Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΝΙΝΙΕΥΞ" ΚΥΡ|Μ0Ι ΜΝΗΜΩΝ”
«°€°“Μ»ἔῇΜι · - ¦ «Μοτο Μι@ιι πιουμε
“ΜΜΜ ΒΚ: · · “· _ ιιιν£ῆκιισιιιιιι Νεο Διιιιιικ
ΜΜΜ Μος· κι ' 36 _ __ , . _ . _ _ . ¦ · . ι ,
πιο π6Μ -ΤΜ έ ψ ;_ . · Μι «Ζητω πιο πως Μαιος οι γινουν με ιιιν οικω ω@ιιιιΜιπκ.
ΜΝΚΜωΜ* ο; · · Η “ΜΜΜ ιιιιι ωοιιειυιωι οι" “ΜΜΜ ιινΜ@ιις·ιιιΜς προς»... ω ο
«ΧΑΡΑΤΣ|» ΕΩΣ 27% ΣΕ 1,5 ΕΚΑΤ. |Δ|ΩΤΕΣ
Ασφαλιστοῷ - λαιμητὁοος για
ΜΜΜ, στιχ8ιρησ8ιο
ΠΩΣ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΑ «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΝΟΥΝ» ΑΠΟ 50% ΕΩΣ ΚΑΙ 80% ΤΟΥ
ΠΑΡΑΓ ΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΥ · ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΟΚΑΡΟΥΝ
κ.ὶ , 'ΗΜΜΜωΜΜ Μω.ΤοικΜνοωΜΜτοΜπ 
Η8Μηνικη Μή Η· ΜΜΜ 1.5ωΜ Μουν ωστικό» Μ κσιο 1%·1“5%.
οικον0 Ια ΜΜΜ ΜΜΜ”. ΜΜ. ΜΜτοΜΜωΜωωω › ἙιΓκ;:_ἐ¦Π
το 201 Μ,·Μ,Μκ··Μ· ΜΜὁΜωπΜ@ Α
Μ ΦΜΜ ιι· φὡΜκ ΜΒΜ τοτε οπως με Μο Μ
Γ· ΣΜΒ Δίνειτο›ορωΜΜειΜος αφότου έως 100.ΟωεῳὡφΜνοοΜΜ Μ ·
Μ.ΜΜ 27%σιοήὁοΜοΦΜΜω στοκρὁτοςοΌτ050%ωτο8)%τωτωτΜ. · ΝΥΝ Ι
πωΜΜ :Μ°" νεος εποχιις
ε" “Μ πω '”Ειιειιο οιιό από μονες
ΜΜ- οτους οΠοίοος Π Νέο ΔιιΔ. ΜΜ μ0κροτίο βρίοκ£ιοι μειοΜΜΜΜ Εύ ιοιι <<μαοβοοκού“ κοι
°'ΜΙ 4 Π υ _ Λ του “Προσωρινού-›, ορθε
Μ· ω"@¦ Παω ' " Ο χ. - ..χ °_ - :Σω _ τι ώμο νο εκλἑξει τον νέο
Μ >“ ' · Υ “ ' “ ·` “ - ορΧιιγό ιιοοθο τον σφυΜ _ ο; Μισο. θο ως ιιροοὸώ
ΜΠΜΜ έ' κ  Ξ _ :· _ _ Π Α οι: εκ νέουιδ€ολογικὁ
έ  Ι' ' | Ή Γ-  οροοονοιολιομὁκοιΠοΙ ῳήΜ° , . · ν λιτικο ρόλο.”ΕΙσι ὡιπε ιι
ΜὰΗΜ ὶ  Ι ἴ| Πορέιτοξιι. οιιό ΙΟ “ΠερίΜΜ5Μ6 ι _ Ι` /ἑρ οι ρ ϊ ' _ Που» τος οντιιιολιιευοη9.
% ¦ Ζ' /··“ / Ζ νο οῳοσει στο δομημέ- κ κα" - Μ, νο κοι οκλΠρο κριτική με
ΜΜΝωνΜ . - ο _ " Δ ι · ι · · · η ο απόθεση οντιιιροιοοε>ἑ| Μ _ σε ΜΡ ὁ . " γ ων (ιΠ@ονιι οι: μιο οδιέχωωὐω= πω ,η ο  Ξ · ξοδιι Πολιτικῇ κοι σε μπι
 Ο Ι -, - ,· Α η? - . :τ κι > ω ,η ¦-_._ . οκόμο Πιο οδιέξοδο διο·
ωΑΜ.χωω και Μεση· στο Χρ@απσπιριοΜ Αθπν ~ ωραιο ο6“ν“μιο Που
Μ ' ' Χ “ΤΖ 4 ”ή αλ Β - 'Δ _ κο'£ Δ :~ εΠιδειιοώει ο κυβέρνηΜιωΜ μ ,Ι Ι Δ μ ἔ _ ¦ .1
πΜΜκΜ _·_` _ _ · _ Ο ' Δ' ῦ ς '9 "^_; '·“ ' ~ οιι'Ιοίτιρο Ο μετοβοτικ69
ἔΜ#ΓΜ ἑἩΒω9 'πιο οι ιινιιΒιιιες σου πιστευουν ιο σιιιιιι ως κι' Πρόεδρός ως. ΜΜΜ 
Μ χρΜΜ' ._ Μ" ΒΠ8'Πθ85ΝεθΚ Ἡ" 4 Με" σεις ειιιιοκιων ιο ΒΙΠΕ .Μο Μ“μΠρ“"ς· “Μ 
·' οι· · ο 'ΜΜ7
Ί Τ0Μ0ὐμΜΜΜΜΜ
-ΤακρσΜΜΜΜ.
Ξ¦ἔΜαχρωἶ ' `
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
οι νε ΜΜΜ σκακιέρα _
| ΙΟ ότι ν ύ ν μ ΗΠΑ-Σ δι ' ιΒί(ι  
-Των1οι Ξἔο;ιεἔτοῖἘ ΞἔἙἘμ(ΝσΠ Δρ( ς  Η  ΜΥ Μ
' ΣΕΛ- 17.18.31