Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Οδηγός επιβίωσης για φορολογικό - ασφαλιστικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΛΑΣΙΚΗ ΓΟΥΕΣ'|'ΕΝ ΑΡΘΟΥΡ ΑΜΑΝ 'ΠΟΤΑ
  ΣΕΡΔ0κ
 Ι Χ0ΔΜΣ
ο ΔΡοΜόέ ΣΤΑ  ο πΤΣΤοΔΤ:Ρα Το ΣΚΥΔΙ ΤΩΝ 2°
ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔγΣπ ΤΗΣ ΑπιΖοΝΑ ΜΠΑΣΚΕΡΒΙΔ ΜΒΜ
Μ >οικοΤΕιιΕιΑκοΣιΑΤΡοΣ - ΠΣ [ή  
Μ Ι | έ (χ: η ι ΝΑ Ο Ο γ Η Η ' /
ο “ὁστεΟΠΟρωΟη ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑΤΗ Ν · σ · ο   
Μ Μο" ° χω; `·---·/ γ _ /
κΜ·“_Μ ¦ _ . , _
 οΣΤΕοποι>ΩΣι-ι 
έκ έ ϊ Ο / ' 3
κ/ Υ ~ Υ Τ
ΝΜ.ε-Τγρ05.σαπι ς η 
α_ έ ¦_χ ή //` γ_!ή α Ι
Ι!! //| // ΝΝ // /Ν ΧΧ Χ ΧΩ ΧΧΧ //ἶ/ // // Λ Χ
Η! |ἑ χ Υ γ σέ χ /^Χ ι, / 'έ / ΓΝ / / η Ι Χ
Ι. Ἡ / Λ Χ / 9 ΧΧΧ κ ῳ κ 9 γ ω / / Ί ί ¦ γ ΑΧ
Υ " / Α ' ο” Χ Η / / Υ Τ Η Α Υ χ!
!ῇγ / Η Χ ;!ἑ/ Ι! [ [ή //¦ Γ Μ! Γ/( ζ % / / / Α Ι
“ / / Υ ν! μ / / ΧΧ Κα 8/ ' / 'Χ Κ ¦ ε. / α” / /
Υ / Η Υ /Ι / Η Χ` / Η!// Χμ/% Η Τ;/ ;//
ΚΥΡΙΑΚΗ! ο! ΠΑΝ©ΜΡΑ©Ψ Ζω Αα αΜ:Α©ν Η ΤΜΑ Αν ΣΚΑΦΗ Με Τα ΔΣΘ
ΤΟ ΣΧΕΔ|Ο
Υἔἔὲ#Ηἔ'ἔῦ°" ΤιΑ ΠΑΛΑ|ΕΣ ο.
ΜΗΝΗΜΑ ΝΒΕΣ ΣΥΝΞΑ=Ε'Σ
ΠΣΕΜΔΕΠ Μ @ΠΑΜωΡ@πΕΣ
, ΣΠΑ @@Ρ@Α@ΓΠΜΠ
ΣΤο ΜΑΞ|Μογ Π€ΜΜ£ΜΑ ῖ@Υ 
ΒΛΕΠΟΥΝ
ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
σΤι8 όπμοσκοπιῖσειε
και πιο... αγορέ8
ΑειοῆόγιΤσιΤ διαρκείας από Τις
γ|α φοροῆογ|κό - ασφαῆ|συκό
.η ` Ο Ποιες συνΤαΕεις η Ο Ενιαία κλίμακα με άθροισμα
ΠΑ ΑΦΗΝΩ! χ Χ μειώνονΤαι και πόσο Ο Σοκ @Η  Των εισοδημαΤων Ο ΑφορολόγηΤο
ΠΟΥ κΡγΒΕ| Το ~ Η οΤο Δημόσιο με περικοπές ΠΟΥ ΗΟΜΜΕ' Α 8.000-10.000 μέσω καρΤας για
μισθωΤοός, συνΤαΞιουχους Ο Φόρος
10%-15% από Το πριόΤο ευρώ για
μικρομεσαίους, αγρόΤες
ανω Του 2ο% ΟΤο νέο ΣΤΟΥΣ ΦοΡογΣ 
εφάπαξ για όσους έφυγαν Ο ΤΡ. ΑΛ|Ξ|ΑΔΗΣ 
από Τα μέσα Του 2013 ψ
ΝοΜοΣχΕΔιο 
κΑΤΡονΤκΑΛογ 
Ε] ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-5 & ΕΝΘΕΤΟ Ο||(ΟΝΟΜ|Α
Η' [ΜΑΣ. Η ΤΡ0'|'ΚΑ ΒΛΕΠΕ| <<ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ» Τ Δ|Σ. Ε ΠΑ Το 20%! Η ΒΔ"
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ 1 ΣΕΛ|ΔΑ 23
Γ|Α ΕΠ|θΕΣΕ|Σ
'ΣΛΑΜ|ΠΠΝ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΖΕ| ΣΤΗ ΣΚ|Α
ΤΠΥ ΤΡΠΜΠΥ ΑΤΗ] ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΤΩΝ ΤΖ|ΧΑΝΤ|ΣΤΠΝ
Τα 5 «Μερα»
που θα αναδείξουν
Το νέα αρχηγό Τπς Ν.Δ.
Ο' κΑΛΠΕΣ ΚΑ| Η ΕΠΟΜΕΝΗ
ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΔΕΞ|Α
- ι°Δἔ3Α55ιν · '
Τε_;·ι “ο Η!
μέγα “
Ο ΑΝΑΣΥΝΤΑΞ|·| Τ|·|Σ |'|ΑΡΑΤΑΞ|·|Σ ΕπΜΜι6Τικο ΣΧΕΔ|Ο
“ > ΧΟΡ|Σ Αισι>ΑιιΞΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ|Σ ΔιΑκνΒιΞΡΝι-ιΣι-ιΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΤΟΥ Δ|ΑΔ|ΚΤΥΟΥ Ε ΣΕΛ|ΔΑ ιι
Ο' ΧΑΚΕΡ ΗΠΥ Α
ΠΠΛΕΜ0ΥΝ ΠΙΝ |8|8 Σἱ:ΜἩΜ Η ΕΛΑΣ. ΞΕΜΕιΝΕ Από Μ==ΉΗ=Ψ=Ε Σ ο· «ΑΥΤΑ σον ΕιΔΑ ΜοιΑΖονΝ Με
υ Ο Η ” _ '
Μ|Λ0ΥΝ ΣΤ0Ν <<Ε.Τ.>> _Σ ΜΜΜ“Μ γυιιΡΕΣιΕΣ κΑοΑΡιοΤΗΤΑΣι Σ.“γπΜ““ΕΣ ο οΣΑ ΕιχΑΝ ΣγΜΒΕι ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ»
ΣΕΑΠΑΕΞ ΑΜΘ ΣΕΑΠΑΕΞ ΞΕΠ=ΞἩ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα