Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΙΔΒΑΣΤ ΣΤΟ«Ε|(ΡΗ|(ΤΙ|(Ο»( > |(Ο|(ΤΕΪΛ
 ΟΟ8Ξ¦=ξ`Ἑ . ...ι<Ι ΑΛΛΑ
.  - ΠΟΛΛΑ ΣΤΗ
%ἔι3ιν - _  Ο ΣΠΕΣΙΑΛ
, 31/ · ι; ι.Ιι=εε·ιΎι_ε
'^""' Δ - · -ι ~  ΕκΔοΣΗ
Οπτμ0υς 'Ο τ < - ή ΤΟΥ «Π»
ΒΑΣΙΛΗΣ
|(ΔΡΔΠ|Δ^ΗΣ
Αυτή θα! .ζ
ειναι πραγματι Ξ
ι<γΡΙΑι<ιι 1ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 τΙΜιι ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30 7 ιι€ϊανραΦη
ΤΗΝ '(0ΙΝΩΝΙ^ 0ΛΥΜΠΙΛκ0Σ '(^Ι ΜΑΡΙΝ^'("Σ ι
ς Με θα τυγχάνουν Μπλακ 
αρμόδιες αρχές ααα' σου ζ
ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ
ή 1 _ ._ . .γ Ήξξιω__Μ γ ι Μ ΜΗ
Ψ ^; : 'Πε
5 Οι: Ά γ ΔΔ γ ·
κι · · ο;; ι ι Ξ γ
.ν π 'δη - Ι:
' Ο τ · ' ι 7 μ - 7
Ι ὶ τι· ι '
μια ακί. η
,- -.¦·.`
-- ·· κ _
ω. Ἑ$·Ψ` 02% _“ `
···ω°_¦·χ η; η.
Φ· ;_":.¦¦`
“ϊ · .μλ
_ “;_ `
_; Ξ· η!
Ο 4 . .
. Ἡ δ -κ ι - _-.-. ϊ
._#~~έί_Τσόρι και Ντοσρμ(ιζ στέλνσιιν ιιόόσκληση `στσῦἔἶσιιττδσύς
 της_σμἀδας για μια βραδιά με γλένἩ;ᾶαι ιστορίῳ Ο Ο
. ·- · Ώ . ' ' -$_
Γ _ ` ;>·&5 . ·· :-.
ΜΠΑΣ|(ΕΤΓΥΝΑΙ'ςΩΝ Βο^ΕΠ'γΝΛΙκΩΝ ·
 ΕΐοΙΜ°Σ .ῦ Μειωσα
“ ι ““:ἶ:: .·“Ο""Ομεν"
· μ Ο' ·% ' γ *Ϊ ||“Μ' · 
· ΔιιΦιβσλσς ο Σαν Τζέιμς. που νοιωθει ι Ι ι · Μετά την ηπα τα. "Λο "ο ι, η δε Χ`χ 
ενοχλησεις στο γαστρσκνηιιισ και δεν ιιροιισνιιθηκε ϊ. _ ' η τον "Μα Βούλας. οι .ι __ 'Ο έ ·7 ν
· Σψτιιροιιοσλσς: “Ο 0λαμιιιακσς δεν έχει Φιτισει ακομα "ττιβανι”. · -_ γ Ι ' ' “ «ε°α°ῇωακες» έχΜᾶ6Μ γ ' ' · Σαν σε προπόνηση 3-0
σημαντικη η κινηση των Αγγελοιιουλων να κλεισοσν τιτηση - ~ _ Δ' - . ΜΝΚ" ΜΜΜ€Μ)ῖ%  σετ (25-19. 25-14. 25-10)
τσαρτερ για το ταξιδι στην Βιτορκι“ ' . " την ευκαιρία 'Η ξεῷῦγσσν με. ~ 7 - κ _ ι τον Φιλαθλιιτικσ και “12
ί - ;.- τις αιιώσινες»!.. χ ἐξ .17 η! ,Ο στα 12.» στην Α1! .·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα