Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
"ι 0 ΛΟΓΟΣ
·οεοε““@οΜοω ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Μ·*η·'ΜΨωηΜ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8833 · ΕΠ)! 32ο - ΠΜ" Ί.5 Ευρώ - ΚΥΡ|ΑΚΗ το 'ΑΝ0ΥΑΡ|°Υ 20'|8
ιι ΝΕΛ ΔΗΜ0|(ΡΠ0ΚΒΣΗΜΕΡΛ Τοιιι ι-ιτιΞΤι-ι Τι-ιΣ
ε<τ/;~ η, › . έ <ιΣΕε έ ΝΔ
¦ζ;Βαριιιαιη επιθεση σε κυβερνηση και εργοδοιες για το εισφςιλιστικη
, Πρωτιά της τηη6ως
τη τρακτέρ ¦'Κ9'ες '4 °9Κ στην ηηρρρ6φηση
ο' αγρότες ηηρ τη ΠΙΝ· ΜΝΗΜΩΝ ΕΣΠΑ