Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μερικοί απο τους σουπερ
ενιτωμιοστιιτους τίτπους:
Λομποοοπ επεσε Ϊ
με το ιτεΦοπι
πονο· στον
τοίχο»
«Αυτος ο σουμοιοιώς
δεν οσίζετοι»
τι" Λομοσοσο γνώρισε το
σιτοοροτοτο του τοπ
Δ/ντπς: ο- ΝικοΠοίοπς
Μ" ΣΠΟΡ
Διευθυντής Συντοεεως: ΣΤΡΑΤΟ: ΜΑΚΡΗ:
ΣΜΜῖ0 ο ΜΜΜ|0Υ τοκ ο Λο. 45856
¦ί,30Ε)
Α¦ΥΠΒ|ΕΛ¦ῖ°' ΜΑΧΗΤΕ¦...
Ξεοοοσρο ο τουτοτοτο του μποσοετιοου σουμπισοσυ ο Μετσοτιίτως οποτεοεσμοτος. στο τοπος των ονῶνων οι πειροιῶτες το
εχουν σώσε· οπο το· εχουν οσυοπ το συνείσοσο τους
ΠΟΝΟ ΜΜΟ
σεν είνοι το ο στο ο κοντ”
σε Κοτοπονους τοι τοπους ο
οΜ το .νοειοιο· τος προνοεσινος
επιτροτοσπς τοι το οριστο εοουτοορισμο του :οσιροοουοου. που στο
πρῶτο ο Μοτο είτε ποπ
τοστ· έντονο
ποίοτεςί
“5 το ··τΜ“
Με τιιιν_οΛι·ο
πικοΜιοον
ΞΞ“·ΔΡ|20ΥΝ οι ΜΑΜ.
ονεσοίνει ο :πονουπος τοι
ορνιοζει ο Βίκτωρος
οτοοΜοτοι πο
Ρ|ΠΜ0Μ. πρῶτο ομοοο
στον συρωπίνκο σε ουτιί τον
οστονσρίσ οι οροτσοοοτες
τοΜσσς με το ποντο νο ξεκινονε
οπο τον οπίστευτο στοοριί
ποσοσοιιτετΞ
ομυνο τους
Ω δε Μο τον Με». πο=.
ΜΝ ο· Η Μπορω( Π·
# το ΛΙΜΝΗ ΟΛΑ. στο ωστοσο» τος τον κοπο
ν ο" ΠϋΥἰζ·υν. “ουν ` των. σπσσεπνοετοι ντο μίπ
νερες ροσεις μεσο στο σοσμιι Μ οτι σ σοσμιιοτος
ποιονίοι μοι Μοτο στον ι είνσι μιο σμωσ με εννοω
ΞυΜιγοο- Μπες ευρυπσίοο ονομο ο ο πανοπ
προσοερουν οσο η στο· στον Μίκος»
μπορουν. σοπο οοι στο” είνσι ένο Μο “το
σνομπ περισσοτερο· εοονντομοτιεο Μο. οτι μονο
'·' γ' νιοοσσυςοοῖσυν Μποτσια
οσους ΜΜΜ
ο Ξρνεστο
Μοτερσε επεστρεοε
στον ισοονίσ το· το μενοοο
του σνοπο. τον ο·πετιε
Μπιπμποο. μετο τον οοοπυτος
επιτυτπμενπ σοτείο του στους
πρωτο·ππτες. “ο εστί· τοιρσυς
το ονσμο του οοοοστοτε νισ
μενοπυτερσ μπεστ· τος
πριμερσ οποιον. οπως γισ
ποροσεινμο ο Μπορτσεπονο
"Ω¦ ετιιτε Ο ΜΠ"|ΛΤΗ¦ "Η"
Δ "'|¦ῖΡ°ΟΗ "ΟΥ ¦ῖΛ "Η"'Μ
Το σοχοσ τον οντος. ο σοτοτσ“ωσο του
οσο περνούσε ο ο”. το Ξεοοοσμο του στο
"σο του "οι τσι ο συντίνπσπ του οπο το
νενονος ότι σπα οι συμοοίοτες του
ετρεεον νο τον ονοοοιοσουν
ποσο το οσο οεσυνσντοι ο τοι
πιο” σον είνοι οοίοονο νο
πορομείνει στο σουτ”πευεο· ροστερ ως τσ τους
τος περιοσσυ ο Αντίεετο είνοι
“μυ παρον ο σοοεῶρπσο
του Φινμποντοσσν ο κοι σεν
εχει οποτε· το" ουτε με
ΜΝ· ΖΗΝ! ο
ΒΟΥΝΟ οπο τον:
Μτπυοσπ
το σωστο· στο"
ο Μονος, Μ
το Χθεσινπ του '
σονοντοσπ με τον '
τεχνιτο ν
τον ·σνιοτπ που επίσος σιευουντπ του “ .μ ` 'Ηνωμένος ¦το πορσονίσ
Βρίσοετοι σε ονοζοτπσπ ΚΜ τ  “ΜΡ ~ στον πτοσο τος εσπευομενο ο ο·ο·
· εοιστοσοιίς νιο ΜΜΜ οπο τον .
στο" ο Μο ο ΕΜμπντε- ° Β"°Ρ"° "ΝΠ"- “Ν
οπτοοιοτι ο εσοοοστ οροπνος. ο οσους ως πονο” ο σνομπ έχει°νο το σέξι πως
που ευκριστομενσς ο :Μο οπο τον “Μ του ' οποίος εοοοτον νυνοΚσ του το· ἡ Μωαβ' “ΝΒ Μ!” ο
2Μρονου επιθετικο το· τον σντοποτρισπ που κανει  . μονος του. με το οσί=νἑἙ:σ οπο ομ:τ=ῇ"==ο==ῳονοε .
εστω στις οίνος εικασίες που “συν ποστυοει ο ιονοτσ του στο τον . · ·ορον Μ"
τοεοτετοι σοσορο νο τον σώσει μισ στοπ στον νερο... οσον νιο τον οοτρίοσ του "ΜΒ "° ἴ°ὐί·ΠΜε ΜΗ
προσωπο πίστο τος ομοοσς ο πορτσνοοσς ο 'κονσοοίοσπ `
τσι νιο το Μπι του απο σε το” σεντ” οορ
Ι ο Νίτσε· σεν έμεινε γιο τοιρο χωρίς
· Μοτο. πως τον εμπιστεοτπτε ο
γ Βορά". οπο τις “απο μενοπες
σμοσες τος οποία. ιι οποίο
στο οροπονιίοποε οσες ο ΜΝΜπΝΜ:οπ. ο οποίος στν εχει
Ξεπεροσει -ονμοωνσ με το ιοτοιοο τιμ· τις ενοεπιίσεις στον
οιοεοοοο. τοτο συνεπειο ποσο ουσκοπο νο ερεοεί στον ΜΜΜ·
γιο το συροτνο μστς με τον πεσοσειοεο
Η ΜΜΕ ο τοσοτ των" νιο το γεγονος οτι σ σουμοιοεος σῦρισ 
κοντ" στον Μοσοεισνο οποσ· το ρεκορ τος οπος του ομοσσς ιοοοσ
τοσοι με τις το σερί πως στο πρωτοοΜμο ποσοστο να ταψί τον Μινι
προς τις οιοτρίσεις
"ΧΑΡΗ" ΝΕΑ ΜΜΝΞ|· ΗΜ
ν _ Ϊ ΑΜ 'ΜΟΝΑ ΕΔΡΑΣ Ο ΜΜΜ” Ό" ¦ Μ”ε α
ο ισως ΜΜΜ πιο τ ο στον ενο στο· °' ° "Ψ π ·
Μ Η Π Ω = (  ) ¦ ξ·ΜΜ¦ Ν “Μ=“" Π Φ ω" Ἡ" τοοοἑσ=°=υτ=ο. μι;=νε°ι;οντσ
- υ Μοτο· στο Μοτο. Μποστ. επί τον Δεν ο- ο . ° Υ" ' .
° Η Ρ | Ξ '   Η Ι "Μ" ΜΝ °ω ¦ν°κΜ“κ "6 Ἡ' Μ""Μκ κι Β Ι οπυμπισκο. οσους ποσο οπο τις
' ΜΜΜ τος το Χσνιο. το" οποιοι τοι Με . ἑ:===<ῷ=ἔ=ἄἔ:&ἶ=$
_ Μ τοι είν· στο σον οοίνετοι τιοννινο ίσο) ο κ
το:οο°::οοο:οποτε: ΜΜΜ-“Μ ΜΜ- τ“=“-“=“<Μ “““““““““Μ““·“
. Μπα ΜΜτ"'ω ω.” Μ "ω γ- κο" ως 22 ΜΒΜ ποοοσομο στον τοριεοο τους
τους σωστούς σσΒορο στον πωπω ίί-2ί
ποσοι που ο των· ειναι Απο; ο περιπου πιο οπο 'χ'""“"
τον Μο ο Τον
ΜΗΝ Μ' Σ"Μ ΠΠ" Ο Η τοπιττοτνοιι 'Η' το ΜΜΜ'- “"° ⦓̦_ὁ "κ
ΤΜ". σκορ” ω π"... ῖοεποι σο οροσπσοοστι Ἡ
_ του ΠΜ. εταίρος το· πορει ο Γισυνοιτεντ που ιι ον
  - 4 ωΜ·τ“νωωω Μ··“-““·Μω“ω
ο Πορτο το" ίσιο· ποντο οποιοι το· Χ* "Μα" Μ '° "ί" ° "Κω" Μω”° “Ι ΜΜΜ δεν “ΙΜ
οποντπσε στο οενοριο στα" νο ΜΜΜ. Η 'Μ' ° τω" "ΜΜ°“0 ·ω"“ . "Μ" β ΜΜΜ'.
των  Μ είμ°"° |'°""°'""Μ'¦ Μ 7 ' ν ή ' “Ί  
τον εμοσνίΖουν ως "Μ "ως “ΜΝ "ν “"' . · “ ή” ' τετνιεο Μυονντο Εντ
υπο·οοιο γισ τον “ΜΝ “αμα ω 8"'°'""' ο* Γουντνσυ νο ιι τείνει στον
ΠΜ., των .”°ω'.' στο στοπ που είτε σ πρεπει “ο ω' _”=_ ”Ώ Η ”ε"
"παω" ο" ο" “ω νο Μπεστ· τοι νο οροσποσοσει οσον νιο νο 'ω 2% Μι:- ῶ= Η' ..ὅ “έ
"Μ”. μ “νέων "ο οεροίσει εκείνο το “σος το -μπνυμο· του ¦ · α ώ ΜΒ", “α τ: '
Η' ΜΒ” ιερυοροοευτσυ· κοιτώ στον σροινο ` "ἐν · β ς
τορνος μετονροΟπς του
Λοτρευε τον σουμοοπο οσο
ν Η Μ "Η "Ο"
. Μ'"Ν Μθλ° ΜΥ Μ
` ' Π"" ΞΜ¦!°Ν| Π"
πω 2 Μοτο) τοι τοπον: ΜΒΜ” πιο: Μποστ το το στο" του τερμοτο·
ίίίροτπείουι "ΝΝΑ" "6 .Η Μονών· τσι ουποτο τος Μο πετρ "σετ
συνθέτουν το Μονοί τον οι με το ο” μπασο Μαρκ
'ΝΝ 852|ο7
ΓροΦει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣ ίσεΠίο.ο '5)
"|Ηθ°¦ Κ°¦Μ°Υ ΧΟ!! ¦ῖ° ῖ¦|¦"Λ|°
ΑΕΚ - ΞΑΝΘΗ ο
ΠΜ! τσΥτσνΜκιιτ
Μροτπείου). 'ΜΜΜ
οισιτπτιτο τρίο στο
στα· ο ῖο μοτς
σρΧίζει στις 7.80 μ.μ.
ο· σο μετσσσ·εί
σοευοείος πιο το
Μ'Λ$Ρ0Π8 2
ΑΜΜΜ°Σ 
Μα· "ΛΙΜΝΗΣ ο
- "ΜθΡΜ|Κ°ὶ
ο τονρί8ι ο
ΜΜΜ. ο· οσοσως
τους ΗΜΜΥ" ίτου
ίσιου συνσοσμσυι το·
οσων ίΚσροίτσος›
ο Όρο: 5.43 μ.μ. οικία· ο
Όρο: 3.00 μ.μ.
Μ°ν|=”Μ ιοσνοεοοετε δ)
ΠΕΜΠΜΛ°Ξ
Μεσσία) ττΑσσοσνοστ
Ο £Ε||'ΔΛ ' '
οιοιτοτιίς είνσι ο
νοσπονπετοι νο οτοσει στο
σε εΚοτσμμυριο
ωροπος
'κοντ ενος ωτκ“·σοΜ
τσι ρσμσντπος συντρσνυς -'οσο είμοι ενο οσο. ο
?πωπω ΜΜΜ .7 Ό ο Ρσνοπντο σεν οσοι πσυσενο ο
Είνοι ο του” τος στοπ..
Μποστ ο προπονπτιίς τος
ο το σου ουτον . ,
Μαΐ” °"·χἔἔ=| ενω". ο!" ϊ ' Ο ο 2" Ο ο "ΑΚ" Ψ" Μ ' ΠΔ" Μ°'“'°°"' ΜΜΜ' ιΜ"
ρυνοτον γιο το ποντο οπο
'° Ψ"Μ° 'Ν Με' Ο και οΠΠες Φωτογραφίες οπο το Χθεσινή κποε|σ _
“Με "Μ ""=':: του Μονο· Ψαριών· στο σεοΙσο το Μ==ΐΠ:'== ως
Μονο τοι στο
Μ νο ω· μοτί σου πρεμιερ οι" που οποροσε το
°"Μἡ'°'”'Μ' ΣΟΥΠΕΡ ΛίΓκΔ ίοπιιε ρω Ί7π ογωνιοτικο 
οίοες- σε μισσοος το σεων
τσουπ
Κο νιο το οιστροννοί το" ενος
Μοτο· σοσσοο του σουμτιιοτσο
το σατιριμενσν νιοτρσυ. του
ΜΜΜ· 'Μονο. με τιιν
Νομοί” ΦΩΣ·
Ο ΕΕ||'ΔΩ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα