Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Η ·ΒΜειιτιι» πολύ Με 
"κ Η' Η "ΜΝ στόπερ =
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ Σελ. 32
Μαρμιιόσσ. ισως.
ΜΜΜ· ΜΒ"
και επειγόντως στόπερ!
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ. 32
ΚυριοκΠ 'Ο |ονοωοριου 2016 / Φυλλο 1078 (2278) / ε 330
ΜΕΓΑΛΗ Ν|ΚΗ τΠ8 ΑΕΚ Παρα το α'γρισησιμό» για μια ακόμη φορα · Συνεχη τα πατώματα"αηό'τοΙΠΟΔΟΣΦΑ|Ρ|Κ0
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ, αλλα ηηρ Η; αντεξε ξανα · ΕΞΑ|ΡΕΤ|ΚΗ για 60', αόικεἱται αηό“τσν αγκωτικόῖρόηο
.ΜΔ(2-ι), κυριω8 λόγω ΚουκόΜκηἔκαι ΜΜΜ `ιΐουἶΕΞΟΡΓ|ΣΑΝ το ΟΑΚΑ
ΓΚΟΛΑΡΑ αηό τον __ Ἡ η Ϊ ΗΡΩΑΣ ο Ανεστη5, με την αηόκρσιιση
ησικταρα Μηαρμηόσα  ν έ : ¦_ στο ηὲναλτι-φαντασμα σου δόθηκε
| · ΣΚΟΡΕΡ με γκολ ψυχη8 Ι ζ  σε βόρσε τη5 ΑΕΚ · Πολό βελτιωμενοε
ΤΜ... και σ Αραβιόαρ05, Παρα “7 ' ο Μανταλοε ο «Μαγικό» σ Βόργκα8
τα δύο ΜΜΜ Που του και φοβερη Πόσα για το 24 · Μεγαλο
αρνηθηκε ο Κουκσιιλόκη8 ἱματ8 ο Κσρὁερο ω8 «σντι-Γιόχανσον»
' ι , *έ  . -“__|ε
τους ιιεκρσθαφτες Η!" ||0Μσ"|Μ|'-»·=ἐ;;““Ί · ' . ξ
'Ἡ ι “τη “Η 
 ησΛγτιΜιι Ν'ΚβΤΗΣΜΒΑΣ|Λ|ΣΣΑΣ» ι
εηι τσγ ΑΡΚΑΔ|Κ0Υ ιτε-78›,ιΠσγῖΒΞγΝΔγΑΣΜο
Με τιιΝ ιιττΔ τσγ ΑΡΗ ΑΠΟ τοΝὲκσΛσΣΣσ,
αιωσετην« ° » ιατο«ηα ω α» ετσν α στη8 στον ι α ἶ ΤΗ ΦΕρΝΕ| ΜΟΝΗ ΣΤΗΝ 3Η θΕΣΉ
οι” - Μ “Με Μα“ρ0“Φ0Μ Με· Μωραΐτη
έ · Εηεισό6ιο με τον Κσόηερ, αλλα σημασία
ι ¦ . Β , .
____'Β- - κορσα