Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ασκήσεις επί χάρτου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ή8ἴτοτήΡοτἰκἰ.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΡ|||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25.967
Ευ. Τσακαλώτος - Ν.|(. Ναντοαν
ναυτιλία
|'|'|'ΩΣ|·| Ε|'||'|'0|(|ΩΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΚΔ' ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
σήμερα στη Ν
Διχασμένή ή αγο ρα
με τις ασφαλιστικές
εισφορές
Διχασμένη εμφανίζεται η εΠιχειρηματική κοινότητα,
μία ημέρα μετά τη συμφωνία των τεσσάρων
φορέων των κοινωνικών εταίρων (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΕΣΕΕ,
ΓΣΕΒΕΕ) με τον ΠρωθυΠουργό γυρω αΠό το ασφαλιστικό, με αιχμή την αυξηση των εργοδοτικων
εισφορών. Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ
Κωνσταντίνος Μίχαλος δήλωσε ότι τα εΠιμελητήρια
είναι αντιθετα σε κάθε μέτρο Που αυξάνει το κόστος
των εΠιχειρήσεων και κατά συνέΠεια αΠομειωνει
την ανταγωνιστικότητα τους. Παράλληλα, έντονες
είναι οι αντιδρασεις των συνδικατων στις Προωθουμενες αλλαγές. >4-5
Δ|ρηο: Αναγκαία η εΠιταχυνση
του Προγρόμματος Προσαρμογής
Η εΠιταχυνση της εφαρμογής του Προγράμματος
Προσαρμογής είναι καθοριστικής σημασίας για τη
βελτίωση του κλίματος στην οικονομία, εΠισημαίνει
η Λ|ρηο ουκ >7
Ευτοηοηκ: Σημαδια
ομαλοηοίησης στην οικονομία
Σημάδια σμαλσΠσίησης στον κλάδο της μεταΠσίησης, ισχνή βελτίωση του οικονομικού κλίματος και
οριακή Πτώση του Ποσοστου ανεργίας καταγραφουν οι δείκτες της οικονομίας, εΠισημαίνει η
Ευτοήοηκ στην έκδοση 7 Ημέρες Οικονομία. >7
Ενίσχυση βιομηχανικής
Παραγωγής τον Νοέμβριο
Αυξηση της τάξεως του ί,8% συγκριτικό με τον
αντίστοιχο Περσινό μηνα Παρουσίασε ο Δείκτης
Βιομηχανικής Παραγωγής τον Νοέμβριο, συμφωνα
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΔΤ. Στο ί '|μηνο ο μέσος
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Παρουσίασε
αυξηση κατα 0,1 %. Η μεταΠοιητική Παραγωγή
αυξηθηκε 1,1 % τον Νοέμβριο. >6
Κίνα: Εηιχείρηση ανακοΠής
ατακτης φυγής επενδυτών
Με δυο κινησεις σε διαφορετική κατεύθυνση εηιχειρεί το Πεκίνο να ανακόψει την άτακτη φυγή των
εΠενδυτών αΠό την κινεζική οικονομία. ΛΠό τη μία
Προωθεί ατυΠως Πιο αυστηρούς ελέγχους στην
κίνηση κεφαλαίων και αΠό την αλλη δεσμεύεται για
βαθύτερες μεταρρυθμίσεις στο χρηματοοικονομικό
συστημα. >'| 8
|0ΒΕ: 0Ρ|Λ|(|·| ΕΝ|ΣΧΥΣ|·|
0||(0Ν0Ρ|||(0Υ ΚΛ|ΝΑΤ0Σ >6
Πολλά τα τεχνικά Προ βλήματα, τα ερωτήματα, αλλά και οι ασάφειες αΠό τή νέα Πρότασή
Ασκήσεις εΠί Χάρτου
Χάος με τήν εΠιβολή ασφαλιστικών εισφορών σε ελεύθερους εΠαγγελματίες
Ασάφειες Που γεννούν τεράστια ερωτήματα εμΠεριέΧει το κυβε ρνήτικό σχέδιο για το ασφαλιστικό, Παρά τις βελτιωτικές Παρεμβάσεις στον αρχικό τρόΠο
υΠολογισμού των ασφαλισήκών εισφορών των ελεύθερων εΠαγγελματιών (δικηγόρων - γιατρών - μήχανήτών], καθώς και σε όσους εργαζόμενους αμείβονται
με <<μΠλοκάκια», Που ανακοίνωσε ο υΠου ργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλσς. Ο υΠου ργός δήλώνει
ανοιχτός σε μια Προσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους εΠαγγελματίες, τους νέους
εΠιστήμονες και ενδεχομένως ή ασφαλιστική κλάσή
με την οΠοία θα εισέρχονται να είναι ανάλογη με αυτή των αγροτών. ΕΠίσής, στην Πε ρίΠτώσή διαρκούς Παροχής υΠΠρεσιών σ: έναν συγκεκριμένο ή σε Περισσότερους εργοδότες, θα εΠιμερίζεται ή εργοδοτική εισφορά ανάλογα με το Ποσό τής αμοιβής τής υΠΠρεσίας Που έΧει ΠαρασΧεθεί σε καθέναν αΠό αυτούς.
Το Πλαίσιο αυτό δήμιου ργεί τεχνικά Προβλήματα στις
ΠεριΠτώσεις διακοΠής τής εργασιακής σχέσής με
έναν ή Περισσότερους εργοδότες. Το υΠ. Εργασίας
Προσανατολίζεται να εΠεξε ργαστεί για τους ελεύθερους
εΠαγγελματίες - εΠιστήμονες αλλά και για τους εργαζόμενους με <<μΠλοκάκι» μια Προσαρμογή αντίστοιΧή με αυτή Που έχει Προταθεί για τους αγρότες. >4-5
Οι «διορθώσεις» του υηουργου Εργασίας Γιώργου Νατρουγιιαλου
·«ΜΠλοκάκι»:
65% ο εργαζόμενος
και 13,5% ο εργοδότής
ή ΕΠιμε ρισμός εισφοράς
13,5% για Πολλούς
ε ργοδότες
ή Μειωμένες εισφορές
για νέους εΠαγγελματίες
·Εισφορές με βάσΠ
τα 468 ευ ρώ
μΠνιαίο εισόδΠμα
[δημόσιοι υηαλληλοι]
ΑνατροΠές
στο μισθολόγιο
αΠό 1-1-2016
ΣΠμαντικές αυξήσεις αΠοδοΧώνγια τους ειδικούς
συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες Που αΠασχολούνται σε γραφεία κυ βερνήτικών στελεχών, μικρότερες αυξήσεις και σε τέσσερις ετήσιες δόσεις
για 310.000 υΠαλλήλους και Πάγωμα των αΠοδοχών για 140.000 υΠαλλήλους εΠιφέρει το νέο μισθολόγιο. Αυτό ΠροκύΠτει αΠό τήν εγκύκλιο Που
εξέδωσε ο αν. υΠ. Οικονομικών Γ. Χουλιαράκιις, με
τήν οΠοία Παρέχονται οδήγίες για τήν εφαρμογή
αΠό τήν 1-1-201 6 του νέου ενιαίου μισθολογίου_ >9
[Κυριακη] ΨήφίΖουν αύ ριο 404.000 «γαλάζιοι» ψήφοφό ροι
Εφθασε ή ώρα τής αλήθειας
για τον νέο Πρόεδ ρο τής Ν.Δ.
ΧΑ.: Νε εβδομαδιαίες απώλειες 7,' 9%
ΖΟΟ - ΤΠρος
3ί/ί2 φ 4/1 5/1
2οί5 ἑ 2016
|διαίτερα ασχημο ήταν το χρηματιστηριακό ξεκίνημα την Πρωτη εβδομαδα
του 2016, με το ΚΔ. να κλείνει χθες Πτωτικα για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατέγραψε Πτώση 7,19% σε εβδομαδιαία
βαση, ενώ η κεφαλαιοΠοίηση μειώθηκε κατά 2,5 δισ. ευρώ. >'|4
Παίρνουν
θέσεις
τα τρακτέρ
στις Πλατείες
Σε εγρήγορσή βρίσκονται οι
αγρότες στο νομό Λάρισας και
ετοιμάζονται να στήσουν μήλοκα στήν εθνική οδό εν όψει τής
κορύφωσής των κινήτοΠοιήσεων τήν ερχόμενή εβδομάδα. Στις 15 Ιανουαρίου θα αρΧίσουν να βγαίνουν τρακτέρ σας
Πλατείες των Χωριών τής Θεσσαλίας. >ί Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα