἱ
κυβερνώντες, οἱ ὁποῖοι έπιμένουν στό απλώσω
δόγμα τού «περισσότεροι Φόροι».
 Μ ί αιιιιιουργε όςἈναΜΜἄνηΚυβἑρνηστΜΜνὰΜαΜω
Με τουλάχιστον για τίς ἑΜχειρίισ8ε οἱ πως δημιουργούν Μ '  έργασιας,Ι απήντησε αρνηΜε Καίστήνσυνέχεαόταντῶέλέχθη ότιἑλληνικές
έπιχειρήσεις μεταφέρονται μαζικῶς στήν γειτονική
Βουλγαρία, απήντησε ότι αὐτός είναι «ασήμαντεο›, διευκρινίζοντας ότι έννοεί μικρού μεγέθους"Ομως ὁ κύριοτάικοεπίνθἑσων ἑνΜστήνχώραΜ ωστοιου μεγέθους έπιχειρήσεις προσφέρονται.
Τό βέβαιο είναι πώς οἱ ὐΨηλοί Φόροι καταστρέΦαυν τήν οἱκονομία. Με αἱ κυβερνώντες ἑπιμένουν να μήν τό αντιλαμβανανται.Ἀραγε θα πρυτανεύσει καποτε ή λογική;
Μπινός τῆς ΝΔ  
ὁ Κυρ. Μητσοτακης έ
Οί παράγοντες πού καθόρισαν τό τελικό αποτέλεσμα
Η ΧθΕΣΙΝΠ έκλογή ανέδειξε
τήν ἐντολή τής κομματικής βάσεως
τής Νέας Δημοκρατίας για αλλαγή
σελίδος. Εἶναι, βεβαίως, γεγονός
ότι ή ανανέωσις ήταν σύνθημα
,όλων των ύποψηΦίων αρχηγών. ΕΟ
Κυριακός Μητσοτάκης όμως έδιδε
μια πιό συγκεκριμένη απόσταση
στήν ἔννοια αὐτή, λόγω τού νεωτέρου τής ήλικίας του καί τοῦ καινοτόμου τῶν προτασεών του. Καί
είναι γεγονός ότι τό κόμμα τής
αςιωματικής Ἀντιπολιτεύσεως
πρέπει να έκφρασει ένα εὐρύ Φασμα τάσεων τής ἑλληνικής κοινωνίας καί να έπιτύχει τήν συσπείρωση πού σε όδηγήσει στήν ανατραπιί τῆς σημερινής Κυβερνήσεως·
'Η μαζική συμμετοχή 325.000
μελών τής ΝΔ στήν έκλογική διαδικασία δεικνύει ακόμη τόν δυναμισμό πού διατηρεί τό κόμμα τής
κεντροδεςιας, πού στούς έπόμενους μήνες έχει να αντιμετωπίσει
σημαντικές πολιτικές προκλήσεις.
σε πρέπει όμως τόν νέα Πρόεδρο
να απασχολήσει τό ότι μόνον ένα
στα δέκα μέλη τοῦ κόμματος όπως έχει αποκαλύψει ή «Ἑστία»
- είναι ήλικίας κατω τῶν 35 ἐτῶν.
Ἡ ανανέωσις λοιπόν πρέπει να
απευθύνεται πειστικα σέ ανθρώπαυς νεωτέρων ήλικιῶν, οἱ ὁποῖοι
χωρίς ίσως βάθος αναλύσεως, παρασύρθηκαν από τόν λαϊκισμό καί
τίς ὐπασχέσεις τού ΣΥΡΙΖΑ.
Ό Κυρ. Μητσοτακης ἑςελέγη
ᾶρχηγὁς πιο συντη οπτικής παρατάξεως, παρα τό ότι κατα τήν πρόσφατη ύπουργική του θητεία έλαβε δύσκολες αποφασεις, όπως οἱ
' απολύσεις δημοσίων ὐπαλλήλων
καί τό κλείσιμο δημοσίων όργανισμῶν. Μολονότι ὁ δημόσιος τομέας χρειαζόταν πιό βαθιές καί
γενναίες μεταρρυθμίσεις, ή τόλμη
πού έπέδειςε έςελήΦθη θετικα από
τήν πλειοψηφία τῶν Νεοδημοκρατῶν, οί ὁποίοι τόν προτίμησαν
για αρχηγό τού κόμματος. ῦΙδιαιτέρως σημαντικό ακόμη είναι ότι μέ
τήν ἑπιτυχή ὁλόκλή ρωση τής δια
δικασίας, ή Νέα Δημοκρατία απετίναςε τό «στίγμα» τής αρχικής
αποτυχίας διεςαγωγής έσωκαμματικῶν έκλογῶν.~ Καί σέ ένα βαθμό
αὐτό πρέπει να πιστωθεί στήν συνετή καί αξιοπρεπή σταση τοῦ μεταβατικοῦ Προέδρου Γιαννη Πλακαυτακη.
Ἀπὸ σήμερα, δεν είναι μόνον
ὁ ΣΥΡΙΖΑ πού πρέπει να αρχίσει
να ανησυχεί, γιατί θα βρεθεί αντιμέτωπος μέ μια πιό οὐσιαστική
καί συγκροτημένη αντιπολίτευση. Πρέπει να ανησυχεῖ καί_τό
Παταμι, αν καί για διαφορετικό
λόγο. Πλέον ὁ (νε0)Φιλελεύθερας
χώρος, τόν ὁποία διεκδικούσε, γίνεται αναπόσπαστο (;) μέρος τής
νέας ΝΔ. Μια νέα ΝΔ, ή ὁποία
όμως όφείλει να προβάλει καί τα
πατριωτικα καί λαῖκα χαρακτη ριστικα από τα ὁποία παντα έμφαρείτο καί από τα ὁποία χαρακτη ρίζετο τό μεγαλο μέρος τῶν ψηφοΦόρων της πού «χαθηκαν» από τό
2012 καί έντεὐθεν.
ζ Αὐτα πού δέν λέγει'
_ ὁ Κώστας Σημίτης·
°Ο πρώην πρωθυπουργός παραμένει αμετανόητος
ΜΕ ΜΙΑ από τίς συνήθεις παρεμβάσεις του μέ αρθρα σέ συγκεκριμένη ἑΦημερίδα, ὁ πρώην
πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης,
πραγματοποίησε χθές νέα παρέμβαση στα πολιτικα δρώμενα, ὐπό
τόν τίτλο «Πραγματικοί αριθμοί,
έωλες ύποσχέσεις». Σέ αντίθεση
μέ ξένους πολιτικούς ήγέτες τής
ίδιας περιόδου, ὁ κ. Σημίτης έπιμένει να παρεμβαίνει για τα μελλούμενα, χωρίς να αναΦέρει τό
παραμικρό για τα παρελθόντα.
Ἀπὸ τόν Τόνυ Μπλαίρ, πού ὁμολόγησε τα λαθη του στόν πόλεμο
στό ῦΙρακ, μέχρι τόν Μπίλ Κλίντον πού ζήτησε συγγνώμη για τήν
απορρύθμιση τού χρηματοπιστω
έδρων καί πρωθυπουργῶν έχουν
κανει δη μόσια αὐτοκριτική για τα
πεπραγμένα τους.
°Ο κ. Σημίτης, αντίθετα, οὐδὲν
έχει αναΦέρει για τό μέγα σκανδαλο τῶν έςοπλιστικῶν προγραμματων. Οὐδεμία απαντηση έχει
δώσει για τήν Φερόμενη έμπλοκή
τοῦ στενού του συνεργατη, Θεόδώρου Τσουκατου, στό σκανδαλο
μέ τήν έταιρεία δίεΠιοτιε, για τό
ε ~ ε ~ 7 ε Ι
~ οποιο ο τελευταιος ειναι υποδι
κος για συνέργεια σέ παθητική
δωροδοκία. Οὐδέποτε έκρινε
σκόπιμο να απολογηθεί για τήν
ἑλλιπή προετοιμασία τής χώρας
για τήν ένταςή της στήν ΟΝΕ.
Καμμία έςήγηση δέν έχει δώσει
για τήν αξιοποίηση τῶν Όλυμπιακῶν ακινήτων, καθώς καί για
μία σειρα ακόμη ζητηματων μείζονος σημασίας.
Στό αρθρο του σημειώνει ότι
«διέςοδος θα ύπαρςει μόνο αν
αποφασιστικα έπιδιώςουμε τήν
προσαρμογή στό σύγχρονο περιβάλλον χωρίς Φόβους, πισωγυρίσματα, δισταγμούς καί αναβολές», μολονότι ὁ ίδιος ήταν
έκείνος πού δύο Φορές (1997 καί
2001) δίστασε να προχωρήσει σέ
μία αποφασιστική τομή στό
ασφαλιστικό.
"Οπως Με αναΦέρει στό χθεσινό του αρθρο ὁ κ. Σημίτης, «ὁ
ἰός πού μας ταλαιπωρεί είναι καί
Ζ. τικοῦ συστήματος, μια σειρα προ- έπίσης για τήν απουσία σχεδίου έγχώριος».
Σ ί Τ” ε ί
Δέσμευσις τουρκικών ο* ν ν
λογαριασμῷν Ιστορικές φράσεις
"Εντασις με την Βρεταν- '
νία ή οποία έδέσμευσε ή Ι .
ΤροΠ8ζ¦κοὐς λογαρια- κάθε εποχή έχει καί τά πρόσω- · πολστιμη κληρονομία γιά τίς έπερ- αποκαλυπτική δήλωση: «τα γεμι- σμιο Πόλεμο». 'Ο πρωθυπουργός
σμούς ακό μη και Τούρ- πα πού ξεχωρίζουν καί πού αΦή- χω γενεές. ν στα είναι έπινόηση τού έλληνικού μας έπίσης, αφού μέτρησε τα νησιά
κων διπλωματῶν. καίό· νουν την σφραγίδα τους στήν η .. α . Ξ απο" ων νοῦ λαού για να τρώει Φτηνά». Μέ τήν τοῦ Αιγαίου, μας ανακοίνωσε ότι
πιγ πιρΒσΦυγων κυρρφἔ 'ίστορία. τό 2015 είχε καί αὐτό Μέ: λ:αρζω περασμένου Μ στη η κυρία απο Μ στα από πι Λέσβο έχουμε και πι ί
για ΟΠ ζη μ!ωσείς- - Τούς πρωΤαγωνισΤἐ9 ων. και οι Ἀπ Μου πού Τά α α ἀκούω μισε ένα συνηθισμένο Φαγητό, πού Μυτιλήνη, άρα ἀπ°ΜσΜ ἀκόμη
πρωταγωνιστές συχνά έκΦράζον- ρ χ με περιλαμβάνεται σέ μισή σελίδα στο ένα νησί! Σέ αλλη ίσταρική του
Μια πάντως , από τήν κυρία Τασία, ύπουργό τής Μ - - σέ 8 - ετ ε Μιας ὰ ως.
ωόν τ- Βαωέα ται μέ λόγια που μένουν ανεξίτηλα Μ" 5 Με ων _« ιά π . η β1β 9σΜαΥων μαγειρικής, πο· φαση Μ “Χ μ 71 Π θα
Συνέχεια τοῦ ἀρθρου στό πέρασμα τῶν αίώνων. Παρά- . κνβἑρ Ά ισζρῶ»μΖω λιτιστικό γεγονόςπου ΜΝ τι 36ο μ°!Ρων›· Νά σημειωθει 90
του κ. Νικ. Κουτσοὐκαλη δειγμα εκείνο τό «ὁ κύβος!ρρίΦθη› εφῖναῦριἀω ἱπἔη;ἑ βάσει · πού δαιμόνια ελληνικό πνευμα και έχει στόν πρωθυπουργό μας 
μέ λεπτομέρειες για τό ρ Φ ε Με κοινωνικέςκαί οίκονομικές διαστάσεις! έπίσης καί εννοιολογικους εμπλου
Κυπριακό Σελ. 4
Οί έπιθέσεις
στήν Κολωνία
Τεταμένο είναι τό κλίμα
στήν Κολωνία μέ αφορμή τίς εκατοντάδες έπιθέσεις σε γυναίκες τήν
παραμονή τής Πρωτοχρονιάς. Σελ. 5
θ ί?`ίίΠθ ΜΜΜ
τού ·|ουλίου Καίσαρος όταν άποΦάσισε νά περάσει τόν Ρουβίκωνα.
"Η τό «οοΒίιο οτεο ειπα» τού Καρτέσιου - τό γράφω στή λατινική
για νά ίκανοποιήσω καί τήν πολυμάθεια τῶν κυβερνώντων μας. Συνέλεξά, λοιπόν, μερικές από τίς χαρακτηριστικές Φράσεις τῶν έγχωρίων προσωπικοτήτων πού ακούσαμε κατά τήν διάρκεια τού
παρελθόντος έτους καί τίς καταγράφω στήν παρούσα σελίδα τής
«'Εστίάς» για να παραμείνουν στα
Φιες στήν 'Ιστορία τής 'Ελλάδας ως
μας αφησαν μέ τό στόμα ανοιχτό.
Τήν πρώτη τήν είπε όταν πήγε μια
βόλτασιήν 'Ομόνοια καί διαπίστωσε ότι «οι μετανάστες στόν ήλιο λιαζονται»! Μέ τήν δεύτερη ἱστορική
τις έκφραση Μόντε σέ μια μόνο
λέξη τί απογίνονται οί μετανάστες
μετά τήν άφιξή τους στήν Ἑλλάδα:
(ΕξαΦανίζονται!» Οουτς ροἱπτε!
Μία άλλη κυρία, ύπουργός
Άλλως των «γιὰ δεύτερη τα
.νὰ κυβέρνηση Ἀριστερᾶε», τι κυρία
θεανώ, προέβη στήν ακόλουθη
Πού νά ήξεραν οί γεμιστές ντομάτες
κού οί πιπεριές ποιά θέση στήν 'ίσταρία τού έλληνικοὐ Πολιτισμού καί
ΜΜΜ τις Ἀνθρωπὰτητατ τούς
έπεΦύλασσε ή Ἀριστερά!
Ἀκούστηκαν εξάλλου καί όλιγόλογες Φράσεις μέ τίς ὁποῖες αξιολογήθηκαν άγνωστες γνώσεις στό
χώρο τα 'ιστορίας, πιτ Γεωγραφίας
ή καί τής Γεωμετρίας. 'Ο ύπερυπουργός κ. Φλαμπουράρης-είχε δηλώσει ότι «οί Πολωνοί ήταν σύμμαχοι τῶν Ναζί κατά τόν Β' Παγκό
τισμούς Φιλοσοφικο-Φορολογικοὐ
περιεχομένου, όπως είναι ή «διαγενειακή αλληλεγγύη» ή «διανεμική
σύνταξη», καθώς καί οί νεοεμΦανισθεῖσες λέξεις τποσοστοποίηση› καί
«ποσοστικοποίηση».
Κράτησα για τό τέλος τήν
ίοτορική Φράση πού συνοψίζει όλο
τό μεγαλείο τής έποΧῆΞ Τσίπρα.
'Οφείλεται στήν αὐτοκράτειρα Ζωή.
«Τί είπατε;›.
ΑΛΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Άλλη «έθνιπή
καταστροφή»
Γραφει ὁ Αθαν. Χ Παπανδρόπου * 
ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ με τούς 1.300.000 ανέργους, ή κυβέρνηση έχει ὡς πρῶτο μέλημα της την αύξηση
των αμοιβών των δημοσίων ύπαλλήλων. 'Επιβεβαιώνει, έτσι, αὐτό πού γραφαμε στίς στήλες
αὐτές περί τής αδιαφορίας της για τούς νέους
καί τήν ανεργία τους. `
Τό κακό, όμως, δεν σταματα μόνον σέ αὐτή _
τήν διασταση τής θλιβερής πραγματικότητας
μας. Στήν σημερινή 'Ελλάδα τής ανεργίας καί τής
αντιεπιχειρη ματικῆς ἰδεολογίας, δέν παραπαίει
μόνον ό παραγωγικός ίοτός τής χώρας. 'Υπαρχει
καί ένα αλλο σοβαρότατο πρόβλημα, πού είναι
αὐτό τής διαρροής <<πνευματικοὐ κεφαλαίου»,
τό ὁποῖο είναι σήμεραπολυτιμότερο από τό αντίστοιχο παραγωγικό. 'Εκτιμαται δέ ότι στα πέντε
τελευταια χρόνια ή απώλεια αὐτή αντιπροσωπεύει πανω από 200 δισεκατομμύρια εὐρώ.
Πρόκειται για μία Φανταστική απώλεια, για
τήν ὁποία οὐδείς κανει λόγο."|σως δέ καποιοι να
εύχονται τήν διαρροή αὐτή. Διότι, μία χώρα χωρίς έπιατη μαγική, έπιχειρη ματική καί διοικητική
έλίτ, γίνεται εύκολη λεία στίς όρέξεις τής αδυσώπητης καί όλακληρωτικής μετριοκρατίας.
Κατα συνέπεια, τό όλα πρόβλημα είναι πολυσὐνθετο, πλήν όμως είναι καί αὐτό μέρος για
τήν ώρα τής έθνικής καταστροφής πού βιώνει
ή 'Ελλάδα. Είναι δέ πολυσύνθετο διότι, όπως
πολύ σωστα τονίζει ὁ δρ Εὐάγγελος Μαρκόπουλος, πέρα από τό βιαία σας (διαρροή μυαλών),
<ὐπαρχει καί τό ειιιιεριεηευι αιειιι (διαρροή νέων
Συνέχεια στήν σελ. 8
Π£ΝΜεΣ
ΕΙΔΗ ΥΛΕΣ
ΠεΡιΕΡΓΑ
ο Ό Τζόναθαν είναι. μιά
γιγαντιαία χελώνα ήλικισς Ι 83 ἐτῶν ή ὁποία κατοικεί στόν κήπο τού
Πλανταίησον Χάους πού
είναι τό Κυβερνεϊο τής
Άγιος Ἐλένη5, τού γνωστού βρεταννικού νησιού
στήν μέση του Ἀτλαντικού. Γεννήθηκε Τα 1833,
δηλαδή μόλις 12 χρόνια
μετά τόν θάνατο τού
άλλου διασήμου κατοίκου
τού νησιού τού Μεγάλου
Ναπολέοντος. Εἶναι τό
γηραιότερο καταγεγραμμένα έμβια όν στόν πλανήτη καί πλέον αρχίζει νά
έχει προβλήματα ύγείας
καί συγκεκριμένα νά χάνει
τήν όραση καί τήν
όσφρησή του. τα τήν
σωτηρία του Μπρατισθη ὁ κτηνίατρος Τζό ΧόλλΡινς από τόν ζωολογικό
κήπο τού ΜπρίσΤολ, ὁ
ὁποῖος απεφάσισε νά τού
ι αλλάξει τήν διατροφή καί
νά τόν ταίζει μέ μείγμα
φρούτων καί λαχανικών,
ύποσ·τηριΖοντας ότι ήδη
Τα θετικά αποτελέσματα
είναι αίσθητά.
ο Σάρωσε τά ταμεία στήν
Κίνα τό έβδομο ὅτετ
Παω. Μόνον τήν πρώτη
ἡμέραι προβολής του σημείωσε είσπρακτικό ρεκόρ
άνω τῶν 33 ἑκάτ. δολλαριων! Πρόκειται γιά τίς μεγαλ ύτερες είσπράξει ς ταινίας στήν ἱστορία τής Κίνας! Σέ 20 ἡμέρες προβολής τό διετ Πάστα
έφθασε τίς είσπράξεις τού
Ανετετ στίς ΗΠΑ μετά
από ἐπτά μήνες προβολής, δηλαδή τά 758
ἑκατ., έναντι 760,5 έκατ.
όλα τό 2009 τού Ανσιετξ
Παγκοσμιως τό δισ Πανε
έχει ξεπεράσει τό 1,5 δισ.
δολλάρια.
σἙνας πιτσιρίκος, πέντε
μόλις ἐτῶν, στήν Γαλλία
έφυγε μέ τό ποδήλατα
του στήν μέση της νύκτας
γιά να φέρει βοήθεια στόν
πατέρα του, ὅταν είδε ότι
έπαθε καρδιακή προσβολή. Ό μικρός Κεβίν-Τζενέ
μέ τίς πυτζάμες καί τις σαγιονάρες τοα πήρε τό ποδήλαΤο μέ οκοπό νά φθάσει στήν μητέρα του πού
εἶχε νυκτερινή βάρδια
στήν δουλειά της. "Οταν
τό παιδί εἶχε διανύσει 3
χλμ. τό ἐντόπισε ένας αδηγός αύτοκινή του, ὁ
ὁποῖος είδοποίησε τίς
αρχές καί έτσι ὁ πατέρας
του ἐσώθη!
ο Μία @απάντεχη κληρονομιά έλαβαν οί 250
ύπάλληλοι ἑνὸς ἐργοστάσι|ου πού παράγει πώματα καί έτικἐιτες γιά μπουκάλια κρασιοιΖ στήν πόλη
Μπόντιο Λομνάγκο τῶν
ίταλικῶν Ἀλπεων. Ό
ἐργοστασιάρχης τής
ΕτιορΙεετίο, Πιέρρο Μάκι,
πέθανε τόν περασμένο
ίούνιο καί μέ τήν διαθήκη
του κληροδότησε στούς ή
ύπαλλήλους του 1,5 ἑκστ.
εύρώ! Οί νεοπροσληφθέντες έλαβαν 2.000 εύρώ, οί
παλαιότεροι 1 0.000 εύρώ
καί κάποιες οίκογένειες,
πού ὁ Μάκι γνώριζε ότι
εἶχαν ανάγκη, ἀκόμη μεγαλ ύτερα ποσά.
Διαβάστε τά αρθρα
«Ἀνισολογισμός»
Χριστόφορος Χ. Ματιᾶτος (σελ. 2)
«Στούς Ἀγίους Τόπους»
Γιώργος Μακαρόνας (σελ. 3)
"'______________ _