Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το μισθολόγιο και τα επιδόματα στο Δημόσιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9 ιΑιιογΑι>ιον πιο
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0265
τ.30€
Με ΟΝ) ΚΜ ΗΜΕΡ0Λ0Γ'0:
3.50€
€ο Ν σε 
Μ' 7; :ὅ '|'!|ἩΗ|||'Η!|¦ΜΗ"ΜΝΗΜΗ"Μ'|!Η!Π|1|||.!¦Η|||||¦||Η||1|1|1|ί|Ι|¦|||'||1||ι!||!|||1|Η||Ι|ΗΙ|||Ι||¦'Π|||||'||¦¦|Ι!|ΜΝΗ!ΝΗΙ'ί|'|!|ιΗΜΗ|Μ|]'ε¦ἱΗ|'Ηι¦!ΗΗΜ"||ΜΞΜ'ΜΜΜΗ'Μι ΜΝΗΜΗ||~Μ||Ηἱ|||Η|Η||ιΜΗ"ΜΗ"1||ι|||||Η'|||||'|
Το 7ο ονο
 ΑΠΟ 1·1·2016. Ο' ΚΛ|ΜΑκΕΣ. Ο' ΒΑΣικΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΔ' Ο' £ιΔικΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Με το ·εοΝοε τη: κγι>ιΑκιι:· 
 Ξ·  ἰ
ὅ;; 7'  Ξ
και το επιδόμστσ στο Δημόσιο
4 _ _ _ _ Ε
  ΑΛΛΑΓΕΣ β 'σθ·.κλ- ”'σθλ'.Η' _ ·   μοκιοκσιστἙΐΗῖδόἶιἴἔἔἑηνΐἶ-2ΐἶΒ γιο     3'ΠΞΌἔἔ8 μιΞ82
όλου8 του8 δημοσίουε υπολλήλουε προβλέπει     λογικέ8 κλίμακε8 θα γίνει με βάση το χρόνιο
εγκύκλιοε του υπουργείου Οικονομικών για 2222 “ο προϋπηρεσίο8 μεχρι σε 31-12-2015. 05
ΜΗΝΕΣ
@ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ μπηκε & Η ΣΕΗΗΡ|Η ΤΗΣ ΕΗΗΜΕΗΗΣ ΜΕΡΑΣ Με
· “χ ·/_] ι Θ 1
, ( Δ , | γ _
Δυο/Δ ~ 
ΗμΞἘἶἔΥ!Ο ΑΣΦΑΛιΣτικο
κε“ἐ;ὲ' ε ·
ηπειΡοε ω··,.“< ` 3.- _·
Νέα πνοή 1 ιζ 
σε 5 αρχαία Β  Μ
θέατρο σε
Β·$% 
'Η ΕΜΠ!
ΜΝΗΜΗ
Αλλογέε στο
«μέτωπο» του
νέου συστήμοτοε
των εισφορών
ηροονήγγειλε χθε8
ο υπ. Εργοσίο8 ι
Γ. Κοτροι3γκολοε. Η
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
Χόνοντοι ζωέ8 έξω σπό
τι8 κλειστέ8 Εντστικέ5
Η Μ¦·πη  στην Μ κλειστέ8 πορομένουν περίπου 180|Μονόὁεε Εντοτικη5 Στο 6.5%
θεροπείο3 στο ελληνικό νοσοκομειο λογω ελλειψη5 κοθορΚετοι γιο το
νοσηλευτικού προσωπικού. Σε προκήρυξη θέσεων μπλοκοκιο κσι όχι
προχώρησε το υπουργείο. 1445 στο 20%. 6·Τ