Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
ΚΥΡΙΑΚΗ ,
10 ιΑΝονΑΡιοΥ 2016 Εφημεριδα
ΕΤΟΣ 260 . ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 1.264 της ανεξαρτηϊος
θ Αριστερας
Κινητοποίηση Ν-ῦἶ -· Η Σαουδαραβία
Μναῦπέσ8ι ή γ  Ο «Ψ"ρ“ωής»
οφράκιης '  τ.  στη κατά τουΙρἀν
Μια - - η. σε: εεε,  έιτε τ σελ.8,28
“ο ·-.ιζ· '·»
Λαϊκός Φωτισμός
για το ασφαλιστικό
- λ", εγόλες είναι οι αντιδράσεις για το σφαγιαστικό αντιασφαλιστι- λουθούν τις «διαπραγματεύσεις» μεταξύ κυβέρνησης - δανεισπύν για το πόκό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ ΕΛ κι σο θα κειροτερεύσει η αντιασφαλιστική ωμή. Χρειαζεται η αμεση παρέμβασή
Π · Ι ενώ αναμένειαι ακόμα μεγαλύτερη απδείνωσή του από τις απαι- τους με τα εργατικό αιτήμαια στο προσκήνιο και με σαφέστατη προειδοποίηαραΜΜΜ τήσειςΕΕκαιΔΝ'ΙῖΊηνΠαρασκευήηκυβερνησηδενδίσωσεναεξαπολύ- σηωμηντολμήσειηκυβὲρνησηναφερειτονομοσΜδιοσαιβσυλή!Οιερ
οι Ευρωπαίοι! σει την αστυνομία με Χημικό, κλομπ και Χειροβομβίδες κρότου κατά της δια- γαζόμενοι και το κίνημα μπορούν να τη στείλουν σε πρόωρη συνταξιοδότη
δήλωσης του ΠΑΜΕ, δείκνσνιας τις
ση... Γι' αυτό οι ταξικές δυνόμεις προ
Δ εν είμαστε με τα καλό Μακ' ως για Στό ωθ0ὐν άμεσο Μσἔἔ Μό μμαςι Αυτοί οιγερμανο- ΜΜΜ σεων - Ι Ι μαγια σύγκρουση και και κιγια
ευρωπαίοι της Ρι'οητοκ να στην επίθεση κυβερ-  τη Μ μια απεργία για ματια του κόσμου,
θαΜελεγχουν ακόμη κα=.. 'Ελληνεί ς νησης - κεφαλλ εσυ - ΕΕ, οι εργαζό- | | ἔων το νο=ὲνοοσκεδιο έρθει Με*
πο τες; ῖι ε ναι αυτ που ε πε μενοι και σος μπορούν παρα να υγκεκρι προτείνουν
στέλεχος της ΕΜΣ στο ΑΠΕ - ότι απανιήσουν με Μετρώ, αγωνιστι-   συνελεύσεις σε όλους τους Χώρους
δΠΜδἔλθ° Μ"“ϊΙζἴἩ καπ( κή ταδκή ενότητα και ανεξαρτητα συ- , ¦ δουλειας και τα σωμαιεία, συντονιπεριπ ους η που οκ με την νωνισμό των Μθμιων σωμα- ι  ' Ι | σμό όλων των πρωιοβόθμιων σωΜΥΜ °Μ°ω° Κω ω Μ' πίων, καθε μωημης δύναμης του κι-  ο ματείων που κινούνται ταξικό αγωνιΧ°" ω" εΜ"ές Κω ω ερ' νήματος, ενάντια στις Μπας της στικα (ήδη υπαρχει συνέλευση πρωγ°ζύω°"ς σε "η κ”Βε9η"“ς ΓΣΕΕ (που αύρα θυμήθηκε να «αντι- τοβόθμιων σωμαιείων στην Αθήνα
”Νιώσε", 'Ελληνες πολίτες δώσω), τον παλιό και το νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό. Την Παρασκευή τιιν 'Γεώρτη 13 Ιανουαρίου), αποφασιστικές μορφές πόλης με απεργίες (κα
των μη κυβερνητικών οργα
Φω|κἔ' Με ν"ἐ'ωἩἘἩ πραγματοποιηθηκε μαζυτή σύσκεψη των Παρεμβόσεων - Κινήσεων και ερ- ταρκήν προειδοποιπτατή απεργία μέσα στον Ιανουόριο), καταλήψεις, διαδη=8ἑ°;ό ρἔ=:ἔ°ωἶ:ἔω “ἑ°:ἔ γατικών σωμάτων ιδιωτικού και δημόσιου τομεα και πόρθτυταν απσφόσεις λώσεις. Το ερχόμενο Σαββατο Ι6 Ιανουαρίου στις Ι2 μ.μ. στην Ομόνοια η
. μ αγωνιστικής πανεξόρμπσης. Η ταξική πτέρυγα τονίζει οι πως εργαζόμενοι δεν ΑΔΕΔΥ καλεί σε διαδήλωση για το ασφαλιστικό, στην οποία θα συγκροτηωνες για να τους συλλαμβόνουνι , . . . . , .
α γερ""ω°"ες της "°Μ“ μπορει να περιμενουν απαθεις το «εκτελεστικό απόσπασμα», ουτε να παρακο- θει μαζικό μπλοκ των μακόμενων ταξυτων δυναμεων. Σελ. 2, 10
θα συλλαμβόνουν δηλαδη Ἐλ
ληνες μέσα στην Μου; Τόσο Α ' ω Μένω
θλιβερή αποικία εκανε τη χώρα . | Μ | _ ξ”
Δεν αμφ|β“°"με στ' ο θεσμός  ο 
νωσεων, ο οποίος μας ηρθε κι
αυτός από τας Ευρωπας και τις
μπα, κυριολεκτικα βρομόει και
ζέχνει και είναι γεματος και από
κλέφτες που ασουφρωνουν›
αντικείμενα των προσφύγων,
βαρκες, μηχανές κλπ. Υπαρχουν
όμως και τίμιοι όνορωποι στους
κόλπους των ακα. είναι όουλειό
ως ελληνικής αστυνομίας και μόνο να βρίσκει ποιοι είναι “Μώνες και ποιοι δεν είναι, σε καμια
περίπτωση των ι'ερμαναραόωνί
'ολα όσα δεν σέλα η
κυβέρνηση να ΜΝ
για το αντιδραστικό
περιεχόμενό του.
Κατσρρίπτοντας
"ΜΜΕ"
προπαγόν
ιι αναγκαία απαντηση
του εργατικού κινηματος.
'των Αντ. κουρουκλη,
ο. ι'κόβα,
ο. Σταμούλη,
ο. Μακη
Σελ. 1146
ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Θέλετε συντάξεις
ή ευρώ και ΕΕ;
σαι Η