Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ευκοιρίε5 στο Κομηιονέιτο
ΣΤΗΝ |ΤΜ|Α!
Πληρώ νων οι ρικρές κατηγορίες στην Αγγλία! Κ
Υ->~ ή ὴ“Δ
ο Ξεχωρίζουν το ΡόμαΜίῆον κοι Φιορεντίνο-Λέιτσιο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΓΟιχΗΜΑΠκΗ & ΠΛΡΛΣκΗΝ|ΑκΗ ΕΦΗΜΕΡ|Λ/ ζ.
| · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 201 3 ' ι
@ι Αιφνιδιοσμό οιῆέι.-. ΜΠΟυμόῆ  _
Ι επιδιώκει ο ΠονοιθΠνοῖκόΞ! 'Χ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 'ΑΝΟΥΛΡ|ΟΥ 2016 · ΤΙΜΗ 1.3Ο€
 η' ,ν > |
· ι ἑ'.·-β ›.
· ·'¦| ·*-·.,.
ω ,6 13€.. μη! εἴ 3
· ¦.¦.  Π -.ω :Οι ':_·'Β Μι. ›
 ο ζ ° ὰ>·- '
Η ε. 4!
ί, ";.·
Η  ἔ“.
 ·ι=6· . .
ο Το θηρίο τουΑοτέραἔριηοῆη για  .7 έ Ι ' μ! 
την αμυνα του ο ΠΑΟ ο Πώε μπορεί να τον Ϊ'
ι:2£:ῖ·:“πέ.Ἐἐε:νἑ;·:::3 πιει::  · ϊ     ΐ7Η
Μ". Εδΐ.ἶΞἔἔέἑΣβἔἔἶ ΕΞ? ' ΠΑ ΕρΝ^Μ
«Ψ""ΠΛ|» ° Μ"°Σ ν εσυ::έ:;;0:ὲ:;:Μ
Μ0Κ-ΛΜΠΜΜ'! Α “ ἑὲεκῖ:ἔΞ:
Ένα... τηΗεφὡνημα περιμένει ο ηρὡην τεχνικόε του Παναθηναϊκού .  είναι ο Σίλβα
· Πὡ5 μιιοίνουν τέῆοε Σελ 5
Το μεγαλο «μαι» έχει στα σκαριά για αντι-Μηουραλ ο Ουζουνίδης στο (ΜΜΜ γω την Πόρτο