Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Θα'χουμε αντιπολίτευση;
Newspaper website WebsiteRecognized text:
για Υγιιϊ Καρδιό¦ Αγγεἰα. "ιιαρ¦ Νεφρόό5 και Ασφαλέ8 Με
ή 7  . ι - 7 ΔεἰΤε με Τα θΕΜΑ κωρἰε χρέωση Ταυ5 αγὡνε5
ΣΤΟ μεγολ0Τερο διογνωσΤικὸ κἑνΤρο Τσε Ελλαδα5 · Σιγουρα και αξιὸΤιισΤα
Τα: ευρα' |.εααυε σΤσ Π Ον8 
 ΣΕ ΠΡΟΝΟΜ|ΑΚΗ Τ|ΜΗ ' ΜΑ|ΜΑΤΟΛΟΓ|ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Μ Βέγκε σε!όυαλικὡε Χλ"μἔ'°κ°ἶ
· Χόλιιστερἰνιι · Σόκκαρό "Μδ|ῷ""ων εβα ε|°κο5
· 'Γριγλυκεριόια · Ουρια "ἩΕ:Τν ΑΕΛ Καλλο_νὴ5 ° °"Ρ||(ὁ  °  χ) Μα (αυστραλιανό αντιγόνο)  | '(05
ο  Τι-ιι<:ν ΟΡΟΥ (ΗΕΡ ς ολικό αντἰσωμα)
· κ Η (Σόφιλιι)
Κόψτε Τα κουπόνια Του εΕιιιῳυλλαυ κοι καντε οιμοΤολογικο
έλεγχο ενΤελιὶι5 δωρεαν και έλεγχο Των σεξουαλικὡ5 μεταδιδόμενων
νοστιμοΤων σε Προνομιακή Τιμή · ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛ|ΔΑ 57
Μό ΕΓΩ: τ315φ€)Ξι οπο ςώΞ πακέτο
εἶΞ;:::“ι Αν; Τ ι: μωρο ι ευρω
Πο Χαμόγελο Του ΠαιδιοΟ»
Ζει5 καλυτερα!
+ Πανο
Τον μοναδικό κωδικό Πρόσβαση: θα Τον βρεἱΤε
στο εξώφυλλο Του ενθέΤου ΤΜΜα Ρεσρ|¦
Πὡ8 κόβει Ολ88 «Το ΠρὁβλΠμ“
' ειναι εαν θα
τι8 συνταΕει8  εφαρμοστουν
. τα μετρα απο
ο Κατ ρουγκαλ08 τον κι· βερνικια»
Σε τρια Χρονια «Χέρι» και στι8 Παλιέ8 · Μειωσα 15% σε Ο' Ο εκΠρὸσωΠο8
900.000 συνταἔιοὺΧοι18 αΠὸ το 2016 έω8 το 2026 ·ΑὺἔΙι- _  ῖΠ8 ΕΚΤ |
σα 008 355% στι8 εισφορὲ8 ελεὺθερων εΠαγγελματιὡν “- _ Μο' «ΚΟυΠρῖεΤΟ»
· Φορτὡνει εισφορέ8 για τα μΠλοκακια στοι18 εργοδὸτε8 τ· έ μιλαει ΟῖΟ ΘΕΜΑ
· ΣΕΑ. ΊΟ-'|2
β 9 Ροκ χ και] Ο θΎ
Βαγγέλ118' · Κυ ριακου  _ . 3
2 ΟΑ,ΧΟΥΜΕ Ἡ ¦.
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ;
Οι ΝεοδΙιμοκρατ88 ΖΠτοι)ν Ηγεσια, σελ ι4-ι7
ο ΣΥΡΙΖΑ Πιθανὸ συνεταἰρο για «ομοψυΧὶα»
κ Τι δεικνει Η «αριθμΠτικὴ» του Πρῶτου γυρω] κ Που θα κριθεὶ το αΠοτέλεσμα
κ Το Παρασκὴνιο Με τελευταὶαε εβδομαδαε με τα συμμαΧὶεέ και τιε αψιμαΧὶεε στα ενδὸτερα ΤΠ8 Συγγροὺ
Α|'||Σ'|'ΕΥΤ|·| |·| ΑΝΑΣΦΑΛΕ|Α
ιιΜοιι  _
ΜΜΜ©Ξ08  _ 
Βιβλια | Μ ΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΥ
ΤΟ ΠΟΛΥ ΔΕΝ Ε|ΝΑ|
ΠΑΝΤΑ ΑΡ|(ΕῖΟ
Ξ τ . Ο Η .Γ |
:Η ` σκιφ
ι. ·· 1
551 · κιι“'ι
Ξ; ., Η
η .ι.Ρ1ἡΞ;- ι¦_ιι
“ή '--"ι-||]|ι:~|·ϋ.¦ |
-..:'.Λ¦-"'“ .
ΕκλεΒε 
ναρκωτικέ8
ου Νεο, όταν
εξαρτημένα
ιι αναισθιισιολόγοο
:ντκλοιιι:ΤικΑ ειιιειιΜΑ ιιΤόκόνΜειιΤΑ
ΜΜΨΜωκΗΜΜΜμην
 ΜΜ-ο@Β ο· Μή Μ ΜΜΜ Η.
ΤΡΑΠΕΖΑ πειΡΑιοε Σ8 ΠρΙβἑ
θα ρἱδεο Πανε
τα λεφτα
Ιδιωτικὲ8 εταιρεὶε8 φιλοἔενουν
ΧρΙὶματα και τιμαλφὴ για τον κινδυνο
Εφορἰα8, σαρκα] οοΠττοΙ8 και λοστὡν
ΕΥΡΩ ΚΑ| ΑΦΜ ΦΕΥΓΟΥΝ
ΣΕ ΒΟΥΛΓΑΡ|Α ΚΑ| ΚΥΠΡΟ
· ΣΕΛ. ΖΟ-Ζ“| · ΒΟΞ|ΝΕ55 5ΤΟΗ|Ε5
ΗΜΜΜΜ
Πόσα γνῶριΖε
ο ΜΜΜ;
ΠΟΥ ΕΓΡΑΦΕ Σ'|'Ο ΕΑ£ΕΒΟΟ|(
Ο'|'| "Ο" ΕΧΕ' ΣΑ" ΑΔΕΑΦΟ ΤΗΣ
Εἰχε ει·ιικοινωνἡσει ΓιοΤέ ο υι·ιουργὁ5 να ενημερωθει για
Την Τρέχουσα έρευνα σου ειχε κολλὴσει 7 μἡνε5 Τώρα :
|·| ΚΟ"'Ω"|Α Α|'|Α|'|'Ε| ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Γ|Α '|'Ο ΑΑ"(ΟΧΑ'Υ|Ε"Ο |'|Α|Α|