Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Το 2016 θα ολοκληρωθεί η μετεξέλιξη των ελληνικών τραπεζώνRecognized text:
ΤΟΡ το
Σημαντικότερα
γεγονότα & εξεηι'ξεις
ο Χρηματιστηριο
ο Αποδόσεις
· Επενδύσεις
· Τράπεζες
· Επιχειρησεις
ο Ενέργεια
· Ααφόηειες
· Τηῆεπικοινωνίες
· Ξενες αγορες
ο Εξωστρέφεια
· Οικονομία
· Ποῆιτικίι
· Διεθνή
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
στο ταμπηό τη χρονιά
που περασε
Σελ. 3!
Τρεις Πόνοι '
αισιοοοξίας και
τρεις κινουνοι
Ποιο το σενάρια γιο
την οικονομία και τις
τράπεζες το 204 θ Σω... Η
Φιπόὁοξα
επενδυτικά .
σχέδια γιο το 2046
Επιχειρηματικοί όμιῆοι
ετοιμάζονται νο «ρίξουν»
εκατομμύρια ευρώ ω. τι
ΕΙΣ -ΑΡθΡΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
σικΠΜ3ΜιΑ £Πιχ£ιρΗΣΕιΣ
χΡΗΜΑ ΤιΣΤΗριΠ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΠΒΒστΠΚὑρΜκ0
ῷΨΨ.χ.ιωωΜΜοἔ_9σοΑτο_-κΕι5μο:τοιλ@γλειονΞοιἑ 2709 χι>οΝοΣ -λε ΦΥΛΛΟΥ 5εοο τιΜΗ ως
.Η Σωκράτης Λαζαρίὁης:
 «Η επιβεβαίωση της αξίας της
*  αγοράς πρόκηηση για το 2046»
Διευθύνων Σύμβουηος - .
ομίηου Χρηματιστηρίου Αθηνων ε. ι. .Η
 ¦ Χαρόηαμπος Γκότσης: Π
 «Να καταστήσουμε την .
αγορά πιο εθκυστικη»
Πρόεδρος της Επιτροπής
Κεφαηαιαγορός επ. Η
ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΕΠΑΡΚΕ|ΑΣ ΚΕΦΑΛΑ|ΩΝ ΟΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ Δ|ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑ| ΠΟ 0.50 ΤΟΥ ΒΟΟΚ ΜΜΕ
ΤΟ 2000 ΟΛ ΟΛΟΚΛΗΡΩΟΕ|
Ο Π'ΝΑΚΕΣ - ΔεικΤεΣ 30
η μετεξέηιεη των εηπηνικὡν τραπεζών
Είναι εφικτό να επιτύχουν ΚέΟὁ
Ξῖ€ιιιἀγ.ὶἔΓ- τ   8
Μεαστερίσκους η Εηηά θα πάρει το Π ι
«πράσινο φως» της αξιοηόγησης εν μεσω
ο 2016 οι 4 ελληνικές συστημικές
Τ τράπεζες θα μπορούσαν να πε
τύχουν πάνω από 300 εκατ. κέρδη και να έχουν κεφαλαιοποίηση ί 5 με
Ι 6 δισ. ευρώ. Αυτό εκτιμούν κορυφαί
 ' ν ατραπεζικάστελέχηστο"Χ".Ἡδηστο
α' τρίμηνο του 2016 η Ευτοο8ηκθα πετύχει κέρδη καθαρά μετά φόρων.
Στο δ| τρίμηνο του 20ῖ5 θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των μεγάλων προβλέψεων εξαλείφοντας την ζημία του
ΑΟΚ (Α55εΙ Ουα|ἰτγ Καννων), δηλαδή
των 3,35 δισ. ευρώ.
Γενικώς στο δ, τρίμηνο του 20ῖ 5 δεν α
η άνω των 300 εκατ. ευρώ
2) Λόγω υπερεπάρκειας κεφαλαίων
θα διαθέτουν περίπου 34 δισ. οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν μέσα
στους επόμενους μήνες να διαπραγματεύονται στο 0,50 του Βοοκ να|υε,
δηλαδή περίπου ι 5-1 6 δισ. ευρώ από
10,6 δισ. ευρώ της τρέχουσας περιόδουΔεκέμβριος του 20] 5.
3) Οι τράπεζες θα συνεχίσουν την αναδιάρθρωση των θυγατρικών και ήδη τον Δεκέμβριο ανακοινώθηκαν οι
συμφωνίες πώλησης της τουρκικής
τράπεζας Ρἰηεηεοεηκ από την Εθνική
Τράπεζα και της ασφαλιστικής Ευω
ναμένονται ακραίες ζημίες, πέραν αυ- το|ίίε από τη Ευτοοεηκ.
"οῇπγκῇς συναίνεσης . Ερχετσ| αναβάθμ|σ" τών που ήδη έχουν καταγραφεί στα 4) Θα ολοκληρωθεί η μετεξέλιξη των
_ προηγούμενα τρίμηνα του 201 5. ελληνικών τραπεζών. Π
2 . _ η _ _ γ _  _ · _ _ _  _ _ νδ Ι)>Μετά από σωρευτικές ζημίες στις Η Ευτοοεηκθαέχει τηνπιο ισχυρή πα    ελληνικές τράπεζες που έφθασαν τα ρουσία στα Βαλκάνια, θαενισχυθεί πε
Σε «τρενάκι του τρόμου»
Ο Τ'ΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
25 δισ. το 2016 ειναι πολύ πιθανό να
περάσουν σε κέρδη και να επιβεβαιωθεί το βασικό σενάριο της κερδοφορίας. Στόχος είναι να πετύχουν 300 εκατ. κέρδη.
ραιτέρω στην Ρουμανία, ίσως εξαγοράζοντας την θυγατρική της Πειραιώς, θα ενδυναμώσει την Σερβία,
χωρίςνα αποκλείεται εφόσον μεγαλώσειενσυνεχείαναπωληθεί. με ι` ι;·