Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ _' οικονομική και Ποῆιτικιί Εφιιμ8ρί8α
. . ι _ ΜΜοτΜ Μ
ἩΝΨ αχιορ Η5 9"   ς
να το “σφ“ΠΜ·κ“ Η οι· ιΔτοιιιυιον
μνημόνιο και 7
το ατροβῆο '
συστημα
ΗΛ 8 Ο το θΕΜΛ ΤΗΣ<ΕΒΔΟΜ^ΜΣ
- Λ. Μ
Η Μ Μαροκῆιιαοωνκαιτο2ΜΒ Μ .
Η" π, 'Π . ΜΠΕ". | ' Ι τι τ
ΜΜΜΜΜΜΜ για ιιεοΜνικω πιανω  Η 4 δ Μ , ο
ω Το Μ Μ Οι ·ΒΜῆσε·ο Βίον ΜΠέΖῶν και' οι Ξένο· μέσω· . 7 ` ·- 
η _γ ω “Μ Μ α Η ΔΜτΡιΣΗ τοΝ κοκκιΝοΝ ΔΔΜιοΝ κα οι _  Ξ 3 Μ ·   :τω ω Η . .
· ΜΝ Μ ω ΜΑΡΘΡοΣΕτΣ τοΝ ΥΠΕΡΜΜΕΝοΝ ΠΔιΡΕιοΝ ο | τα τ
ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΜΥΣ|'|·|Ρ|0Υ
Μριγκοε και ιοτορίοε ΒιαιιΠοκιίο
ι Η καυτή Πίστα με του8 οτιὡνυυου5 ντνοῆοκοτοΒἑτοε. οι αναθέοοι3 των
δημοσίων τονων και το ΕοκοΒοοιουο του τιιῆοοιιτικου τοπίου ΜΜΜ·
Το... απανταω τουτου
γευΠΠκΟ βεβαιο. Οι 0Ν0ΜΛΤΑ-ΦΜΣΜΝΣΜ
Πίκνετ το τν ΠΠΟκουΠκο- ΜΜΜ.ΒΕΣΜΜ
τοίνυν και η ετυτίίνοοίο!
7 ΜΑ τρωτιίμοτα 7 ε
ιιρο8 το ·
υιι. Υποδομών
Η αμερικανικο Μ, τι οιι8υ8£ίο5
αναΒεοιι των 300 εκατ. ευρώ στην .
. ι . ,Μ ' η
τα και το 500 εκοτκοιιοτιιυιτΜ
βίωνα του κτρ6ίΖουν οι τργοῆυβοι _4 
απο τα διαιτιιοί85 του Μετρο 7 Η   ;χ
θεοοοῆονίκο5! · 
ΤΕΣΣΕΡΕ|Σ ΠΔΝΕΜΔΔίκΕΣ ΤΗΛΕΠΠΤ|κΕΣ ΜΠΕΣΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΜΜΜ
<<Τέῆ8ι03>>, το
Χριστουγεννο
στο 8ῆβ8τκο ·
Βέροια και οι Βοιωτια
του -Πρῶην- φίῆου
του, γνωστοι] τοβερντορΠ
τα Μυκονου,
στον ΑρτίΧωβο
Ψαχνω
καῆο " .τ
ουιακι ο 
Ντραγκι! 
Ο κεντρικ65 φαω κανο·
 Μ του ιιροκαμ@ου
νααιιοΜΜαριοοοε ΠΠ  - ν ζ 
Με" _ Με ( ροβιτιυΗ5χταΔ ε
ΜΜΜ Παυῆ6αουῆου οτα ῖι)ιιίιι·ίτῶ  ΙΜ' αγορα τεΧνΉΒ ΙΟ 2016
ΜΜΜ! ι)ῖΜνίωω“ ὶ·` ι
-7 Η - · Ι _ Τα σενάρια για περαιτέρω πτώση
η Ρ·)'ῇΠ“'; η Μείωση τ0υὁγκ0υκαι του αριθμού
“ε το.. _› τωνεγγυῇσεων Πλήγμα γιατι$μεγαλ£5
· |τωτΜω·.κί .τα  (-  Σω τα. εκθέσει5στιινΕυρὡιΜ-Σεμεγαλαεμπορικα
ττωΜων κέντρατομἑλλοντιι5ΤσνΜ Μεγάλετ
ωραΜ›Ι““ “Μ 'ί πωλῆαετ$αλλασελίγακλασικακομματια
'  η Μου-8
'ΜΜΜ' τι